Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χρήση όπλου από αστυνομικούς και αρχή της αναλογικότητας
Τίτλος:Use of firearm by police officers and priciple of proportionality
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταμπολόγλου, Αλέξιος Σ.
Επιβλέπων:Χάνος, Αντώνιος
Θέματα:
Keywords:Όπλο, αστυνομικός, αρχή της αναλογικότητας, νόμος 3169/2003
Firearm, police officer, principle of proportionality, law 3169/2003
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του ανθρώπου στη γη, ανέκυψε η ανάγκη χρήσης των όπλων. Με το πέρασμα των αιώνων τα όπλα αυτά άρχιζαν να αλλάζουν μορφή όπως και χρήση και να μετατρέπονται σε εργαλεία τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Αυτό οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας νομοθετικού πλαισίου το οποίο να καθορίζει τι είναι όπλο αλλά και πως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση. Το κράτος, θέλοντας να διασφαλίσει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών του, από περιπτώσεις προσβολής τους, καθιέρωσε την αρχή της αναλογικότητας στο Σύνταγμα καθορίζοντας τις σχέσεις των κρατικών οργάνων με τους πολίτες. Η αρχή της αναλογικότητας εκφράζεται στην αντίληψη ότι το δίκαιο πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς των ανθρώπων και εκφράζεται ως μία ποσοτικά μετρήσιμη αναλογία μέσων κι αποτελεσμάτων σε σχέση με έναν επιδιωκόμενο σκοπό. Η εν λόγω αρχή περιλαμβάνει τα επιμέρους στοιχεία της αναγκαιότητας, της καταλληλότητας και τέλος της αναλογικότητας υπό στενή έννοια. Η εν θέματι αρχή έχει αναγνωριστεί και τυγχάνει εφαρμογής όχι μόνο στο εθνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Κύριος εγγυητής των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών είναι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να εφαρμόζει πιστά τα οριζόμενα στο Ν. 3169/2003 σχετικά με τη χρήση των πυροβόλων όπλων, νόμος εναρμονισμένος με την αρχή της αναλογικότητας. Αρκετές φορές όμως, οι αστυνομικοί για διαφόρους λόγους προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες αντίκεινται στο περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου σχετικά με τη χρήση των όπλων και υποπίπτουν σε αξιόποινες πράξεις, οι οποίες επιφέρουν ποινικές, πειθαρχικές και αστικές ευθύνες και έχουν ως αποτέλεσμα την τιμωρία του παραβάτη αστυνομικού. Το ζήτημα της χρήσης των όπλων από τους αστυνομικούς έχει απασχολήσει το Ευρωπαϊκό αλλά και το Διεθνές Δίκαιο τα οποία σε διατάξεις τους κατοχυρώνουν ρητά τις προϋποθέσεις χρήσης των όπλων από τους αστυνομικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε κάθε ενέργειά του ο αστυνομικός, θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα την τήρηση των οριζομένων στις νομοθετικές και συνταγματικές διατάξεις και σε περίπτωση όπου τα τιθέμενα σε αυτές δεν καλύπτουν το περιστατικό στο οποίο καλείται να επιληφθεί οφείλει να εφαρμόζει πιστά την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου να μην υπάρχει προσβολή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και τίθεται αντιμέτωπος με εις βάρος του κατηγορίες.
Abstract:Since the early year appearance of man on earth, the need for the arms raised. Over the centuries these weapons began to change form as used and transformed into tools to commit offenses. This led to the need for a legislative framework which defines what is a weapon and how it can be used as appropriate. The state interests of guaranteeing civil and social rights of citizens, in cases of attack, established the principle of proportionality in the Constitution defining relations between state institutions and citizens. Principle of proportionality expressed in the notion that the law should serve the purposes of people and expressed as an average ratio quantitatively measurable and results in relation to an intended purpose. This authority includes the elements of necessity, appropriateness and end of proportionality in the strict sense. The subject authority has not only recognized and is applicable to both national and European and international law. The Main guarantor of individual and social rights of citizens is the staff of the Greek Police, which is responsible in the performance of his duties faithfully implement the provisions of Law 3169/2003 on the use of firearms, law harmonized with the principle of proportionality. But several times, police officers for various reasons take actions which are contrary to the content of the law on the use of weapons and commit an offense, which cause criminal, disciplinary and civil liability and lead to the punishment of the offender police. The question of the use of weapons by police officers has preoccupied the European and International law which, in their provisions explicitly guaranteeing the conditions of use of weapons by police officers in the performance of their duties. It should be shaped in compliance with the stipulations of laws and constitutional provisions and in case where the wipers do not cover the incident is asked to address must strictly apply the principle of proportionality in any action of the police officer to there is no infringement of individual and social rights of citizens and put face in his weight categories.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 86-90
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_StampologlouAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο