Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το φαινόμενο της φτώχειας στην Ε.Ε και η συγκριτική του διάσταση με τον αναπτυσσόμενο Νότο
Τίτλος:The poverty issue in E.U and its comparative dimension with the developing South
Κύρια Υπευθυνότητα:Κουλούρης, Γεώργιος Κ.
Επιβλέπων:Τσάλτας, Γρηγόρης Ι., 1950-
Θέματα:
Keywords:Απασχόληση, εκπαίδευση, ανεργία, ΟΗΕ,
Employment, education, unemployment, UN
Ημερομηνία Έκδοσης:2017
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η φτώχεια ως φαινόμενο απασχολεί τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα της ανθρωπότητας και σχετίζεται με θεμελιώδεις αρχές όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ποιότητα ζωής. Ο Ο.Η.Ε από την σύστασή του και έπειτα θίγει το ζήτημα της φτώχειας με πολλές αναφορές του διεθνοποιώντας το. Μέσα από τον Καταστατικό του Χάρτη αλλά και από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τονίζεται η καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και οι έννοιες απασχόληση, εργασία, εκπαίδευση που συνδέονται με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Αυτές τις έννοιες τις έχει ενσωματώσει ύστερα και η Ε.Ε όπως γίνεται στην ΣΛΕΕ. Σε διεθνές επίπεδο ο φτωχός ορίζεται με 1,90 δολάρια/ημέρα όριο που υποδηλώνει την ακραία φτώχεια. Τα αίτια διάδοσης του φαινομένου ποικίλλουν, αποικιοκρατία, ασθένειες, γεωγραφία, θεσμοί κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Τα προβλήματα της φτώχειας δεν εστιάζονται μόνο στην χρηματική προσέγγιση αλλά έχουν και άλλες διαστάσεις όπως απασχόληση, πρόσβαση σε εκπαίδευση, υγεία, ενέργεια που επηρεάζουν το επίπεδο διαβίωσης σε καθημερινή βάση. Βέβαια, η φτώχεια δεν αφορά αποκλειστικά τον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά από το 2008 αφορά και την Ε.Ε. Εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τα μέτρα λιτότητας χάθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού φτωχοποιήθηκε. Δεν εξετάζεται η ακραία φτώχεια όπως στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά η σχετική φτώχεια καθώς αφορά το πλαίσιο της κοινωνίας γενικότερα. Ο φτωχός ορίζεται με βάση το επίπεδο διαβίωσης στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσεται. Ο βασικός δείκτης είναι ο δείκτης AROPE όπου μετράει το εισόδημα βάση του 60% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος, την υλική στέρηση και εργασιακή ένταση. Άλλες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη είναι η εκπαίδευση, η ανεργία αλλά και οι νέες κατηγορίες NEETs και working poor που αναδύθηκαν από την κρίση και έπειτα. Η συνεισφορά της Ε.Ε είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στα κράτη-μέλη της Ε.Ε όσο και σε διεθνές επίπεδο. Εντός Ε.Ε μέσα από το ΕΚΤ, το Πακέτο Γιούνκερ, την Agenda 2030 και την Στρατηγική Ευρώπη 2020 γίνεται η προσπάθεια για καταπολέμηση της φτώχειας, βελτίωση της εκπαίδευσης και απασχόλησης. Αντίστοιχα σε διεθνές επίπεδο η Ε.Ε μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης εφαρμόζει προγράμματα για την εξάλειψη της φτώχειας σε τρίτες χώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες της εξεταζόμενης περιοχής και να μην έχουν οριζόντια εφαρμογή ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά. Συνεπώς, παρά την διαφοροποίηση της προσέγγισης στην έννοια του φτωχού μεταξύ Ε.Ε και αναπτυσσόμενων χωρών, τα προβλήματα παραμένουν και χρήζουν επίλυσης. Ο φτωχός στην Ε.Ε μπορεί να μην θεωρείται ακραία φτωχός όπως προκύπτει σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο τα προβλήματα που υφίσταται τον φέρνουν σε μειονεκτική θέση προς την υπόλοιπη κοινωνία και απειλείται με κοινωνικό αποκλεισμό. Για αυτό τον λόγο η προσέγγιση και επίλυση της ίδιας έννοιας πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.
Abstract:Poverty issue concerns both, international and European level, as it is the most important issue of humanity and relates to fundamental principles such as human dignity and quality of life. The UN has, since its establishment, then raised the issue of poverty with many references to its internationalization. The Charter of the UN, as well as the Universal Declaration of Human Rights, emphasizes the fight against poverty as well as the concepts of employment, work and education related to this phenomenon. These concepts are then incorporated by the EU as in the TFEU. At international level, the poor is set at $ 1.90 per day, which indicates extreme poverty. The causes of the spread of the phenomenon vary, colonialism, diseases, geography, institutions play a special role in this development. Poverty problems focus not only on the monetary approach, but also on other dimensions such as employment, access to education, health, energy that affect living standards on a daily basis. Of course, poverty is not only about the developing world but from 2008 it also concerns the EU. Due to the financial crisis and austerity measures thousands of jobs have been lost and a large part of the population has been poor. Extreme poverty is not addressed in developing countries, but relative poverty as it concerns the context of society in general. The poor is defined on the basis of the standard of living in the society in which he / she is included. The main indicator is the AROPE index where income is measured on the basis of 60% of national median disposable income, physical deprivation and labor intensity. Other parameters that are taken into account are education, unemployment, and new categories of NEETs and working poor emerging from the crisis and beyond. The EU\'s contribution is particularly important both in EU Member States and internationally. Within the EU, through the ESF, the Juncker Plan, Agenda 2030 and the Europe 2020 Strategy, the effort is being made to combat poverty, improve education and employment. Similarly at international level, the EU, through the Directorate-General for International Cooperation and Development, is implementing programs to eradicate poverty in third countries. Programs must be implemented on the basis of the needs of the area under consideration and not be implemented horizontally in order to be more effective. Consequently, despite the diversification of the approach to the concept of poor between the EU and developing countries, the problems remain and need to be resolved. The poor in the EU may not be considered as extremely poor as it emerges at the international level, but the problems that exist put them at a disadvantage to the rest of society and threatened with social exclusion. That is why the approach and solution of the same concept must be done, taking into account the specificities of each case separately.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, 2017
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-101
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_KoulourisGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο