Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το εργασιακό καθεστώς και το κίνημα των "stagers": η μελέτη περίπτωσης στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων
Κύρια Υπευθυνότητα:Φάκου, Χριστίνα
Επιβλέπων:Κουζής, Γιάννης
Θέματα:Αγορά εργασίας -- Ελλάδα
Εργατικό δυναμικό -- Ελλαδα
Labor market -- Greece
Labor supply -- Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2010-09
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι τελευταίες δεκαετίες συνδέθηκαν με μια τεράστια αλλαγή στο κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που ήταν απόρροια ενός έντονου κοινωνικού επαναπροσδιορισμού, με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών αλλαγών στον τομέα της εργασίας. Η φύση των νέων ευέλικτων τεχνολογιών επέβαλε νέες απαιτήσεις στο εργατικό δυναμικό και νέα εργασιακά πρότυπα. Τα νέα αυτά εργασιακά πρότυπα φέρνουν έντονα τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας.Η συνολική αναδιοργάνωση της εργασιακής διαδικασίας και των εργασιακών σχέσεων απομάκρυνε τον εργαζόμενο από την μέχρι τώρα τυπική εργασιακή μορφή της μισθωτής εργασίας αορίστου χρόνου – σε έναν εργοδότη, με πλήρες ωράριο σε μια ειδικότητα με πλήρη κοινωνική ασφάλιση. Επιτακτική κρίνεται πλέον η ανάγκη για ειδίκευση του προσωπικού με γνώσεις και δεξιότητες. Η εργασιακή εμπειρία αποτελεί πλέον ένα βασικό εφόδιο στην εύρεση εργασίας.Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν τα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν από τους φορείς υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα η έρευνα πραγματοποιείται στα προγράμματα stage τα οποία υλοποιήθηκαν στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.). Στην εργασία καταγράφεται το καθεστώς που διαμορφώθηκε από τα προγράμματα stage, πώς το βίωσαν οι πρωταγωνιστές του και τον τρόπο αντίδρασής τους. Από την έρευνα προκύπτει ότι έγινε μετατροπή του όρου μαθητεία σε εργασία. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα και ίσως παγκόσμιο φαινόμενο, καθώς δεν υπάρχουν μαρτυρίες για ανάλογες περιπτώσεις. Η μετεξέλιξη των προγραμμάτων stage σε εργασία έδωσε στους stagers το δικαίωμα της διεκδίκησης εργασιακής ταυτότητας και αναγνώρισης της προσφοράς τους. Αυτό το δικαίωμα πήρε την μορφή ενός κινήματος με την ευρεία έννοια του όρου και εκδηλώθηκε με πορείες και την ομαδική προσφυγή στα Ελληνικά Δικαστήρια.
Abstract:During the last decades we have witnessed a huge change concerning the global social economic system which was the outcome of an enormous redefinition of the so far well known social status quo. It was inevitable that the changes mentioned above to affect the working reality on a global basis. The nature of the new flexible technology has imposed new demands to the active working force as well as new working patterns. The new model is characterized by a high impact of flexibility and adaptability.The total redefinition of the working status quo has alienated the employee away from the typical working relationship. The typical working relationship was defined by certain characteristics such as working to one employer, as tenant at null, full time, excercising one major specialty, having one social security number. In addition it is necessary to mention the urgent and constant need of specialization of the employees to more specific areas combined with advanced knowledge and skills. Moreover working experience is one of the most important qualifications in the job hunting process.The present essay will focus on a very specific way of working experience, a training program the so called ‘’stage program’’ as well as the way this program ended up and the way it had been used by the State itself. To be more specific the research deals with the working experience program which took place in the Farmer’s Insurance Organization (OGA). Of great importance is the daily working reality which was shaped during the ‘’stage programs’’ and how it had been experienced by the employees. The present research indicates that these programs were not meant to ‘’teach’’ or familiarize unemployed people with working conditions and environment. These programs had been the substitute of a proper working full time condition. This is a fact which might be unknown to the Greek, European and global working community. The development of a teaching program to a proper working condition created the need on the stagiers’ behalf to fight for their rights as employees and not as ‘’students’’. This development created them the need to search for a working identity of themselves and their work-effort. Finally this right and need took the shape of a social movement which was expressed through strikes and legal prosecutions to the Greek Court.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ "Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική", 2010
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.72-76
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51PMS_KOI_POL_FakouXr application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο