Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης των δήμων στην Ελλάδα
Τίτλος:The financial stabilization program of municipalities in Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταυρίδου, Μαρία Ν.
Επιβλέπων:Ψυχάρης, Γιάννης
Θέματα:
Keywords:Προϋπολογισμός Ο.Τ.Α., Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός, Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Πολιτικές Υπουργείου Εσωτερικών, Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, Παρακολούθηση Οικονομικών Στοιχείων Ο.Τ.Α., Βάση Δεδομένων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Κόμβος Διαλειτουργικότητας, Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα Εξυγίανσης, Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης, Δείκτες Αξιολόγησης
Budget of local authorities , Balanced Budget , Finance of Local Government, Ministry of Interior’s policies, Grant payable Program , Monitoring and Reporting local government’s Finances, Ministry of Interior’s Database, Interoperability Node , Integrated Action framework, Observatory of local government’s Financial independence, Sanitation program, Economic Sanitation, Project Evaluation Indicators
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η χώρα μας, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει εισέλθει σε φάση σταθεροποίησης της διεθνούς θέσης και των δημόσιων οικονομικών της. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών και στο πλαίσιο τήρησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας, η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε, είχε στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση και προσαρμογή, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μέσω σημαντικών πρωτοβουλιών για τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων και εποπτικών πρακτικών για τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα. Σημαντικές παρεμβάσεις προσανατολίστηκαν στην εξυγίανση των οικονομικών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού. Με τη δημιουργία μητρώων δεσμεύσεων για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στην ηλεκτρονική πύλη του Γ.Λ.Κ., βελτιώθηκε η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. ώστε να εξοικονομηθούν σημαντικές δαπάνες. Παράλληλα, βελτιώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των Προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και υπήρξε πρόβλεψη υποχρεωτικής αναμόρφωσής τους από τους ίδιους σε περίπτωση αποκλίσεων, ώστε να μην καταστούν ελλειμματικοί. Αναμορφώθηκε το θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας με την εισαγωγή του κανόνα ισοσκελισμένου προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης, έτσι ώστε η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσής του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. να εναρμονιστεί πλήρως προς την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, με θέσπιση κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Θεσπίστηκαν τριμηνιαίοι στόχοι των Ο.Τ.Α. από το εποπτεύον Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των οποίων η στενή παρακολούθηση μαζί με την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων, συνέβαλαν την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών τους. Συντελέστηκε η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α., το οποίο συνέβαλε στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας και στην εξυγίανση των προϋπολογισμών, ώστε να εξασφαλιστεί η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών μελλοντικά. Δημιουργήθηκε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εκτέλεση των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων δημοσιονομικών εθνικών μας στόχων, ενώ τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή η υπαγωγή στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης για όσους Ο.Τ.Α δεν κατάφεραν να επιτύχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
Abstract:Our country, after a difficult period of fiscal adjustment, has entered a phase of consolidation of international position and public finances. In the past few years and in keeping with the Medium Term Fiscal Stability Program, the economic policy pursued, aimed at fiscal consolidation and adjustment, both nationally and locally. Through important initiatives for the adoption of financial rules and supervisory practices to the local authorities, they achieved significant results. Important interventions were directed to reorganize the finances of the a’ grade local government. By creating registries commitments for the submission of financial data in the electronic gate of the GAO, the monitoring of the implementation of the budgets of local government was improved, so as to save significant costs. Furthermore, the legal framework for monitoring the implementation progress of the Budgets of Local Authorities was improved and there was the provision implemented for compulsory redevelopment by themselves, in case of deviations, so they would not become deficient. The institutional framework for budgetary management and monitoring the introduction of the rule of a balanced general government budget was reformed, so the drafting and execution of the budget of local government would be fully harmonized, in order to achieve realistic and balanced budget, while penalties for non-compliance were introduced. The supervising Ministry of Interior and Administrative Reconstruction, whose close monitoring with timely corrective measures in case of deviations, contributed to the proper execution of local authorities’ budgets. The repayment of overdue liabilities of local government occurred, which helped to boost the liquidity of the economy and the consolidation of budgets, in order to ensure the non-accumulation of new arrears future. The Observatory for financial autonomy of local authorities, was created to ensure the smooth implementation of the budgets of local authorities under the statutory budgetary our national objectives, while the affiliation to the fiscal consolidation program for those local authorities who failed to reach balanced budgets, implemented for the first time.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 60-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_EFH_OIK_PER_ANA_StauridouMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο