Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το πόσιμο νερό ως αγαθό και ως δικαίωμα και η προστασία του μέσω της βιο-διπλωματίας
Τίτλος:The drinking water as good and as right : its protection through bio-diplomacy
Κύρια Υπευθυνότητα:Θανοπούλου, Δήμητρα Χ.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε.
Θέματα:Νερό
Water
Keywords:Παγκόσμια κρίση νερού, Το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, το πόσιμο νερό ως αγαθό
water scarcity, global water crisis, water shortage, the role of bio-diplomacy
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνηθεί η σημασία του νερού ως αγαθού για την ανθρώπινη ύπαρξη, η ανάγκη αναγνώρισής του ως δικαιώματος στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης νερού και ο ιδιαίτερος ρόλος της βιο-διπλωματίας προς την πραγμάτωση του δικαιώματος αυτού, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η εργασία θα πραγματευτεί την έννοια του γλυκού νερού, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε κλίμακα. Θα προσεγγίσει την έννοια αυτή στο πλαίσιο του δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση. Τα δεδομένα αντλούνται κυρίως από πρωτογενή κείμενα, από επίσημες εκδόσεις Διεθνών Οργανισμών, άρθρα και αναφορές ΜΚΟ και άλλων δρώντων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η πρόσβαση στο νερό και την υγιεινή, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος (κυρίως μέσω διαδικτύου). Σε ένα πρώτο μέρος θα αναλυθεί η σημασία του νερού ως αγαθού, που κάνει την εμφάνισή του σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλά και το γεγονός ότι ως πηγή ζωής οδήγησε στην ανάγκη για την αναγνώρισή του ως δικαίωμα. Θα γίνει μία εκτενέστερη ανάλυση του βαθμού αναγνώρισής του σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με συνοπτικές περιπτωσιολογικές αναλύσεις. Θα γίνει αναφορά στις χρήσεις του νερού καθώς και στη σχέση του με άλλα δικαιώματα, όπως και μία συνοπτική αναφορά στην ανάγκη για ένα αυτοτελές δικαίωμα στην αποχέτευση. Περαιτέρω, αναλύονται εκτενώς τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνεπάγεται η αναγνώριση του δικαιώματος στο νερό για τα εμπλεκόμενα μέρη. Καθώς ο τρόπος παρακολούθησης του δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση, παίζει σημαντικό ρόλο στο βαθμό που γίνονται πράξη τα όσα αναγνωρίζονται είτε σε διεθνή συμβατικά κείμενα, είτε σε Συντάγματα και Νομοθεσίες, γίνεται αναφορά και στους μηχανισμούς λογοδοσίας διοικητικούς, πολιτικούς και δικαστικούς. Σε ένα δεύτερο μέρος, θα δοθεί έμφαση στην παγκόσμια κρίση νερού που βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης και θα γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της ιδιωτικοποίησης σε αυτή την κρίση, καθώς και στις συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν μεταξύ των κρατών λόγω της ανεπαρκούς πρόσβασης στο νερό. Θα ακολουθήσει η ανάλυση της έννοιας της βιο-διπλωματίας, στο πλαίσιο των υδάτινων πόρων, ως απαραίτητο εργαλείο των κρατών και άλλων δρώντων προκειμένου για την αντιμετώπιση των προβληματικών που σχετίζονται με το γλυκό νερό. Μετά την συνοπτική ανάλυση της δράσης που έχει αναπτυχθεί σε κάθε επίπεδο, παρατίθενται τα συμπεράσματα, σχετικά με τα βήματα που έχουν γίνει, αλλά και το δρόμο που πρέπει να διανυθεί για την ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτό.
Abstract:The purpose of this work is to investigate the importance of water as a commodity for human existence, the need for recognition of it as a right in the context of the global water crisis and the special role of bio-diplomacy towards realizing this right either directly or indirectly. This paper will discuss the notion of freshwater for human consumption in any manner and at any scale. It will approach the concept in the context of the peoples right into accessing water and sanitation. The data are drawn mainly from primary sources, from official publications of international organizations, articles and reports by NGOs operating in the fields of access to water and sanitation, water resources management and environmental protection (especially online). At the first part we will analyze the importance of water as a commodity, made its appearance in every aspect of human activity, but also the fact that as a source of life it has led to the need for the recognition of it as a right. There will be a more extensive analysis of the degree of recognition at international, regional and national level, with brief case analysis. At the second part, we focus on the global water crisis experienced by the whole planet where it will be a special reference to the role of civil services' privatization in this crisis, and the conflicts that may arise between states because of inadequate access to water. It will be followed by an analysis of the concept of bio-diplomacy in the context of water resources as an essential tool of states and other actors, in order to address the problem associated with fresh water. After a brief analysis of the action that has been developed at every level, conclusions will be provided on the steps that have been made, even if the "road" to be covered to fulfill the right to water and sanitation, with equal and non-discriminatory access to it, remains long. Consequently, the world remains unlikely to achieve the Millennium Development Goal that will extend access to basic sanitation to 75% of people in the world and inequalities remain.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 135-158
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_ThanopoulouDi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο