Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Οικονομική μεγέθυνση και οικονομικές κρίσεις: μια θεωρητική επισκόπηση
Τίτλος:Economic growth and economic crisis: a theoretical overview
Κύρια Υπευθυνότητα:Ανδρουλιδάκη, Βασιλική Ε.
Επιβλέπων:Κεραμίδου, Ιωάννα
Θέματα:
Keywords:Ποσοστό κέρδους, υποκατανάλωση, μακρά κύματα
Profit rate, underconsumption, long waves
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα να μελετηθούν οι κυριότερες απόψεις των θεωρητικών για τις οικονομικές διακυμάνσεις και τις αιτίες που οδηγούν στην ανάκαμψη αλλά και στη στασιμότητα μια οικονομία. Γίνεται μια προσπάθεια να βρεθούν κοινά στοιχεία στις θεωρίες που μελετήθηκαν και να ομαδοποιηθούν αυτές με βάση την κύρια αιτία που αναγνωρίζουν ως αφετηρία της κρίσης. Στην πορεία βέβαια της έρευνας έγινε σαφές ότι δεν αναγνωρίζονται από όλους τους οικονομολόγους οι δυσλειτουργίες του συστήματος. Το σύστημα για παράδειγμα, από τους νεοκλασικούς θεωρείται τέλειο και ισορροπεί όταν δεν υπάρχουν παρεμβάσεις. Όμως, άλλοι οικονομολόγοι αναγνωρίζουν ότι η λειτουργία του συστήματος δεν χαρακτηρίζεται απλά από διακυμάνσεις οι οποίες το διαταράσσουν μόνο προσωρινά. Αντίθετα, θεωρούν ότι η εξέλιξή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής οδηγεί σε αδιέξοδα και χρειάζονται εξωγενείς παρεμβάσεις για να μπορεί το σύστημα να επανακάμψει. Αυτοί οι τελευταίοι θεωρούν ότι αιτία της κρίσης είναι είτε η πτώση του ποσοστού κέρδους, είτε η υποκατανάλωση. Μέσα από τις απόψεις των οικονομολόγων αυτών ανοίγει και η συζήτηση για την επανάληψη των περιόδων στασιμότητας, συζήτηση που γεννάει θεωρίες όπως αυτή των κυμάτων. Η τελευταία υιοθετήθηκε τόσο από ριζοσπάστες μαρξιστές οικονομολόγους οι οποίοι υποστήριξαν ότι αυτή η θεωρία είναι απόδειξη ότι το σύστημα θα ανατραπεί, όσο και από τον ίδιο τον Schumpeter ο οποίος αξιοποιώντας τα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη των κυμάτων προσπάθησε να αποδείξει τη δυναμική του καπιταλισμού και την εξελικτική του ικανότητα. Όμως παρά τη σύμπτωση σε κάποια σημεία των απόψεων των οικονομολόγων για τις αιτίες των κρίσεων, οι πολλές διαφορές τους, τους οδηγούν σε διαφωνίες για την πορεία διεξόδου από την κρίση. Έτσι, οι περισσότεροι αναγνωρίζοντας την αιτία των κρίσεων, περιγράφουν παρεμβάσεις που θα θέσουν σε επανεκκίνηση την οικονομία ενώ άλλοι προτείνουν ριζικές αλλαγές ή οραματίζονται μεταρρυθμίσεις που θα αμβλύνουν τις συνέπειες από την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος.
Abstract:The aim of this diploma thesis is to present, through a bibliographic research, the main theoretical views of the economists on economic fluctuations and the causes that lie behind the recovery as well as the stagnation or crisis of an economy. An attempt is made to trace common elements in the relevant theories and group them on the main cause identified. It is clear that there are economists who do not believe in system's malfunctions. The neoclassicists consider that the market system is perfect and always in balance (when there is no state or other intervention.) But other economists recognize that system function is not characterized only by mild fluctuations that only disturb balance temporarily. On the contrary, they consider that the evolution of capitalism leads to stationary state or recession and extraordinary interventions are required in order to allow the recovery of the system. The cause of the crisis according to them can be either the fall in the profit rate, or the underconsumption. The acceptance of the different phases of the economy gives rise to theories like the long waves theory. This theory adopted by both Marxist economists who argued that this is a proof that the system can be overturned, as well as by Schumpeter himself, who, using the empirical data from the study of the waves, tried to prove the dynamics of capitalism and its evolutionary ability. But, despite the coincidence in some points of the economists' views on the causes of the crises, their numerous differences lead them to argue about the way out of the crisis. Thus, most of them propose interventions that will facilitate the restart of the economy while others suggest radical changes or reforms to reduce the problems of the system or even propose the overthrow of the capitalist system.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εφηρμοσμένων Οικονομικών και Διοίκησης, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-96
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
PMS_AndroulidakiVa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο