Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αποτύπωση της εθνοτικής έννοιας «Έλληνας» [Greek–Greece] στα περιηγητικά κείμενα Βρετανών και Γάλλων ταξιδιωτών-περιηγητών στην Πελοπόννησο (1571 – 1820)
Τίτλος:The display of the ethnic term "Greek" [Greek-Greece] in the texts of British and French travelers in Peloponnese (1571-1820)
Κύρια Υπευθυνότητα:Ανδρόνικος, Ιωάννης Δ.
Επιβλέπων:Παπαγεωργίου, Στέφανος Π., 1951-
Θέματα:
Keywords:Περιηγήσεις, Έθνος, Θρησκεία, Έλληνες
Travels, Nation, Religion, Greeks
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Κεντρικός άξονας της εργασίας είναι η χρήση των όρων «Έλληνας – ελληνικό» κ.λπ. από Βρετανούς και Γάλλους περιηγητές. Ειδικότερα, καταγράφεται και αναλύεται το εννοιολογικό – εθνοτικό – φυλετικό – πολιτισμικό περιεχόμενο του όρου «Έλληνας», οι διάφορες, αρνητικές ή θετικές, συνδηλώσεις του, το κατά πόσον ο όρος αναφέρεται σε θρησκευτικές ή εθνικές ομάδες, σε κοινωνικούς ή άλλους σχηματισμούς μέσα στα πλαίσια του οθωμανικού κράτους, σε συνάρτηση και συνεξέταση με το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο έλαβαν χώρα οι περιηγήσεις, τη γνωστική και μεθοδολογική σκευή των περιηγητών, τα κίνητρα της περιήγησής τους, την καταγωγή τους, τις πολιτισμικές τους καταβολές και προκαταλήψεις, τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, το πολιτικό κλίμα της εποχής, αλλά και τις διπλωματικές επαφές της χώρας προέλευσης του εκάστοτε περιηγητή με το οθωμανικό κράτος και τις γεωπολιτικές ισορροπίες που επιδιώκονταν. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί εισαγωγικό κομμάτι της εργασίας για τον περιηγητισμό στον ελληνικό χώρο και τα περιηγητικά κείμενα, στο οποίο επιχειρείται και μια τυπολογική ταξινόμηση των «τύπων» περιηγητών που επισκέφθηκαν τον ελλαδικό χώρο. Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τη στοχοθεσία της έρευνας (γενικούς και ειδικούς στόχους), το γενικό πλαίσιο της έρευνας και τη μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται με πλήρεις βιβλιογραφικές λεπτομέρειες τα περιηγητικά κείμενα που έχουν επιλεγεί και περιγράφεται, επίσης, η διαδικασία επεξεργασίας των κειμένων. Στο τέταρτο κεφάλαιο και κυρίως μέρος της εργασίας παρουσιάζεται σε μορφή word το σύνολο των παραθεμάτων - πηγών από το έργο των συγγραφέων, σε πιστή αντιγραφή από το πρωτότυπο κείμενο, και η ανάλυση – σχολιασμός τους, καθώς και μια συνοπτική βιογραφική παρουσίαση των συγγραφέων, η οποία ενέχει ενδιαφέρον για την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς το ύφος, οι περιγραφές, οι απόψεις και οι αξιολογικοί χαρακτηρισμοί μέσα στα κείμενα συνδέονται με την καταγωγή, εθνική προέλευση, μόρφωση, στόχο του ταξιδιού κ.λπ. του συγγραφέα. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιβλιογραφία της εργασίας.\r\nΟρίστηκε ως χρονικό φάσμα αναφοράς η περίοδος από το 1571 (ναυμαχία της Ναυπάκτου) έως το 1820 (ελάχιστο χρονικό σημείο απόστασης από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης) κατά την οποία ξεκίνησε το περιηγητικό ρεύμα προς την Ανατολή και η έννοια «Έλληνας» δεν εχρησιμοποιείτο επισήμως για την υποδήλωση κάποιων εθνικών ή κοινωνικών ομάδων. Μελετήθηκαν κείμενα Βρετανών και Γάλλων ταξιδιωτών, τα οποία εκπροσωπούν δύο σημαντικές Δυνάμεις της εποχής, που ενδιαφέρονταν για τις εξελίξεις στην ευρύτερη οθωμανική επικράτεια. Έχουν επιλεγεί 14 περιηγητές (7 Άγγλοι και 7 Γάλλοι) και τα αντίστοιχα περιηγητικά τους κείμενα. Επιδίωξη της έρευνας, μέσω αυτής της ισάριθμης νομής του ερευνητικού υλικού, είναι η ποσοτικά και ποιοτικά ισομερής κειμενική ανάλυση, όπως προκύπτει από τη διαφορετική εθνική καταγωγή των περιηγητών, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στην ιδιότητα εκάστου περιηγητή και στα κίνητρα της περιήγησής του, αλλά και η κάλυψη όλου του χρονικού αναπτύγματος της υπό εξέταση περιόδου. Επελέγη η Πελοπόννησος, περιοχή με μεγάλη σημασία για τη Δύση, στην οποία -ή για την οποία- διεξήχθησαν επανειλημμένες πολεμικές συρράξεις, μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα, και, ως μία από τις πύλες εισόδου στην Ανατολή.\r\nΑπό την επεξεργασία των 14 περιηγητικών κειμένων και από τα στοιχεία της έρευνας που προέκυψαν, παρατηρήθηκε και κατέστη εφικτή η κατηγοριοποίηση – τυποποίηση των διατυπώσεων των περιηγητών σε 16 ευρείες κατηγορίες – θεματικά φάσματα αναφοράς.
Abstract:The core subject of the present thesis is the term ‘Greek’ and / or ‘greek’ as used by British and French travelers. In particular, the term ‘Greek’ has been recorded and analysed / examined from a semantic point of view, as member of nation / race and vehicle of a culture. Some mention to the positive and / or negative connotations of the term has also been made, as well as the extent to which this term refers to religious casts and / or other social groups formed within the boundaries of the Ottoman Empire, naturally taking into account the social, historical and political background of the age / time that travelling took place, as well as the travelers’ prior experience to make means of the equipment disposable for travels at the time. The traveler’s origin, his culture, his inner motives and his interests as well as the diplomatic affairs between his country of origin and that of the Ottoman Empire play an important part/role in this thesis. The first chapter is an introduction to travelling within the Greek territory followed by travelling accounts. An attempt has also been made to broadly classify the different / various types of travelers visiting Greece then / at the time. The second chapter gives a general description of the framework, the aims and the methodological approach followed throughout the research. The travelling accounts that have been selected as well as the method /approach used to work these out are presented with detailed bibliographical references in the third chapter. In the fourth and main part of the thesis, the writers’ quotes and / or sources cited from the original text are presented as a whole in the form of a ‘word’ document. The comments made on part of the writers as well as brief biographical notes of the latter become of interest, as the style, the views and accounts of each (writer) are entirely connected with their origin, education, cause of the trip and other factors. The conclusions are cited in the fifth chapter. The bibliography used throughout follows in the sixth and final chapter. The thesis under discussion covers the period from 1571,when the naval battle in Nafpactus was held, until 1820, just before the beginning of the Greek Revolution. It is within this period that the travelers turn their attention to the East and the term ‘Greek’ was not formally used to refer to a specific national and / or social group. Cases of study have been accounts by British and French travelers, representative of the two most important Powers of the time who showed interest in developments within the wider Ottoman territory. There has been a choice of 14 (fourteen) traveling accounts given by British and French writers. The material under research has been equally divided so that a fair – so to speak - in terms of quantity and quality textual analysis is attained, judging from the different place of origin of each traveler. The present thesis also aims at marking out their distinctive characteristics, their motives and status as well as making reference to the developments that took place within the period under scrutiny. Special attention has been given to the Peloponnese significant for the wars / conflicts held there at regular intervals until the late 18th century, this land also being a gateway to the East. The conclusions drawn from the scrupulous study of these travelling accounts made it possible to place these under 16 (sixteen) categories covering in turn sixteen different thematic fields.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 203-206
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_POL_EPI_IST_AndronikosIo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο