Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:1993-2017. Είκοσι τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία: η ειρήνευση και συμφιλίωση στην περιοχή ως διαρκές ζητούμενο
Τίτλος:1993 – 2017. Twenty- four years of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: the constant need of achieving peace and reconciliation
Κύρια Υπευθυνότητα:Τούφα, Ελισάβετ Γ.
Επιβλέπων:Μαρούδα, Μαρία-Ντανιέλλα
Θέματα:
Keywords:Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), αποτίμηση, ειρήνευση, συμφιλίωση
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY), assessment, peace, reconciliation
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η 31η Δεκεμβρίου 2017 σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των εργασιών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ), το οποίο ιδρύθηκε ως εξαναγκαστικό μέτρο του κεφαλαίου VII του Χάρτη ΟΗΕ, αποτελώντας έτσι μια ιδιότυπη απάντηση της διεθνούς κοινότητας στα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την περίοδο των πολέμων στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια των είκοσι τεσσάρων χρόνων λειτουργίας του εργάστηκε με γνώμονα την τιμωρία των ενόχων, την αποτροπή τέλεσης νέων εγκλημάτων, την αποκατάσταση της ειρήνης και τη συμφιλίωση των λαών της περιοχής. Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια συνολική αποτίμηση του έργου του δικαστηρίου, ενώ διερευνάται ειδικότερα η εν τέλει συμβολή του στην ουσιαστική επίτευξη του απώτερου στόχου της σταθερής ειρήνης και συμφιλίωσης. Προς το σκοπό αυτό, στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται η πολύτιμη κληρονομιά του ΔΠΔΓ μέσα από τα επιτεύγματά του, ενώ στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η στάση των κρατών και των λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας απέναντι στο δικαστήριο, αλλά και το γενικότερο κλίμα της συμβίωσης των διαφορετικών εθνικών ομάδων. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το ΔΠΔΓ, αντιμετωπίζοντας με ευρηματικότητα τις προκλήσεις, κατόρθωσε να αφήσει ως παρακαταθήκη ένα πλούσιο ιστορικό και νομολογιακό αρχείο, ενώ πέτυχε σε σημαντικό βαθμό την δημοκρατικοποίηση και την ισχυροποίηση του δικαίου στα κράτη που προέκυψαν από τη διάσπαση. Δυστυχώς, παρά τη θετική του επιρροή στην περιοχή, ο δύσκολος για έναν αμιγώς δικαστικό μηχανισμό, σκοπός της συμφιλίωσης δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι επετεύχθη, όπως καταδεικνύεται από την αδυναμία εγκαθίδρυσης μιας κοινά αποδεκτής αλήθειας που θα οδηγούσε στην καθολική αποδοχή του δικαστηρίου ως κομιστή δικαιοσύνης, αλλά και την σε μεγάλο βαθμό έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των εθνικών ομάδων. Εντούτοις και δεδομένου ότι η συμφιλίωση απαιτεί χρόνο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το ΔΠΔΓ εν τέλει, έθεσε τις βάσεις, ενώ η ολοκλήρωση του οικοδομήματος της συμφιλίωσης επαφίεται στους ίδιους τους λαούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Abstract:The 31st of December 2017 is the date of the official closure of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). The tribunal, established in accordance with Chapter VII of the UN Charter, was the unprecedented response of the International Community to the horrendous crimes committed during the Balkan wars and for twenty four years it was aiming at sentencing those responsible for the committed crimes, preventing future atrocities as well as bringing peace and reconciliation among the peoples in the Balkan area. The current thesis is an effort towards an overall assessment of the tribunal’s work, especially its contribution to the ultimate goal of establishing a stable peace and achieving reconciliation. In this framework, its first part presents the valuable legacy of the ICTY by referring to its achievements, while the second part focuses on the attitude of the states and their people towards the tribunal, as well as the general atmosphere within the multiethnic communities.The thesis comes to the conclusion that the ICTY demonstrated ingenuity in its effort to overcome the hardships and managed to create a notable historical and judicial record, while achieving to a significant degree the democratization and strengthening of rule of law within the states that succeeded the former Yugoslavia. Unfortunately, despite its positive contribution, it cannot be deduced that the extremely challenging for a judicial mechanism objective of reconciliation was met, as it is demonstrated by its inability to establish a commonly accepted truth, which would lead to a unanimous respect of its work, as well as the almost absolute absence of substantial communication between the different ethnic groups. Nevertheless, considering the fact that the process of reconciliation takes time, it can be argued that conclusively, the ICTY has laid the foundations for a better future that relies mainly on the peoples of the former Yugoslavia.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 67-77
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_ToufaEl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο