Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Brand image και βιντεογραφία στα social media: το παράδειγμα της Adidas Originals Instagram Account
Τίτλος:Brand image and videography on social media: the example of Adidas Originals Instagram Account
Κύρια Υπευθυνότητα:Σκέντος, Ζήσης-Διονύσιος Κ.
Επιβλέπων:Καπερώνης, Σταύρος Δ.
Θέματα:
Keywords:Βίντεο, storytelling, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, brand, Adidas, Instagram
Video, storytelling, social media, brand, Adidas, Instagram
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στη σημερινή εποχή ολοένα και περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως έναν ισχυρό γνώμονα της στρατηγικής που ακολουθούν. Στη συγκεκριμένη έρευνα μελετάται το Instagram, μέσω του οποίου οι εταιρείες δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο για να προσελκύσουν πιθανούς καταναλωτές σε συνάρτηση με τη μελέτη περίπτωσης των σελίδων της Adidas. Σκοπός της έρευνας είναι να μελετήσει εις βάθος την επίδραση των βίντεο της εταιρείας που χρησιμοποιεί το storytelling ως μέθοδο σε χρήστες του Instagram που ακολουθούν τις σελίδες της Adidas. Χρησιμοποιήθηκε πολυμεθοδικός τρόπος μελέτης με τη χρήση ποιοτικών εργαλείων. Από τη μία δημιουργήθηκε μία διαδικτυακή ομάδα εστίασης με Έλληνες χρήστες που ακολουθούν τις σελίδες της εταιρείας, και τους δόθηκε εποπτικό υλικό (βίντεο) για να επεξηγήσουν πως επηρεάζονται και τι νιώθουν βλέποντας τα. Από την άλλη, επειδή γίνεται η χρήση μελέτης περίπτωσης πραγματοποιήθηκε μία διαδικτυακή συνέντευξη εις βάθος με εργαζόμενη της εταιρείας στο τμήμα μάρκετινγκ της Ελλάδας. Η έρευνα έδειξε πως οι συμμετέχοντες επηρεάζονται βαθιά από τις ιστορίες των βίντεο που παρακολούθησαν σε ένα συναισθηματικό και ιδεολογικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες ταυτίζονται με τους χαρακτήρες των διαφημίσεων και αναγνωρίζουν κοινά στοιχεία μεταξύ αυτών και των χαρακτήρων στους εαυτούς τους, με αποτέλεσμα να τους συναισθάνονται. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι τα βίντεο απευθύνονται σε αυτούς εξατομικευμένα αλλά και ολιστικά, με αποτέλεσμα να νιώθουν ότι δημιουργείται μία κοινότητα στην οποία ανήκουν. Νιώθουν ότι αυτή η κοινότητα και η εταιρεία δρουν μαζί προς ένα κοινό σκοπό, φέρνοντας έτσι πιο κοντά τον καταναλωτή με την εταιρεία. Η Adidas, μέσα από τα δεδομένα, χρησιμοποιεί το βίντεο storytelling για να εγείρει έντονα συναισθήματα στον καταναλωτή. Αυτές οι διαφημίσεις υπάρχουν στο Instagram της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν κυρίως το Instagram σε σχέση με άλλα μέσα και αφιερώνουν κατά προσέγγιση 3 ώρες ημερησίως. Αυτό φανερώνει τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου μέσου και αναδεικνύει νέους τρόπους επικοινωνίας εκ μέρους της εταιρείας. Τα ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν τη θεωρία που χρησιμοποιήθηκε.
Abstract:Nowadays, more and more companies are using social media as a powerful tactic in their strategies. This research paper studies Instagram, where companies post photos and videos so as to attract potential consumers in accordance with the case study of Adidas pages on Instagram. The research purpose is to study the impact of the company’s videos that using storytelling as a method to users who follow Adidas’ Instagram pages. Mixed qualitive research methods were being used to examine the thesis above. On the one hand, an online focus group of Greek followers of Adidas pages was organized, first showing them videos, to explain how they get affected and how they feel when watching them. On the other hand, due to the use of the case study of Adidas, an in depth online interview was given by a marketing employee of Adidas Hellas. The results found that participants get affected in depth by video narratives that they watched on an emotional and ideological level. They are identified by the advertising characters resulted in cultivating empathy toward them. Participants feel that videos are both addressed to them individually and holistic, to wit others who watch and experience them, resulted in getting the feeling that they belong in a share community. They feel that both this community and company act for the same purpose, getting in that way consumer and company much closer. Adidas, through the data, uses storytelling videos to raise powerful feelings to consumers. Video advertisings being used on this research paper exist on Adidas Instagram pages. Under study sample uses mostly Instagram compared to other social media, and spends an average of 3 hours per day. This fact shows the importance of this specific medium and new communication ways by the company’s side. The research findings confirm the theoretical framework being used on this study.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέσα και Τεχνολογία, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-74
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_SkentosZi_4119M004.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο