Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το καθεστώς προστασίας των αυτόχθονων: διεθνείς ρυθμίσεις, εθνικές στάσεις και η συμβολη της νομολογίας διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων
Τίτλος:The regime of protection of indigenous people: international arrangements, state practice and the contribution of international jurisprudence
Κύρια Υπευθυνότητα:Μέρκου, Χριστίνα Σ.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε., 1948-
Θέματα:
Keywords:Αυτόχθονες, γη, αυτοδιάθεση, ελεύθερη-πρότερη συναίνεση, ανθρώπινα δικαιώματα, συλλογική ιδιοκτησία, συλλογικά δικαιώματα, πολυεθνικές εταιρείες,λαοί, δικαίωμα στη γη
Indigenous, peoples, self-determination, free prior informed consent, human rights, land, collective rights, multinational companies, right to land, collective property
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία, στοχεύει στη μελέτη του καθεστώτος προστασίας των αυτοχθόνων, καθώς και των αναδυόμενων προκλήσεων που καλείται ν’αντιμετωπίσει.Η ανάλυση επικεντρώθηκε στην ενδελεχή εξέταση της νομολογίας των περιφερειακών δικαιοδοτικών οργάνων καθώς και την πρακτική των κρατών αλλά και οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Σημειώνεται πως η έλλειψη κοινά αποδεκτού ορισμού δεν εμπόδισε τα περιφερειακά όργανα όχι μόνο ν’ εξετάσουν τα δικαιώματα, αντιθέτως τ’ ώθησε στην ανάπτυξη ενός συνόλου χαρακτηριστικών, συνδράμοντας παράλληλα και στη διάκριση απ΄ άλλες ομάδες που χρίζουν προστασίας. Το δικαίωμα στη γη αποτελεί μία ειδοποιό διαφορά τους καθώς κι η αλληλεξάρτηση με τα υπόλοιπα δικαιώματα της ομάδος. Ένα από τα ευρήματα της έρευνας ήταν η καθοριστική συμβολή των περιφερειακών διοικητικών οργάνων, στην προστασία των αυτοχθόνων,όχι μόνο μέσω της διευρυμένης ερμηνείας των δικαιωμάτων αλλά και μέσω των επανορθώσεων. Στην πορεία της έρευνας, προέκυψε επίσης πως στις σύγχρονες προκλήσεις συγκαταλέγεται και το περιβάλλον. Το αξιοσημείωτο,σ’αυτό το σημείο είναι πως τόσο η προστασία του όσο κι η μόλυνση του, αποτελούν εξίσου κινδύνους παραβίασης των δικαιωμάτων τους, εφόσον συχνά τα κράτη χρησιμοποιούν ως πρόφαση την προστασία του περιβάλλοντος για να περιορίσουν τα δικαιώματα των αυτοχθόνων. Παράλληλα η μόλυνση τουπεριβάλλοντος από τις δραστηριότητες εταιρειών, γεννά ενδιαφέροντα ερωτήματα τόσο για το ρόλο των τελευταίων όσο και των κρατών στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αντιφατικές απαντήσεις να δίνονται από τη θεωρία και την πρακτική. Τέλος, είναι σαφές πως η προστασία των αυτοχθόνων, αν και πολυεπίπεδη σε διεθνές επίπεδο, χρειάζεται να λάβει υπόψιν τις νέες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή αλλά και να συμπεριλάβει και τους νέους δρώντες όπως οι εταιρείες, με τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων των ίδιων των αυτοχθόνων.
Abstract:The current essay, aims at the study of the system of protection for indigenous peoples, and the rising challenges that it has to face.The analysis is mainly based on the careful study of jurisprudence of the regional bodies and state practice, but also the practice of organisms such as the World Bank. It’s dully noted that the lack of a commonly agreed definition, didn’t stop the regional bodies from exercising it’s jurisprudence and identify a number of characteristics of indigenous peoples while in the same time separating them from other groups. The right to land and the close interdependency of the rights, are two distinct features that set apart the group.The regional bodies have contributed to the expansion of this protection, not only through their interpretation of the rights but also with the restitutions they have ordered. In the course of the study, the results showed the rising threat of these rights is the environment. It is also noteworthy that environmental protection and environmental pollution, consist equal threats to indigenous rights. Environmental protection, is often used as an instrument from states to restrict their rights, that’s the case for example, with the protected areas. Αt the same time, environmental pollution, especially that caused by multinational corporations has created new questions about the role of corporations on the field of human rights protection It is necessary that these threats such as the climate change, and the role of corporations need to be addressed in any new attempts for protection of indigenous people with their participation.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 81-110
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_MerkouCh_1218M030.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο