Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Απασχόληση και κοινωνική δομή: συγκριτική μελέτη Ελλάδας-Πορτογαλίας- Ιρλανδίας
Τίτλος:Employment and social structure: a comparative study of Greece-Portugal-Ireland
Κύρια Υπευθυνότητα:Φλώτσιος, Ευάγγελος Γ.
Επιβλέπων:Λύτρας, Ανδρέας Ν.
Θέματα:
Keywords:Απασχόληση, Κοινωνική δομή, Κοινωνική πόλωση, οικονομική κρίση, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία
ocial polarization, economic crisis, Greece, Portugal, Ireland
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα ζητήματα της απασχόλησης και της κοινωνικής δομής την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Επι της ουσίας αποτελεί συγκριτική μελέτη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνέπειες των μέτρων λιτότητας και των μνημονίων πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Η επιλογή αυτών των χωρών γίνεται με βάση την ένταξη στα διεθνή προγράμματα στήριξης, δηλαδή στην υπογραφή και την ενεργοποίηση των δανειακών συμβάσεων. Στόχος είναι η σύγκριση και η ανάλυση των τριών χωρών που εφαρμόστηκαν τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής ώστε να κατανοήσουμε της αποκλίσεις και τον ρόλο των μνημονίων στην αποδόμηση της απασχόλησης και της κοινωνικής δομής. Επιπρόσθετα η αναζήτηση των συγκλίσεων και αποκλίσεων μεταξύ των περιπτώσεων που αναλύουμε πραγματοποιείται ώστε να αποτυπωθούν οι διάφορες και οι ομοιότητες στην κοινωνική δομή των χωρών και παράλληλα η παρατήρηση της διαβρωτικής πορείας που καταγραφεί κατά την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία θα γίνει στην παράθεση και σύγκριση των στοιχείων της επιχειρηματικότητας για να προσδώσει ολοκληρωμένη εικόνα για της συνέπειες της κρίσης ειδικά στης μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους. Η εργαλειοποίηση των τεκμηρίων σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ως ρόλο την απομυθοποίηση των ακριτομυθιών που χρησιμοποιήθηκαν την διάρκεια της κρίσης ώστε να παρουσιάσουν ως ευεργετικά τα μνημόνια για το κοινωνικό σύνολο. Θεωρούμε απαραίτητο για την κατανόηση των παρών ζητημάτων την χρησιμοποίηση της έννοιας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής όπως την νοηματοδοτεί η μαρξιστική προσέγγιση καθώς μέσα από αυτήν γίνεται κατανοητό πως δημιουργείται η σύγχρονη κοινωνική δομή. Η ανάλυση των κοινωνικών τάξεων κρίνεται αναγκαία για την κατανόηση του τρόπου που δομούνται οι σύγχρονες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα παρουσιάζονται και να αναλύονται σε κάθε περίπτωση οι αιτίες της οικονομικής κρίσης αλλά και η δομή οικονομίας τους προκειμένου να κατανοήσουμε της διαφορές αλλά και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την οικονομία τους. Το παρών κείμενο αποτελεί κατά βάση ερευνητική εργασία ενώ ο τρόπος που επιλέχθηκε η ανάλυση και η πραγματοποίηση της είναι μέσα από τεχνικού τύπου επεξεργασίας. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να συγκρίνουμε τα ζητήματα που θέσαμε θεωρήσαμε αναγκαίο την επεξεργασία και την ερμηνεία των διαγραμμάτων, με την καταγραφή του συνόλου των καθεστώτων απασχόλησης αλλά και την ποσοστιαίες αναλογίες. Παράλληλα χρησιμοποιούνται διαγράμματα που απεικονίζουν της ποσοστιαίες αναλογίες της επιχειρηματικότητας ώστε να αποτελέσουν στοιχεία που θα χρησιμεύσουν για την σύγκριση μεταξύ των περιπτώσεων και την κατανόηση των συνεπειών της κρίσης. Επιπρόσθετα καταγράφονται διαγράμματα για την ανεργία των νέων, την μερική απασχόληση, το σύνολο των ωρών εργασίας προκειμένου να λειτουργήσουν προσθετικά και να αποσαφηνίσουν της επιπτώσεις των μνημονίων αλλά και να απομυθοποιήσουν κάποια αφηγήματα. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) αλλά παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και οι βάσεις της World Bank και του OECD.
Abstract:The present master’s dissertation deals with the issues of employment and social structure during the economic crisis in Greece, Portugal and Ireland. In essence, it is a comparative study in order to clarify the consequences of the austerity measures and the memoranda on these issues. The selection of these countries is based on the inclusion in the international support programs, that is, on the signing and activation of the loan agreements. The aim is to compare and analyze the three countries that implemented the fiscal adjustment programs in order to understand the discrepancies and the role of the memoranda in the deconstruction of employment and the social structure. In addition, the search for convergences and divergences between the cases we analyze is carried out in order to capture the differences and similarities in the social structure of the countries and at the same time the observation of the erosive course recorded during the crisis period. Special mention will be made of the citation and comparison of the elements of entrepreneurship to give a comprehensive picture of the consequences of the crisis, especially for small businesses and the self-employed. The instrumentalization of evidence in some cases has the role of demystifying the myths that were used during the crisis in order to present the memoranda as beneficial for society as a whole. We consider it necessary for the understanding of the present issues to use the concept of the capitalist mode of production as given meaning by the Marxist approach, as through this it is understood how the modern social structure is created. The analysis of social classes is deemed necessary for understanding the way modern social groups are structured. At the same time, the causes of the economic crisis and the structure of their economy are presented and analyzed in each case in order to understand the differences and the basic elements that make up their economy. The present text is basically a research paper, while the way the analysis was chosen and its realization is through a technical type of processing. In order to be able to study and compare the issues we raised, we considered it necessary to process and interpret the diagrams, with the recording of all the employment regimes as well as the percentage ratios. At the same time, diagrams are used that illustrate the percentage proportions of entrepreneurship in order to be elements that will be used for the comparison between the cases and the understanding of the consequences of the crisis. In addition, diagrams are recorded for youth unemployment, part-time employment, total working hours in order to function additively and to clarify the effects of the memorandums and also to demystify some narratives. These data come from the International Labor Organization (ILO) but at the same time the bases of the World Bank and the OECD were also used.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 88-91
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_FlotsiosEv_0320M027.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο