Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το φαινόμενο του πολέμου στον 21ο αιώνα: εξάλειψη, μεταλλαγή ή αναβίωση;
Τίτλος:The phenomenon of war in the 21st century: eradication, mutation or revival?
Κύρια Υπευθυνότητα:Παρασκευάς, Αλέξανδρος Π.
Επιβλέπων: Αρβανιτόπουλος, Κωνσταντίνος
Θέματα:
Keywords:Φαινόμενο, πόλος, ισχύς, τεχνολογία, μετανάστευση, επεκτατισμός
Phenomenon, pole, power, technology, immigration, expansion
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ο πόλεμος είναι μια κατάσταση η οποία έχει παρουσιαστεί πολλές φορές στην ιστορία του ανθρωπίνου είδους. Για την ακρίβεια, δεν υφίσταται κοινωνική ομάδα ή κρατική οντότητα η οποία να μην έχει καταγεγραμμένη στην ιστορία της κάποια στιγμή που να έχει εμπλακεί ηθελημένα ή κατ’ ανάγκη, σε αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται πόλεμος. Στην παρούσα διατριβή επιχειρείται μια προσπάθεια να σχηματιστεί μια προσωπική άποψη ως προς το μέλλον του υπόψη φαινομένου στον 21ο αιώνα, και να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που έχει τεθεί, δηλαδή εάν ο πόλεμος θα συνεχίσει να υφίσταται, ή εάν θα αλλάξει μορφή ή εάν θα εκλείψει τελείως από τη ζωή του ανθρώπου. Τελικά οδεύουμε σε εξάλειψη αυτού του αποτρόπαιου φαινομένου ή σε μετεξέλιξή του, με νέα μορφή και μεθόδους διεξαγωγής; Ή μήπως θα πρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με τη βεβαιότητα ότι πιθανόν και εμείς, αλλά σίγουρα και οι επόμενες γενιές θα κληθούν να αποτυπώσουν στη μνήμη τους άλλο ένα σκοτεινό κομμάτι ιστορίας που θα απειλήσει την ύπαρξή τους; Δεν υφίσταται «μαγική» μεθοδολογία που να μπορεί με πλήρη επιτυχία να προβλέψει το μέλλον, όπου όλα μπορεί να συμβούν, να διαφοροποιηθούν, να εξελιχθούν ή να πάψουν άνευ λόγου και αιτίας να υφίστανται. Για το μέλλον θα υφίστανται πάντα ενδείξεις (ισχυρές ή μη) και ουδέποτε αποδείξεις, καθόσον αυτές, θα αποδεικνύονται μόνο όταν θα συμβούν. Στην παρούσα εργασία αναφέρεται εξαρχής ότι η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να απεκδυθεί από προσωπικές εμπειρίες και προτιμήσεις, ένεκα της ιδιότητας και των βιωμάτων του γράφοντος. Επίσης, η απάντηση που θα προκύψει, αποτελεί και ένα προσωπικό στοίχημα, καθόσον το υπόψη ερώτημα πάντα επέστρεφε και στη σκέψη του γράφοντος, χωρίς όμως να έχει ποτέ δοθεί απάντηση. Και αυτό διότι μετά τον Β’ ΠΠ έχει επικρατήσει μια «διαρκής παγκόσμια ειρήνη»… με ενδιάμεσα μικρά «τοπικά» διαλείμματα, όπως το Βιετνάμ, η Γιουγκοσλαβία, τα Φώκλαντ, η Ουκρανία, καθώς και τόσα άλλα. Μετά από μια σειρά παραδοχών τις οποίες θέτω, επιχειρώ να κατανοήσω το πώς και γιατί συμβαίνει ο πόλεμος. Γιατί, το να βιώνει ο άνθρωπος ως λογικό όν μια παράλογη κατάσταση, είναι όντως αφύσικο. Ή μήπως είναι φυσικό να συμβαίνει; Για να φωτιστεί όσο το δυνατόν κάθε πλευρά αυτού του φαινομένου, εξετάστηκαν ορισμένοι παράγοντες όπως η φυσική συμπεριφορά τόσο του ατόμου όσο και του συνόλου που ονομάζεται κοινωνία και κατ’ επέκταση κράτος, υπό το πρίσμα κοινωνικών και οικονομικών μεταβλητών καθώς και της απρόβλεπτης έως και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνολογίας, της ύπαρξης των διεθνών οργανισμών αλλά και του φόβου ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Επίσης εξετάστηκαν επιγραμματικά και κάποια ιδιαίτερα φαινόμενα, όπως η μετανάστευση και η άνοδος του θρησκευτικού φανατισμού. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο πόλεμος (έστω και με άλλη μορφή) είναι παρών, τώρα και πάντα και για όσο χρόνο θα υφίσταται το ανθρώπινο είδος. Και θα εξαφανιστεί μόνο όταν θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος από το πρόσωπο της γης. Τέλος, επιχειρώ παράλληλα και μια αναγωγή του ερωτήματος στα ελληνικά δρώμενα για ευνόητους λόγους, εξετάζοντας παράγοντες οι οποίοι είναι προσαρμοσμένοι στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να διακρίνω ένα πιθανό μέλλον του πολέμου το οποίο θα επηρεάσει και εμένα…
Abstract:War is a situation that has been manifested many times in the history of the human species. In fact, there is no social group or state entity that has not recorded in its history at some point the face of war, a situation in which it has been deliberately or unwillingly involved in this phenomenon. In this thesis an attempt is made to form a personal view of the future of this phenomenon in the 21st century and to answer the question that has been placed, whether the war will continue to exist or whether it will change form or whether it will completely disappeared from the life of the human kind. And moreover, are we going to eliminate this abhorrent phenomenon or we will witness its transformation, with new form and methods of conduct? Or should we look at the future with the certainty that perhaps we too, but certainly the next generations will be called upon to capture in their memory, another dark part of history that will threaten their existence? There is no "magic" methodology that can fully predict the future, where everything can happen, differentiate, evolve, or ceaselessly and unreasonably cease to exist. For the future there will always be indications (strong or weak) and no evidences, since the indications are proven evidence only when they occur. In the present study, it is stated from the beginning that the examination process should be excluded from personal experiences and preferences because of the personality, occupation and the experiences of the writer. Also, the answer that comes up is also a personal bet, as the question has always returned to the writer's thought, but no answer has ever been given. This is because after WWII a "lasting world peace" has prevailed... with intermediate "local" breaks, such as Vietnam, Yugoslavia, Falkland, Ukraine, and so many other examples. After I set a series of assumptions, I try to understand how, and why, war occurs. Why, a human as a logical being he is, he chooses to be dragged to an absurd situation; it seems indeed unnatural. Or is it a natural thing to happen? In order to illuminate as much as possible each aspect of this phenomenon, I examined some factors such as the physical behavior of both the individual and society as a whole and extended it to the state, in the light of social and economic variables as well as other variables (unpredictable and/or uncontrolled development of technology, the existence of international organizations, and the fear of a nuclear holocaust). Also, some phenomena, such as immigration and the rise of religious fanaticism, were also examined. The final conclusion is that, war, (albeit in another form) is present, now and always, and for as long as the human species exists. And it will disappear only when the human kind disappears from the face of the earth. Lastly, I also attempt a rethink of the question adjusted to the Greek reality for obvious reasons, in order to foresee a possible outbreak of war in the future, that will eventually affect me too...
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 73-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_ParaskefasAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο