Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» της διαχειριστικής περιόδου "2014 – 2020" και η συμβολή του στην αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας του δημόσιου τομέα
Τίτλος:The operative plan of "Administrative Reform 2014-2020" and the contribution to the change of public sector's organizational culture
Κύρια Υπευθυνότητα:Πιπέλια, Μαρία Π.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Κράτος, Κυβέρνηση, Διοίκηση, Νομοσχέδιο, Ανάπτυξη
State, Goverment, Administration, Staffing plan, Growth
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου η εξέλιξη είναι συνώνυμος όρος της ζωής και η αλλαγή χαρακτηρίζει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία, η ριζική αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης συνιστά επιτακτική ανάγκη του σύγχρονου ελληνικού κράτους προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς και ευρωπαϊκές προκλήσεις. Βασική προϋπόθεση της εν λόγω αναδιάρθρωσης αποτελεί η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας του δημόσιου τομέα η οποία επέρχεται σταδιακά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων στρατηγικών και δράσεων που αναπτύσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και οι οποίες διερευνώνται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Ενέργειες, οι οποίες αφενός αποτελούν αλλαγές που πραγματοποιούνται σε οριζόντιους τομείς πολιτικής της ελληνικής δημόσιας διοίκησης τη συγκεκριμένη περίοδο (αναδιοργάνωση δομών, εξορθολογισμός διοικητικών διαδικασιών, βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού) και αφετέρου δεν άπτονται άμεσα της σφαίρας του επιχειρηματικού κόσμου. Η εν λόγω επιστημονική μελέτη, διαχωρίζεται σε πέντε διακριτά μέρη. Το πρώτο μέρος, παρουσιάζει την έννοια του δημόσιου τομέα και τα επιμέρους στοιχεία από τα οποία απαρτίζεται. Στη συνέχεια της παρούσης εργασίας, γίνεται λόγος για το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και τη διοικητική μεταρρύθμιση ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στην πρακτική και θεωρητική προσέγγιση της οργανωσιακής κουλτούρας προκειμένου στο τέταρτο μέρος να εξεταστεί μέσα από μια κριτική ανάλυση, αν και κατά πόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 συνέβαλλε στην αλλαγή της εν λόγω κουλτούρας. Καθ’ αυτό τον τρόπο εξετάζεται το νέο διοικητικό πρόγραμμα μέσα από την παρουσία ορισμένων μεταρρυθμιστικών προτάσεων που επισημαίνουν την ανάγκη δημιουργίας μιας ενιαίας διοικητικής κουλτούρας, μιας αίσθησης κοινής θεσμικής μνήμης στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η διοικητική σύγκλιση, η οποία μπορεί να συμβεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προϋποθέτει μια μεταβολή των προτύπων στα διαχειριστικά μοντέλα του κράτους, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και ενσωματώνοντας έννοιες όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός για κάθε διοικητική ενέργεια αλλά και αλλαγής οργανωσιακής κουλτούρας σε κάθε δομή του κρατικού μηχανισμού.
Abstract:In an ever-changing world where evolution is a synonym for life and change characterizes both the economy and society, the radical restructuring of public administration is an urgent need for the modern state of Greece to respond to international and European challenges. A key prerequisite for this restructuring is the change in the organizational culture of the public sector, which is gradually being implemented through the implementation of specific strategies and actions developed in the Operational Program “Public Sector Reform 2014-2020” which are being explored in this thesis. Actions that, on the one hand, are changes made to horizontal areas of Greek public administration policy at the time (restructuring, streamlining of administrative procedures, optimization of human resources) and on the other hand, are not directly relevant to the sphere of business. This scientific study is divided into five distinct parts. The first part presents the concept of the public sector and its components. In the following part, New Public Management and Administrative Reform are discussed, while the third part focuses on the practical and theoretical approach to organizational culture in order to examine Part Four through a critical analysis, though to what extent the Operational Reform Program (Public Sector 2014-2020) contributed to this change. In this way, the new administrative program is examined through the presence of a number of reform proposals that point to the need to create a unified administrative culture, a sense of shared institutional memory in Greek public administration. Administrative convergence, which can occur at European level, implies a change in standards in the state's management models, enhancing the long-term sustainability and effectiveness of the public sector and incorporating concepts such as strategic planning for each administrative action and change of organizational culture to every structure of the state mechanism.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 113-119
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_PipeliaMa_7117M050.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο