Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το φαινόμενο του πολιτικού Ισλάμ στην Αίγυπτο: η οργάνωση της μουσουλμανικής αδελφότητας υπό το πρίσμα της συγκρουσιακής πολιτικής
Τίτλος:The phenomenon of political Islam in Egypt: the muslim brotherhood movement in the light of contentious politics
Κύρια Υπευθυνότητα:Μπιλάλη, Μαρία-Ιωάννα Ε.
Επιβλέπων:Σεφεριάδης, Σεραφείμ Ι.
Θέματα:
Keywords:Πολιτικό Ισλάμ, θρησκευτικός φονταμενταλισμός, Ισλαμιστικά κινήματα, Μουσουλμανική Αδελφότητα, Αίγυπτος, αυταρχικά καθεστώτα, συγκρουσιακή δράση, πολιτικές ευκαιρίες, κοινοβουλευτική συμμετοχή, πολιτική μεταρρύθμιση
Political Islam, religious fundamentalism, Islamist movements, Muslim Brotherhood, Egypt, authoritarian regimes, contentious action, political opportunities, parliamentary participation, political reform
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην δράση της Ισλαμιστικής οργάνωσης των Αδελφών Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο υπό το πρίσμα της συγκρουσιακής πολιτικής. Η ανάλυση του φαινομένου του Πολιτικού Ισλάμ που πρωταγωνίστησε στον Μεσανατολικό χώρο τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και το θεωρητικό πλαίσιο των κοινωνικών κινημάτων και της συλλογικής δράσης αποτελούν τους δύο κομβικούς πυλώνες με την συμβολή των οποίων θα τεκμηριωθεί η έρευνα. Οι εξελίξεις που εξετάζονται καλύπτουν το χρονικό διάστημα 1952 έως 2012, δηλαδή από την ανάληψη της εξουσίας από τις στρατιωτικές δυνάμεις της Αιγύπτου έως και τον σχηματισμό κυβέρνησης από το κόμμα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Το 1952 επιλέγεται ως αφετηρία διότι συμβολίζει την περίοδο που ξεκινά ουσιαστικά η αντιπαράθεση μεταξύ κοσμικότητας και Ισλαμισμού όπως επίσης και την αισθητή ανάμειξη των Ισλαμιστών στις πολιτικές διεργασίες του τόπου. Αφού επιτευχθεί η κατανόηση του όρου «Πολιτικό Ισλάμ» μέσα από την αποκωδικοποίηση των εννοιών και των λειτουργιών που το περικλείουν, θα εξετασθεί η Μ. Αδελφότητα ως πολιτικό κίνημα το οποίο συγκροτεί ιδεολογικές προσλήψεις, επιχειρεί να αντιπροσωπεύσει τις λαϊκές μάζες σε επίπεδο διεκδικήσεων που ερμηνεύονται με βάση την θρησκευτική δεοντολογία και όπως είναι αναμενόμενο αναπτύσσει συγκρουσιακές σχέσεις με τα πρόσωπα της εξουσίας (Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak) δρώντας εντός δυσλειτουργικών συνθηκών. Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει πιο συγκεκριμένα τους μηχανισμούς εκείνους τους οποίους ανέπτυξε επιτυχώς η Αδελφότητα και που την βοήθησαν να ισχυροποιήσει την πολιτική της αντοχή τόσο σε περιόδους διεύρυνσης όσο και σε περιόδους περιθωριοποίησης των δικαιωμάτων συμμετοχικότητας, έκφρασης αιτημάτων και εκφοράς πολιτικού λόγου. Όσον αφορά την ανάλυση της πολιτικής ανθεκτικότητας, η απόδοση ευκαιριών και η αξιοποίησή τους από το Ισλαμιστικό κίνημα διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο συνδυαστικά με την δημιουργία συμμαχικών δικτύων και τις κατάλληλες αξιακές πλαισιώσεις μέσω της χρήσης θρησκευτικού λεξιλογίου. Εν κατακλείδι, η διπλωματική εργασία θα επικεντρωθεί στην εκλογική άνοδο της Μ. Αδελφότητας αναλύοντας την πορεία της προς την ανάληψη της εξουσίας η οποία αποδεικνύεται αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν και οι μηχανισμοί δράσης της στο πλαίσιο συγκρουσιακών επεισοδίων που σχετίζονται με την ανατροπή της κυβέρνησης Mubarak με κύριο έναυσμα το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης και τον αγώνα για πολιτική μεταρρύθμιση.
Abstract:The dissertation focuses on the activities of the Islamist movement of the Muslim Brotherhood in Egypt in the light of contentious politics. The analysis of the phenomenon of Political Islam that starred in the Middle East in the last decades of the 20th century and the theoretical framework of social movements and collective action are the two main pillars with the contribution of which the research will be documented. The evolutions under consideration cover the period 1952 to 2012, from the assumption of power by the Egyptian military forces to the formation of a government by the Muslim Brotherhood party. 1952 is chosen as the starting point because it symbolizes the period when the confrontation between secularism and Islamism begins, as well as the noticeable involvement of Islamists in the political processes of the country. After the comprehension of the term "Political Islam" through the decoding of the concepts and functions that include it, the Muslim Brotherhood will be examined as a political movement that constitutes ideological recruitments, attempts to represent the popular masses at the level of based on religious ethics assertions and as it is expected the movement creates confrontational relationships with those in power (Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Hosni Mubarak) acting within dysfunctional conditions. The paper attempts to explore more specifically the mechanisms that the Brotherhood has successfully developed and which have helped it strengthen its political resilience in times of enlargement as well as in times of marginalization of participation rights, demands and political discourse. In the analysis of political resilience, the emergence of opportunities and their exploitation by the Islamist movement plays a fundamental role in combination with the creation of allied networks and the appropriate value frameworks through the use of religious vocabulary. In conclusion, the dissertation will focus on the electoral rise of the Muslim Brotherhood, analyzing its path to power, which proves to be controversial, while at the same time presenting its mechanisms of action in the context of conflicting incidents related to the overthrow of the Mubarak regime with the main trigger of the outbreak of the Arab Spring and the struggle for political reform.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 70-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
11PMS_BilaliMa_1118M040.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο