Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ελληνική περιφερειακή πολιτική στο ευρωπαϊκό περιβάλλον: το παράδειγμα του Δήμου Λεβαδέων
Κύρια Υπευθυνότητα:Ανδριτσοπούλου, Ιωάννα Ν.
Επιβλέπων:Παπαγιάννης, Δονάτος Ι.
Θέματα:
Ημερομηνία Έκδοσης:2012
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εντοπισμό των περιφερειακών αναγκών και το σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, μέσα από την Περιφερειακή Πολιτική, καθώς και η υλοποίηση τους σε υποεθνικό επίπεδο. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια περιληπτική προσέγγιση των θεωριών, που επηρέασαν τον τρόπο σκέψης περί της εν λόγω πολιτικής, ώστε να καταστεί κατανοητός ο τρόπος διαμόρφωσής της. Αμέσως μετά, στο δεύτερο κεφάλαιο, κρίνεται αναγκαία η ανάλυση των παραγόντων, που συντέλεσαν στην ανάγκη άσκησης Περιφερειακής Πολιτικής, που συνιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρικών ενοτήτων των περιφερειών των κρατών μελών. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην θεσμική διαδρομή της Περιφερειακής Πολιτικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην ιστορία της Ένωσης μέχρι σήμερα, μέσα από τις αλλαγές που επέφεραν κάθε φορά οι Συνθήκες. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποτελεί το θεσμικό όργανο της Ένωσης, το οποίο είναι επιφορτισμένο να μεταφέρει τα ουσιώδη ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ένωση και να γνωμοδοτεί επ’ αυτών. Άρα, αποτελεί την φωνή των τοπικών κοινωνιών και το βοήθημα για τη συμμετοχή τους, στη διαμόρφωση της πολιτικής. Στο επόμενο κεφάλαιο λοιπόν, περιγράφεται ο ρόλος και η λειτουργία της ΕτΠ. Το πέμπτο κεφάλαιο αναδεικνύει το ιδεολογικό και αξιακό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο δομείται η περιφερειακή πολιτική, αφού αναλύει της Αρχές που την διέπουν. Αναφορικά με τις προγραμματικές περιόδους του παρελθόντος, αλλά και με τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει η Ένωση, γίνεται λόγος στα κεφάλαια έξι και επτά αντίστοιχα. Το πρώτο μέρος της παρούσης κλείνει με τις προοπτικές και τις κατευθύνσεις, που εμφανίζονται στον σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου, αναλυόμενες στο κεφάλαιο οκτώ. Εισάγοντας το δεύτερο μέρος της εργασίας, κρίθηκε απαραίτητη στο κεφάλαιο εννιά, η ιστορική αναδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χώρα μας, από την προεπαναστατική περίοδο έως το 1997, ώστε να γίνει κατανοητό στον αναγνώστη, ποιοι ήταν οι παράγοντες που συντέλεσαν, ώστε να φτάσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, με τη μορφή, που αυτή διαμορφώθηκε στα νεώτερα χρόνια. Στο δέκατο κεφάλαιο αναλύονται τα σημαντικότερα στοιχεία που αφορούν στο «Πρόγραμμα Καποδίστριας», το οποίο επέφερε συνενώσεις δήμων και κοινοτήτων. Περιγράφονται οι στόχοι του προγράμματος, αλλά και η διοικητική οργάνωση των νέων διαμορφούμενων δήμων, καθώς και οι αιτίες που οδήγησαν στην ανάγκη για περαιτέρω μεταρρύθμιση, πέραν της προσπάθειας για αποκέντρωση. 10Το κεφάλαιο έντεκα, αποτελεί μια πρώτη θεσμική γνωριμία με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και περιγράφει τα όργανα του δήμου, τις νέες αρμοδιότητες που αποκτά, αλλά και τον τρόπο, που θα διαρθρωθούν οι υπηρεσίες, η αναβάθμισή τους, η στελέχωσή τους, αλλά και η συμμετοχή του πολίτη στο νέο Θεσμό. Στα επόμενα δύο κεφάλαια αναδεικνύεται το περιφερειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και η ανάγκη άμβλυνσης των ανισοτήτων, καθώς και τα χρηματοδοτικά προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον στόχο αυτό. Το κεφάλαιο δεκατέσσερα αποτελεί μία αναλυτική απεικόνιση του τρέχοντος προγράμματος σε εθνικό επίπεδο, του ΕΣΠΑ, ώστε να αναλυθούν τελικά, οι διαδικασίες λειτουργίας του και με αυτόν τον τρόπο, να καταστεί αντιληπτή η πορεία που ακολουθείται, από τον καθορισμό των κατευθύνσεων και των στόχων, έως την υλοποίηση των δράσεων, προς επίτευξη των τελευταίων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του κυρίως θέματος παρατίθεται το έμπρακτο παράδειγμα ενός μικρού δήμου, του Δήμου Λεβαδέων, αναλύοντας τις δράσεις, που ανέλαβε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου. Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα, αλλά και οι προβληματισμοί που εγείρονται σχετικά.
Abstract:The object of this thesis is the attempt of the European Union for the identification of theneeds of the prefectures and the design of the development programs within RegionalPolicy, as well as how this is implicated in a sub-national level. The first chapter summarizes the approach of theories, which affected the way of thought for the above mentioned policy, so to understand the way it has been formed. The second chapter is a critical approach to the analysis of the factors that take part in theneed of implementation of Regional Policy, which comprises of the individual characteristics of the regional entities of the Prefectures of the Member States.The third chapter deals with the institutional development of the Regional Policy, as it has been formed throughout the Union’s history until today, through the changes made eachtime by every Treaty. The Committee of the Regions acts as the main institution of the Union, whose main role is to act upon crucial aspects of the Local Government Association of the Union and opine about them. So, it is the voice of the local communities and the aid for their participation in the formation of policy. In the next chapter, the role and functions of the committee of the regions is looked at.T he fifth chapter highlights the ideological and base values on which the regional policy is based on, as it analyzes the principles that it governs. In relation to the past programming periods, and also the funding programs that the EU provides is researched in chapters six and seven.The first part of this thesis is concluded with the perspectives and directions that areconsidered in the design of the new programming period, analyzes in chapter eight.The second part of this thesis starts with what is considered important, the historic analysisof the local government in our country, from the pre-revolutionary era through to 1997, sothat it is clear to the reader what factors affected in order to reach to understand the local governance as it is today as it was developed in the recent years. The tenth chapter analyses the most important factors that have to do with the «Kapodistrias Plan», which brought together municipalities and local communities. The aims of the program are described as well as the institutional organization of the newly formed municipalities, together with the reasons that lead to the need of further reform, other thanthis effort to decentralize.The eleventh chapter is a first institutional acquaintance with the "Program Kallikrates" and describes the institutions of the municipality, the new powers acquired, but also how that will be structured as services, upgrading, staffing, and civic participation in new institution. 12In the next two chapters is highlighted the regional problem in Greece and the need toalleviate inequality, as well as the financial programs used for this aim. Chapter fourteen is a detailed view of the current program at the national level, the NSRF, toanalyze ultimately operating procedures and thus, become perceptible path followed bylaying down guidelines and targets to implementation of actions to achieve the latter. In the last chapter, the main theme given is the practical example of a small municipality, the Municipality of Livadia, detailing the actions taken under the Operational Program ofThessaly- Central Greece- Epiru. Finally, follow the conclusions but also the concerns raised about all the above
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2012
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 113-118
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_AndritsopoulouIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο