Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης που θεσπίζει η Οδηγία 2004/35 και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
Τίτλος:The environmental liability regime established by Directive 2004/35 and its implementation in Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Ραϊσάκη, Σοφία Ν.
Επιβλέπων:Καραγεώργου, Βασιλική Ι.
Θέματα:
Keywords:Οδηγία 2004/35, ΠΔ 148/2009, Περιβαλλοντική Ευθύνη, περιβάλλον, ο ρυπαίνων πληρώνει
Directive 2004/35, PD 148/2009, Environmental Liability, environment, the polluter pays
Ημερομηνία Έκδοσης:2022
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Από την πρώτη κιόλας στιγμή της παρουσίας της ανθρώπινης οντότητας, ο άνθρωπος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το περιβάλλον. Το περιβάλλον αποτελεί ένα αδιάκοπο πεδίο δράσης για τον άνθρωπο και τόπο ανάπτυξης της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητάς και συμπεριφοράς του. Η αέναη και αλόγιστη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, προκειμένου να επιτύχει το μέγιστο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης σε ατομικό επίπεδο εκμεταλλευόμενος τους φυσικούς πόρους τους οποίους θεωρούσε ως ανεξάντλητους, είχε ως απόρροια αφενός μεν την ταχύτατη υποβάθμιση και καταστροφή του περιβάλλοντος αφετέρου δε προξένησε σοβαρούς κινδύνους στη λειτουργία του οικοσυστήματος και εν τέλει στην υγεία και την ευημερία του ίδιου του ατόμου. Η άμετρη και εγωιστική συμπεριφορά του ανθρώπου σε συνδυασμό την σημαντική υποβάθμιση του περιβάλλοντος που εγκυμονεί ανυπολόγιστους κινδύνους σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης , όχι μόνο της παρούσας γενιάς αλλά και των μελλοντικών, ήταν τα στοιχεία που κατέστησαν επιτακτική την άμεση ενεργοποίηση των νομοθετικών μηχανισμών για τη δημιουργία ενός νομικού οπλοστασίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ικανού να ανακόψει την ταχύτητα καταστροφής της φύσης και να εξασφαλίσει ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον. Στόχος του νομοθετικού πλαισίου της οδηγίας 2004/35 /ΕΚ και του πδ 148/2009 δυνάμει του οποίου έχει μεταφερθεί η οδηγία στην ελληνική έννομη τάξη είναι ο εντοπισμός του φορέα εκμετάλλευσης, η ανάληψη του κόστους των δραστηριοτήτων που μολύνουν το περιβάλλον και η λήψη μέτρων αποτροπής ή εξάλειψης τέτοιων φαινομένων. Ωστόσο από την μέχρι σήμερα εφαρμογή υιοθέτηση τους δεν έχει κριθεί αποτελεσματική λαμβανομένων υπόψη ότι τα κράτη δεν συμμορφώθηκαν ταυτόχρονα και κατά τον ίδιο βαθμό την νομοθεσία της περιβαλλοντικής ευθύνης. Εξίσου σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής και ακριβής πληροφόρηση εκ μέρους των κρατών μελών. Σε επίπεδο ελληνικής έννομης τάξης ο περιορισμένος αριθμός των δικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ μαρτυρεί την περιορισμένη εφαρμογή και ανάγκη ερμηνείας του νομοθετικού πλαισίου.
Abstract:From the very first moment of the presence of the human entity, man is inextricably linked to the environment. The environment is an uninterrupted field of action for man and a place of development of his economic, social and cultural activity and behavior. The perpetual and reckless intervention of man in the environment, in order to achieve the maximum level of economic development at the individual level by exploiting them natural resources which he considered inexhaustible, had as a consequence on the one hand the rapid degradation and destruction of the environment on the other hand did not cause serious risks to the functioning of the ecosystem and ultimately to the health and well-being of the individual himself. The immeasurable and selfish behavior of man in combination with the significant degradation of the environment that carries incalculable dangers in all aspects of human existence, not only of the present generation but also of the future ones, were the elements that made the immediate activation of legislative mechanisms for creating a legal arsenal at European level capable of halting the rate of natural disaster and ensuring a healthy and clean environment. The aim of the legislative framework of Directive 2004/35 / EC and Presidential Decree 148/2009, under which the Directive has been transposed into the Greek legal order, is to identify the operator, to bear the costs of activities that pollute the environment and to take preventive measures the elimination of such phenomena. However, since their implementation, their adoption has not been considered effective, given that the states have not complied with its legislation at the same time and to the same degree environmental responsibility. It is equally important that there is insufficient and accurate information from the Member States. At the level of the Greek legal order, the limited number of court decisions of the CoC testifies to the limited application and need for interpretation of the legislative framework.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Πολιτική, 2022
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 41-42
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_RaisakiSo_1220M068.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο