Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Χωρικός σχεδιασμός στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης: μεταλλαγές στις πολιτικές γης και στην αγορά ακινήτων
Κύρια Υπευθυνότητα:Καμπορόζος, Σπύρος
Επιβλέπων:Κυβέλου-Χιωτίνη, Στέλλα-Σοφία
Θέματα:Χωροταξικός σχεδιασμός
Βιώσιμη ανάπτυξη
Δημόσια κατοικία -- Ελλάδα
Αειφόρα κτίρια
Επιχειρήσεις ακινήτων -- Ελλάδα
Land use -- Planning
Sustainable development
Public housing -- Greece
Sustainable buildings
Real estate business -- Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2011
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας αυξάνει συνεχώς ως αποτέλεσμα της αύξησηςτου πληθυσμού και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, τα οποία σε συνδυασμό μετην περιορισμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχουν οδηγήσει στηναύξηση των εκπεμπόμενων ρύπων και των αερίων του θερμοκηπίου. Κύριοι υπαίτιοιείναι οι βιομηχανίες, τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, οι μεταφορές, το δομημένοπεριβάλλον. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειαςκαι το 45% εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην Ε.Ε. Η στρατηγική «Ευρώπη2020» προωθεί, μέσω της υλοποίησης του στόχου «20-20-20», τον περιορισμό τωνπεριβαλλοντικών επιπτώσεων από το δομημένο περιβάλλον.Τα πράσινα κτίρια, βραχυχρόνια έχουν μεγαλύτερο αρχικό κόστος κατασκευής,ωστόσο με αναφορά το κύκλο ζωής του κτιρίου προκύπτουν αφενός απόσβεση τουαυξημένου αρχικού επενδυμένου κεφαλαίου και αφετέρου οικονομικά οφέλη από τηνπεριορισμένη ενεργειακή κατανάλωση, τα μειωμένα έξοδα λειτουργίας/συντήρησης,ενώ το περιβάλλον επωφελείται από το περιορισμό των ρύπων. Τα κτίρια κοινωνικήςκατοικίας, αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό του υπάρχοντος κτιριακού όγκου,το οποίο ποικίλει ανάλογα με τη χώρα μελέτης. Ο οικιστικός τομέας απορροφά,άλλωστε το 27% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδααν και δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κοινωνική κατοικία όπως συναντάται σεάλλες χώρες της Ε.Ε., φορέας παραγωγής κατοικιών χαμηλού κόστους γιαεπαγγελματικές ομάδες χαμηλού εισοδήματος είναι ο Οργανισμός ΕργατικήςΚατοικίας, ο οποίος κατασκευάζει μέχρι σήμερα με συμβατικό τρόπο και φαίνεται ναμην έχει αντιληφθεί τα οφέλη που θα προέκυπταν από την κατασκευή πράσινωνκατοικιών, τόσο για τους δικαιούχους, όσο και για τον ίδιο και για το περιβάλλον.Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε ο Ο.Ε.Κ. ως μορφή διακυβέρνησηςκοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό έγινε προσπάθεια νααποτυπωθεί η άποψη στελεχών του που δραστηριοποιούνται στο τομέα της πράσινηςδόμησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών του, ως διαγράφουσα ένανέο μοντέλο πολιτικής, μια νέα κατεύθυνση για την ολοένα αυξανόμενης σημασίαςεργατοϋπαλληλική ή κοινωνική κατοικία στη σύγχρονη μορφή της στην Ελλάδα.
Abstract:The world energy consumption has been multiplied as a result of the rapid populationgrowth and the improvement in living standards which, along with the limited use ofthe renewable energy sources, have led to the increase of pollutants and greenhousegas emissions. The main offenders of this are the heavy industries, the electric powerplants, the transportations, the structured environment. Residential and commercialbuildings represent the 40% of the total final energy use and the 45% of carbondioxide emissions in the EU. “Europe 2020” strategy fosters, through the realizationof its objective “20-20-20”, the limitation of the environmental effects caused by thestructured environment.Green buildings have bigger initial construction costs in the short-run, however giventheir bigger building life cycle, there are significant returns on the invested capital onone side, while on the other side there are economic profits derived from the limitedenergy consumption and the decreased operational and maintenance costs as well asenvironmental benefits from the limitation of pollutants. Social housing buildingsrepresent a significant percentage of the existing building stock which varies betweendifferent countries. Besides, the residential sector absorbs the 27% of total energyconsumption in Europe. In Greece, even if there is not such a type of social housing asmet in other countries of EU, the institution which is responsible for the constructionof low cost residences intended for professionals of low income is the Workers'Housing Organization (O.E.K.). However, the Workers' Housing Organizationconstructs up to today with a conventional way and it appears not to have conceivedthe profits that would result from the construction of green buildings, either for thebeneficiaries, or for the organisation itself and for the environment.This paper focuses on the Workers' Housing Organization as a form of governingsocial residences in Greece and within this context, a series of reviews made byexecutives, who are active in the sector of green building and the energy upgrade ofits residences, is presented a new policy model, a new direction for the growingimportance on social housing in modern form in Greece.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2011
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-88
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_OIK_PER_ANA_KamporozosSp application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο