Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ευρωπαϊκοί φορείς ελέγχου του εγκλήματος στο πλαίσιο της αλληλόδρασης εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου εξουσίας: η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής
Τίτλος:European means of crime control in the interaction of national and international level of power: the case of the European Public Prosecutor
Κύρια Υπευθυνότητα:Ανδρουλάκη, Ευαγγελία Μ.
Επιβλέπων:Νικολόπουλος, Γιώργος Π.
Θέματα:Δίκαιο -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Ποινική δικαιοδοσία -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Law -- European Union countries
Keywords:ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική, εξευρωπαϊσμός, «διεθνικότητα» αντεγκληματικής πολιτικής, Ευρωπαίος Εισαγγελέας
european criminal policy, europeanisation, transnationality of criminal policy, European Prosecutor
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Με το άρθρο 86 της ΣΛΕΕ προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία της ΕΕΑ προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, καθώς ούτε τα υφιστάμενα όργανά της (OLAF, Eurojust και Europol) αλλά ούτε οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών δρώντας μεμονωμένα μπόρεσαν μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την εγκληματικότητα αυτή. Ειδικότερα, η ΕΕΑ θα είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια αλληλόδραση μεταξύ του θεσμού αυτού τόσο με εθνικές αρχές ελέγχου όσο και με άλλους φορείς της ΕΕ. Απ’ αυτή την άποψη, ο νέος θεσμός της ΕΕΑ εισάγει νέα δεδομένα στην προβληματική του «εξευρωπαϊσμού» («europeanisation») της αντεγκληματικής πολιτικής και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με δεδομένη την έντονη ανησυχία που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της οικονομικής παραβατικότητας και την αντίστοιχη δημιουργία ευρωπαϊκών, διεθνών αλλά και εθνικών φορέων για την καταπολέμησή της, η παρούσα διπλωματική εργασία αποβλέπει στη μελέτη των νέων θεσμών πρόληψης και καταστολής που προτείνεται να δημιουργηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο «Ευρωπαίος Εισαγγελέας». Ειδικότερα, θα αναλυθεί η ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική, ως αποτέλεσμα αλληλοδράσεων ανάμεσα σε εθνικές και ευρωπαϊκές/ενωσιακές βαθμίδες εξουσίας, καθώς και οι έννοιες της «διεθνικότητας» στις διαδικασίες σχεδιασμού και εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής ενός κράτους, του «ευρωπαϊκού δικαιικού πλουραλισμού» και του «εξευρωπαϊσμού» της αντεγκληματικής πολιτικής. Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στην ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία, στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου και στις επιδράσεις της Συνθήκης της Λισαβόνας στη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Επίσης, θα αναλυθούν οι ευρωπαϊκοί φορείς ελέγχου του εγκλήματος (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο, Eurojust, Europol, OLAF) και η μεταξύ τους συνεργασία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο θεσμό της ΕΕΑ από το «Corpus juris» μέχρι τη Συνθήκη της Λισαβόνας, οι αρμοδιότητές της, ο τρόπος λειτουργίας της και τα πλεονεκτήματα και τυχόν προβλήματα που εμφανίζει, όπως όλα αυτά έχουν διαμορφωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Η μεθοδολογία της έρευνας που θα ακολουθηθεί είναι η ανάλυση περιεχομένου επίσημων τεκμηρίων της ΕΕ (νομοθετικών και de lege ferenda) και σχετικών επιστημονικών μελετών.
Abstract:The article 86 of the Treaty on the Functioning of the EU provides the establishment of a European Public Prosecutor so as to protect the financial interests of the EU. This need is connected to the failure of the existing organs (OLAF, Eurojust and Europol) and the national authorities of the Member States to effectively address this crime. In particular, the European Public Prosecutor shall be solely responsible for conducting investigations and prosecution of offenses against EU financial interests. Therefore, an interaction is created between this institution both national supervisory authorities and with other agencies EU. From this point of view, the new institution of European Public Prosecutor introduces new data to the problem of "Europeanization» («europeanisation») policy against crime and the protection of human rights in the process of European integration. In the thesis, beyond the powers of the European Public Prosecutor and the way it works, the speaker highlights the advantages and disadvantages and especially the questioning on the existence of a persecutory institution that overlies the national legal systems. Taking into consideration the intense concern that has developed internationally about the constant changing environment of the financial delinquency and the creation of European, international and national institutions about the fight for the resolution, the present thesis aims to the deliberation of new statutes of prevention and repression that is suggested to be created in a European level, like the “European Prosecutor”. Specifically, the European criminal policy will be analyzed, as a result of interactions between national and European/united levels of power, as well as the meanings of “transnationality” during the procedures of the designing and the formation of the criminal policy of a nation, of a “European common law pluralism and of the Europeanisation of this criminal policy. Then, the European judicial collaboration, the development of the European penal law and the results of the Treaty of Lisbon in the judicial collaboration on penal cases will be mentioned. Also, the European means of crime control (European Judicial Network, Eurojust, Europol, OLAF) and their collaboration will be analyzed. A significant emphasis will be given on EU from “Corpus Juris” until the Treaty of Lisbon, its competences, the way of function and the advantages and potential problems that may appear, as they have been developed until October 31st, 2014. The methodology of this research that is going to follow is the analysis of the contents of official data of EU (legislative and de lege ferenda) and of relevant scientific researches.
Περιγραφή:ιπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 144-162
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_AndroulakiEu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο