Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το πρωτόκολλο του Κιότο: ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων του
Τίτλος:Kyoto Protocol: Quantitative and qualitative assessment of its economic, social and environmental effects
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιδέρη, Περσεφόνη Χ.
Επιβλέπων:Κέφης, Βασίλειος Ν.
Θέματα:
Keywords:Κιότο, πρωτόκολλο, περιβάλλον, οικονομική αποτίμηση, ποιότητα ζωής
Kyoto Protocol, the environment, economic evaluation, quality of life
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η υπόθεση της προστασίας, της αναβάθμισης και διατήρησης ενός περιβάλλοντος φιλικού για τη ζωή μας πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη είναι υπόθεση όλων μας ανεξαιρέτως. Στη διπλωματική εργασία επιδιώκω, μέσω της οικονομικής οδού, να προσαρμόσω ένα μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα: την απεικόνιση των περιβαλλοντικών αλλαγών βάσει μιας παγκόσμιας συνθήκης, του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Βάσει πινάκων, στατιστικών στοιχείων, αλλά και ενός σύγχρονου στατιστικού δεδομένου, επιχειρώ τη διασαφήνιση των γεγονότων που όριζαν την εξέλιξη και την ποιότητα ζωής του κοινωνικού γίγνεσθαι. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα είναι η μεταβολή του κλίματος και συγκεκριμένα η αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Φυσικά μεταβολές στο κλίμα πάντα υπήρχαν, λόγω φυσικών αιτιών. Σήμερα όμως η διακύμανση της θερμοκρασίας αποδίδεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Συγκέντρωση αερίων και αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα, μεταβολές στη νέφωση, αλλά και στην επιφάνεια της γης (λιώσιμο πάγων) έχουν σαφή παγκόσμια επίδραση. Με τον όρο φαινόμενο του θερμοκηπίου περιγράφουμε την άνοδο της θερμοκρασίας της Γης, η οποία προκαλείται από την αύξηση των συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου που έχουν την ιδιότητα να παγιδεύουν θερμότητα. Κατόπιν μακροχρόνιων εργασιών, στις 11 Δεκεμβρίου 1997, συνάπτεται συνθήκη Πρωτοκόλλου στο Κιότο της Ιαπωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, η οποία τίθεται τελικά σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005 με ισχύ ως το 2012 και διάσκεψη ανανέωσής του μελλοντικά. Ήταν η πρώτη φορά που αναπτυγμένες χώρες συμφωνούσαν για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το Δεκέμβριο του 2007, όλες οι μεγάλες χώρες συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για ένα νέο παγκόσμιο καθεστώς για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αυτές ήταν: • Διάσκεψη κορυφής της Κοπεγχάγης, πραγματοποιήθηκε στο Bella Center της Κοπεγχάγης, στη Δανία, μεταξύ 7 - 18 Δεκεμβρίου 2009 • Σύνοδο στο Κανκούν του Μεξικό το Δεκέμβριο του 2010 • Η Διάσκεψη περί Κλιματικής Αλλαγής, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 Νοεμβρίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2011 στο Ντέρμπαν της Νοτίου Αφρικής. • Η τελευταία μέχρι σήμερα Διάσκεψη περί Κλιματικής Αλλαγής έγινε στις 8 Δεκεμβρίου του 2012 στη Ντόχα του Κατάρ. Πώς ορίζεται όμως η ποιότητα ζωής για την οποία αγωνιζόμαστε; «Η ποιότητα ζωής είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης όλων αυτών των παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και ανάπτυξης των κοινωνιών». Στον τομέα της διοίκησης μάλιστα υφίσταται η διοίκηση ολικής ποιότητας που βασίζεται στη: α) τη δέσμευση για την ατέρμονη βελτίωση της ποιότητας και την καινοτομία β) τη συμμετοχή του ανθρωπίνου παράγοντα για την κοινωνική αλλαγή γ) την επιστημονική γνώση και εμπειρία (κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές). Ενώ πλησιάζει η λήξη της πρώτης προθεσμίας του Πρωτόκολλου του Κιότο το 2012, τα αποτελέσματά του, έπειτα στατιστικών αποτελεσμάτων, θεωρούνται απογοητευτικά και οι στόχοι ανέφικτοι. Παρόλο που ορισμένοι το υποστηρίζουν ως τη μοναδική υπάρχουσα λύση, οι κριτικές είναι κυρίως αρνητικές. Καταλήγω, λοιπόν, με το εξής: Αναπνέουμε από τη στιγμή που γεννιόμαστε μέχρι τη στιγμή που πεθαίνουμε. Είναι μια ζωτικής σημασίας και διαρκής ανάγκη, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλες τις μορφές ζωής στη Γη. Η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μας επηρεάζει όλους. Είναι άραγε υπερβολική ή παρακινδυνευμένη η άποψη πως η επίγνωση και η ευθύνη και αποτελεί μονόδρομο για τη σωτηρία του πλανήτη;
Abstract:Protection, upgrading and maintaining a friendly environment for our life onto this planet is an obligation for everyone without exception. In the thesis I seek, through economic means, to customize a major environmental issue: the depiction of environmental change under a global treaty, the Kyoto Protocol. Through modern statistics, I attempt to clarify the events which defined the progress and the quality of community life. One of the major problems facing the mankind is climate change and specifically the warming during the last years. Natural changes in climate have always existed due to natural causes. Today, however, the variation in temperature is attributed to human activity. Concentration of gases and aerosols in the atmosphere, changes in cloud cover, and the surface of the earth have a clear global impact. With “greenhouse”, describing the warming of the Earth caused by increased atmospheric concentrations of carbon dioxide and other greenhouse gases that have the capacity to trap heat. After much work, on December 11, 1997, concluded the Treaty Protocol in Kyoto, Japan on climate change, which shall come into force on 16 February 2005 with effect as in 2012 and renewal conference in the future. It was the first time that developed countries agreed to reduce carbon dioxide in the atmosphere. In December 2007, all the major countries agreed to start negotiations on a new global regime to combat climate change . These were: • Copenhagen Summit, held in Bella Center, Copenhagen, Denmark, between 7 - 18 December 2009. • Conference in Cancun, Mexico in December 2010. • The Conference on Climate Change, held from 28 November to 11 December 2011 in Durban, South Africa. • The last date Conference on Climate Change took place on 8 December 2012 in Doha, Qatar. How is the quality of life we are fighting for? "The quality of life is the result of the interaction of all these factors that affect the lifestyle and the development of societies". Administration, indeed there is total quality management based on : a) the commitment for improvement of quality. b) the involvement of the human factor in social change c ) scientific knowledge and experience (appropriate tools and techniques). While approaching the end of the first period of the Kyoto Protocol in 2012, its effects that the statistical results considered are disappointing and the goals presented unattainable. Although some support it as the only existing solution, the reviews are mostly negative. I conclude, therefore, with the following : we breathe from the moment we are born until we die. Breathing fresh air is a critical and ongoing need, not only for us, but for all forms of life on Earth. Poor air quality affects everyone. Is it too risky or the idea that responsibility is a must for saving our planet?
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Οικονομική Επιστήμη, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 87-90
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_SideriPe.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο