Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αξιολόγηση υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Πρωθυπουργού. Μελέτη περίπτωσης: η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών
Τίτλος:Employee appraisal in the public services reporting directly to the Prime Minister. Case study: the General Secretariat for the Coordination of Economic and Development Policies
Κύρια Υπευθυνότητα:Μωραϊτη, Θεοδώρα Ι.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Αξιολόγηση εργαζομένων, αξιολόγηση Προϊσταμένων, επιτελικά στελέχη, Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΓΓΣΟΑΠ), έντυπα αξιολόγησης, αξιολόγηση 360 μοιρών
Employee appraisal, senior manager appraisal, executives, General Secretariat for the Coordination of Economic and Development Policies (GSAP), evaluation forms, 360-degree Assessment
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η αξιολόγηση των εργαζομένων αποτελεί κρίσιμη λειτουργία στην ανάπτυξη του προσωπικού μιας επιχείρησης, στα δε σύγχρονα δυτικά κράτη έχει ενταχθεί ως αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα, στο πλαίσιο του έντονου ανταγωνισμού που παρατηρείται πια σε παγκόσμιο επίπεδο.Στην Ελλάδα, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο Ν. 4369/2016, προβλέπει ένα σύστημα αξιολόγησης για τον Δημόσιο Τομέα, με στόχο την βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε υπαλλήλου και συνολικά της απόδοσης έργου της δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο αποτυπώνεται σε μια σειρά εντύπων δελτίων αξιολόγησης. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία πρόβλεψη για την αξιολόγηση των επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι τα στελέχη των υπηρεσιών που υποβοηθούν το έργο της Κυβέρνησης και υπάγονται απευθείας στον Πρωθυπουργό, εντός των οποίων η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΓΓΣΟΑΠ).Η παρούσα εργασία έχει στόχο να προτείνει ένα σύστημα αξιολόγησης για τα στελέχη της ΓΓΣΟΑΠ, το οποίο θα αποτυπώνεται σε έντυπα που θα έχουν δομή και περιεχόμενο προσαρμοσμένα στην φύση και στην λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό, με την χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών έρευνας και μελέτης περίπτωσης, η επιχειρηματολογία παρουσιάζεται σε πέντε κεφάλαια: 1) Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της αξιολόγησης ως λειτουργίας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης, 2) η αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα και οι διαφορές που έχει από αυτήν στον ιδιωτικό με συνοπτική παρουσίαση σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης σε διεθνές επίπεδο και των συστημάτων αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα από τις απαρχές του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, 3) η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, 4) το σύστημα αξιολόγησης που προτείνεται για τα στελέχη της ΓΓΣΟΑΠ αποτυπωμένο σε τέσσερα έντυπα με δομή και περιεχόμενο αρμόζοντα στην φύση και λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας, ήτοι: ένα έντυπο αξιολόγησης Προϊσταμένων Τομέων, ένα έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ των Τομέων, ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Προϊσταμένων Τομέων από τους υφισταμένους τους και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Προϊσταμένων των Τομέων από τους συνεργαζόμενους υπαλλήλους των υπουργείων και 5) τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία και προτάσεις περαιτέρω μελέτης. Η έρευνα επιβεβαιώνει την βασική διαπίστωση της εργασίας ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων, όπως αποτυπώνεται στα επίσημα έντυπα αξιολόγησης του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εξυπηρετεί τον στόχο του, όσον αφορά τις επιτελικές υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα και ειδικότερα την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΓΓΣΟΑΠ).
Abstract:Employee appraisal is critical to the growth of a company's staff and has become an integral part of human resources management in the Public Sector of the modern western states, due to the increasingly intense competition worldwide.In Greece, the current legislative framework, Law n. 4369/2016, provides for an evaluation system for the Public Sector, which aims at improving the individual performance of each employee and the overall performance of the public service and is reflected in a series of relevant evaluation forms. There has never been any provision for public administration executives assessment, such as the executives in the public services, which assist the Government's work and report directly to the Prime Minister, within which the General Secretariat for the Coordination of Economic and Development Policies (GSAP).The purpose of this paper is to propose an evaluation system for the executives of the GSAP, which will be reflected in evaluation forms, the structure and content of which will be adapted to the nature and operation of this service. By using primary and secondary sources of research and making a case study, as well, the argumentation is presented into five chapters: 1) a theoretical approach to the concept of evaluation as a function of a business’s HRM, 2) the Employee Assessment in the Public Sector and the differences it has from that in the private one with a brief presentation of modern evaluation systems at international level and the evaluation systems implemented in Greece since the early days of the Greek state to date, 3) The General Secretariat for the Coordination of Economic and Development Policies (GSAP), 4) the evaluation system proposed for the executives of the GSAP reflected in four evaluation forms, the structure and content of which is appropriate to the nature and function of the service concerned, namely: a senior manager evaluation form, an employee evaluation form, a senior manager assessment questionnaire from their subordinates, and a senior manager assessment questionnaire from the ministry officials, with whom they collaborate and 5) conclusions reached from the present study and suggestions for further research. The research confirms the argument of the study that the current employee appraisal system, as reflected in the official evaluation forms of the Ministry of Interior, does not serve its purpose with regard to the executive services of the Public Sector and, in particular, the General Secretariat for the Coordination of Economic and Development Policies.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 75-79
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_MoraitiTh_7118M031.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο