Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:1864: τα Επτάνησα στη γειτονιά τους. Το χρονικό της δεύτερης ελληνικής διαδοχής
Τίτλος:1864: the Ionian islands at their neighbourhood. The chronicle of the second greek succession
Κύρια Υπευθυνότητα:Κανελλόπουλος, Νικόλαος Π.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Ένωση, Επτάνησα, Ελλάδα, Μεγάλες Δυνάμεις, θεωρία της κρατικής διαδοχής, δεύτερη ελληνική διαδοχή, γεωπολιτική, διαπραγματεύσεις
Union, Ionian Islands, Greece, Great Powers, theory of state succession, second state succession, geopolitics, negotiations
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός του παρόντος πονήματος είναι η ανάλυση της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα (1864). Βάσει του χρονικού της προσάρτησης, η έμφαση δίνεται στους συσχετισμούς, όπως αυτοί διαμορφώνονται από την διεθνή διπλωματία, η οποία διεξάγεται σε τρεις άξονες: την Ιόνιο Πολιτεία, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Υπό αυτό το πρίσμα, ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του ζητήματος, αναδεικνύεται από μία δέσμη ερωτημάτων, των οποίων η καταγραφή, εκτός από αξιολογικό κριτήριο της εργασίας, συνιστά ερευνητική πυξίδα για την κατανόηση και αιτιολόγησή τους. Ποια η κοινωνική φυσιογνωμία των νήσων και σε ποιο πολιτικό πλαίσιο εντάσσεται; Πώς, από κοινού με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, διεκδικούν διακαώς την επίσημη επιβεβαίωση του εθνικού δεσμού τους μόνο διά της Ένωσης; Πώς εξηγείται η πολιτική των ισχυρών κρατών της εποχής, βάσει των γεωπολιτικών συμφερόντων τους και με τί τρόπο επηρεάζεται από τις επεκτατικές βλέψεις του ελληνικού θρόνου; Ποιες είναι επομένως οι συνθήκες που συντελούν εκείνη την περίοδο, στην «δεύτερη ελληνική διαδοχή», όπως χαρακτηριστικά αποδίδεται με όρους της νομικής επιστήμης, αλλά κυρίως την συγκεκριμένη χρονική στιγμή; Άπαντα τα ερωτήματα επιβεβαιώνουν την πολύπλοκη φύση του ζητήματος, ακριβώς λόγω της αλληλεξάρτησης των παραγόντων που το προσδιορίζουν ως διακύβευμα ισορροπίας ισχύος στη Γηραιά Ήπειρο. Στόχος της εργασία αυτής, μία σαφής και σφαιρική απάντηση σε κάθε μία από αυτές τις προβληματικές, οι οποίες σταδιακά, συνθέτουν τον απώτερο ερευνητικό στόχο: την αποσαφήνιση του χαρακτήρα της προσάρτησης. Τί είναι τελικά η Ένωση; Διπλωματικός θρίαμβος της Ελλάδας ή απλά γενναιόδωρη παραχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας, ως της ύστατης ξένης κατοχής στο Ιόνιο;
Abstract:The goal of the present research is to analyze the Union of the Ionian Islands with Greece (1864). During the investigation of the chronicle of the annexation, emphasis is given to the European diplomacy and the interrelation that occurs between the states. This kind of relationship is conducted in three basic pillars: the Ionian State, Europe and Greece. In this regard, the importance of the issue is highlighted by a bundle of questions, which are mentioned to be not only evaluative requisites, but also crucial for the comprehension of this steady. Which is the social identity of the islands and in which political frame is it integrated to? In what way they claim, in accordance with Greece, the confirmation of their national link, which is fulfilled exclusively with the Union? How is explained the powerful state’s policy, according to their geopolitical interests and in what way is influenced by the expansionary aspirations of the Greek throne? Consequently, which are the circumstances that contribute to the “second Greek succession”, as it is characteristically named with the terms of law, that period and specifically in that juncture? All these questions confirm how multidimensional the issue is and make it to be considered as stake of balance of power in the European continent. Each of these questions, reach gradually the basic aim: the clarification of the annexation. What is it considered to be the Union? A diplomatic triumph of Greece or simply a generous concession of Great Britain, as the last territory in the Ionian sea?
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 61-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_KanellopoulosNi_1219M006.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο