Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χρυσή εποχή της φιλανθρωπίας: εισαγωγή στις κυρίαρχες διαστάσεις που διαμορφώνουν τη φιλανθρωπική χειρονομία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
Τίτλος:Golden age of philanthropy: dominant dimensions that shape philanthropic gesture in globalized world: an introduction
Κύρια Υπευθυνότητα:Γκότση, Ουρανία Χ.
Επιβλέπων:Μοσχονάς, Γεράσιμος
Θέματα:
Keywords:Φιλανθρωπία, παγκοσμιοποίηση, κράτος πρόνοιας, Κοινωνία των Πολιτών, συμπράξεις, συλλογικό αγαθό
Philanthropy, globalization, welfare states, civil society, partnerships, common good
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε το ποικιλόμορφο μωσαϊκό της φιλανθρωπίας. Μέσα από τη προσέγγιση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας, θα συνδέσουμε τη φιλανθρωπία με τις κυρίαρχες διαστάσεις που διαμορφώνουν την εξέλιξή της: την παγκοσμιοποίηση, το Κράτος Πρόνοιας και την Κοινωνία των Πολιτών. Σήμερα, η φιλανθρωπία αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Ένα φαινόμενο με μακρά ιστορία γνωρίζει σημαντική απήχηση και αποδοχή. Τα ποσά που αναδιανέμονται μέσω των φιλανθρωπικών φορέων και οι υπηρεσίες που παρέχονται, βοηθούν στο να αναγνωριστεί η φιλανθρωπία ως ένας πολύτιμος δρώντας στη βελτίωση των όρων κοινωνικής ευημερίας. Οι συμπράξεις ανάμεσα σε εθελοντικές και κρατικές οργανώσεις το αποδεικνύουν σημαντικά. Ωστόσο, η φιλανθρωπία έχει πολύ δρόμο ακόμα να διανύσει. Η ελλιπής καταγραφή, περιγραφή και ερμηνεία του τομέα από την επιστημονική κοινότητα, δεν ευνοεί τη πλήρη κατανόηση ή εκτίμηση των δυνατοτήτων του. Την ίδια ώρα, οι αδιαφανείς πρακτικές εξισώνουν συχνά τη φιλανθρωπική πρακτική με ιδιοτελείς σκοπιμότητες και εξυπηρέτηση συμφερόντων. Η σχέση της φιλανθρωπίας με την παγίωση των ανισοτήτων περιγράφει με σαφήνεια τη σκοτεινή πλευρά της, χωρίς ωστόσο να υπερέχει της φωτεινής. Η φιλανθρωπία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει αναλάβει καίριο ρόλο στην εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος, μίας πρακτικής που προηγουμένως άνηκε μόνο στις κυβερνήσεις. Από τη διερεύνηση του φαινομένου συνάγεται ότι η νέα “Χρυσή” Εποχή της φιλανθρωπίας την οποία διανύουμε, εμποδίζεται από αρκετές “γκρίζες” ζώνες, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη πλήρη υιοθέτηση του θετικού προσδιορισμού. Η πληρέστερη μελέτη σε συνδυασμό με την άρση των νομικών εμποδίων, δύναται να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του τομέα. Μέχρις ότου, τα ερωτηματικά παραμένουν.
Abstract:The purpose of this study is to clarify the colourful and comlex philanthropic landscape. Through the approach of the international political economy, we 'll try to link charity with the dominant dimensions that shape its development: globalization, welfare state and civil society. Nowadays, philanthropy is growing rapidly. A well known tradition with deep roots, philanthropy has made a comeback followed by an increasing attention. The overall estimations of philanthropic contributions on money and services, identify the charity as a valuable actor on the achievement of public good. Partnerships between voluntary and governmental organizations prove this assesment. However, many things needs to be improved. The lack of scholarly attention on macroeconomic analysis shows that the knowledge on the nature and the extent of the philanthropy scale, are not fully estimated. At the same time, philanthropy has been targeted with great suspicion. Arbitrariness and unequal distribution of donations are the basic pitfalls of philanthropy. The dark side of philanthropy is directly corelated with inequality. Despite this great drowback, philanthropy is becoming more active within the public domain, the bespoke area of governments. So, many believe that we have entered in the second “Golden” age of philanthropy. I would argue that many things should be done, in order to remove the “gray” areas from this “golden” perception. A more comprehensive study in conjunction with the removal of legal barriers, may improve the efficiency of the sector. Till then, a question mark remains.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-99
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_GotsiOu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο