Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το πειθαρχικό δίκαιο του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας
Τίτλος:Disciplinary law of Greek Police personnel
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζιράκης, Εμμανουήλ Ι.
Επιβλέπων:Μπαμπαλιούτας, Λάμπρος Π.
Θέματα:
Keywords:Αστυνομικός υπάλληλος, Αστυνομία, Πειθαρχικό παράπτωμα, Πειθαρχική ποινή, Πειθαρχικό Δίκαιο, Πειθαρχικό Συμβούλιο
Police Officer, Police, Disciplinary Offense, Disciplinary Punishment, Disciplinary Law, Disciplinary Board
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Με την παρούσα εργασία, πραγματοποιείται μια προσπάθεια προσέγγισης των βασικών αρχών και κανόνων που διέπουν την ενεργό υπηρεσία αλλά και τον, εκτός υπηρεσίας, ατομικό βίο μιας ιδιαίτερης κατηγορίας δημόσιων λειτουργών, των υπαλλήλων της ελληνικής αστυνομίας. Οι αστυνομικοί στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους πολλές φορές καλούνται να προβούν σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών με τρόπο άμεσο, προκειμένου να προστατεύσουν υπέρτερα έννομα αγαθά ή υπέρτερες μορφές δημοσίου συμφέροντος. Αυτή ακριβώς η αμεσότητα της αστυνομικής επέμβασης σε συνδυασμό με τα δυσδιάκριτα, πολλές φορές, όρια της λεγόμενης «διακριτικής ευχέρειας», εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ως προς την υπέρβαση των «άκρων ορίων» της αλλά και για την εκδήλωση φαινομένων αστυνομικής αυθαιρεσίας. Προκειμένου να προληφθούν ή και να κατασταλούν επιλήψιμες συμπεριφορές από αστυνομικούς που σχετίζονται με την υπέρβαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχει η νομοθεσία, το αστυνομικό προσωπικό υπόκειται όχι μόνο στις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) που διέπουν το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και στις ειδικότερες διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 120/2008 για το «Πειθαρχικό Δίκαιο του Αστυνομικού Προσωπικού». Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ορίζει το ανωτέρω Π.Δ., οι αστυνομικοί λογοδοτούν για οποιαδήποτε ενέργεια προβούν ή για οποιαδήποτε παράλειψή τους καίτοι είχαν οφειλόμενη προς τούτο ενέργεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις του Π.Δ. 120/2008 καθορίζουν τις σχετικές διαδικασίες αναζήτησης ευθυνών, στοιχειοθέτησης των πειθαρχικών παραπτωμάτων, αξιολόγησης της βαρύτητάς τους, καταλογισμού τους στους υπαιτίους, εκδίκασης των αντίστοιχων υποθέσεων, επιβολής ποινών στους ενόχους, άσκησης ενδίκvn μέσων και έκτισης των ποινών. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση του όρου της «Αστυνομίας» και αναφέρονται γενικές έννοιες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τα επόμενα μέρη. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το νομικό πλαίσιο του Πειθαρχικού Δικαίου και αναφέρονται οι πειθαρχικές ποινές και τα διοικητικά μέτρα που λαμβάνονται σε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι φάσεις της πειθαρχικής διαδικασίας. Περαιτέρω, το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει στα Πειθαρχικά Συμβούλια της Ελληνικής Αστυνομίας και τέλος η εργασία ολοκληρώνεται με παράθεση συμπερασμάτων και διαπιστώσεων
Abstract:With this particular paper, an attempt is made to approach the basic principles and rules that govern the active service but also the, off-duty, individual life of a special category of public officials, namely the employees of the Greek police. In the exercise of their duties, police officers are often called upon to restrict the fundamental rights of citizens in a direct way, in order to protect superior legal goods or superior forms of public interest. This very immediacy of the police intervention in combination with the often- indistinguishable limits of the so-called "discretion", carries serious risks in terms of exceeding its "extreme limits" but also for the manifestation of phenomena of police arbitrariness. In order to prevent or even suppress reprehensible behavior by police officers related to exceeding the limits of discretion provided by law, the employees of the Greek police are subject not only to the general provisions of the Code of Administrative Procedure (Act No 2690/1999) governing the of the entire Public Administration, but also in the more specific provisions of the Presidential Decree No 120/2008 on the "Disciplinary Law of the Police Personnel". According to the legal framework defined by the above Presidential Decree, the police officers are accountable for any action they take or for any omission even though they had due action to do so. It should be noted that the provisions of the Presidential Decree No 120/2008 determine the relevant procedures for seeking responsibility, substantiation of disciplinary offenses, assessment of their gravity, imputation to the perpetrators, adjudication of the respective cases, imposition of penalties on the guilty, appeal and sentencing. This particular paper is structured in four chapters. The first chapter provides an overview of the term "Police" and mentions general concepts, which will be used as a basis for the following parts. The second chapter analyzes the legal framework of the Disciplinary Law and lists the disciplinary penalties and administrative measures taken in case of disciplinary misconduct, while the third chapter describes the phases of the disciplinary procedure. Furthermore, the fourth chapter focuses on the Disciplinary Councils of the Greek Police and finally the paper is completed with a set of conclusions and findings
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διοικητική Επιστήμη και Δημόσιο Μάνατζμεντ, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-94
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_TzirakisEm_7119M041.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο