Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το φαινόμενο του ISIS ως πηγή τρομοκρατίας, θρησκευτικού φονταμενταλισμού και ριζοσπαστικοποίησης στην Ευρώπη: η περίπτωση της Ελλάδας
Τίτλος:The phenomenon of ISIS as a source of terrorism, religious fundamentalism and radicalization in Europe: the case of Greece
Κύρια Υπευθυνότητα:Ρηγόπουλος, Σωτήριος Δ.
Επιβλέπων:Χειλά, Ειρήνη
Θέματα:
Keywords:θρησκευτικός φονταμενταλισμός, Ισλαμικό Κράτος, τρομοκρατία, τρομοκράτης, ριζοσπαστικοποίηση, Αλ Κάεντα, τρομοκρατικό χτύπημα
Religious fundamentalism, terrorism, terrorist, Islamic State, ISIS, radicalization, terrorist attack
Ημερομηνία Έκδοσης:2016
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Με την παρούσα μελέτη θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την απειλή που εγείρει το Ισλαμικό Κράτος για τη χώρα μας, υπό το πρίσμα της τρομοκρατίας που πηγάζει από φονταμενταλισμό. Για να γίνει αυτό αντιληπτό θα αναφερθούμε πρώτα στην γέννηση και στην δυσκολία αποτύπωσης της έννοιας της τρομοκρατίας, σε ένα κοινό ορισμό που να περιλαμβάνει τα κύρια συστατικά στοιχεία. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα κοινωνικά αίτια που μπορεί να ριζοσπαστικοποιήσουν ένα άτομο και να τον οδηγήσουν στον βίαιο εξτρεμισμό. Κατόπιν θα μελετήσουμε τις στρατηγικές που αναλαμβάνουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις και από πού πηγάζουν, καθώς και τις τεχνολογικές μεθόδους που χρησιμοποιούν για την υλοποίηση των επιθέσεών τους. Η σχέση με τα ΜΜΕ είναι συμβιωτική και παίζει σπουδαίο ρόλο στην διάδοση του μηνύματος μίας τρομοκρατικής οργάνωσης και στην στρατολόγηση νεαρών μαχητών, παράλληλα με τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης και το διαδίκτυο, τα οποία στρεβλώνουν περισσότερο την οπτική μας. Η εξέταση αυτών των νέων διαστάσεων θα μας δώσει την δυνατότητα αποσαφήνισης του προβλήματος. Η θρησκεία δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων μπορεί να αποδειχθεί προβληματική και είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ριζοσπαστικοποίηση ενός ατόμου ανάλογα με τις μεταφυσικές αναζητήσεις του. Έτσι θα μελετήσουμε την θρησκεία όχι από την υπερβατική της πλευρά αλλά από το σκοτεινό εκείνο κομμάτι που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την γέννηση της Al Qaeda και του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και την μεταξύ τους σχέση, τους στόχους και τις επιδιώξεις τους, όπως διαμορφώθηκαν υπό το πρίσμα των φιλοδοξιών ηγετικών προσωπικοτήτων και κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επηρεάζουν τη χώρα μας. Τέλος θα εξετάσουμε τη Μουσουλμανική Μειονότητα που διαβιεί στην ΕΕ και στην Ελλάδα, τη διάθεση ενσωμάτωσης στις τοπικές κοινωνίες και της αποδοχής δυτικών θεσμών και νομοθεσίας, καθώς και τα κοινωνικά προβλήματα που ανακύπτουν. Η αντιμετώπιση του θέματος θα γίνει υπό το πρίσμα της συνεχούς εισροής προσφύγων και μεταναστών από την Β. Αφρική και Τουρκία. Ο συγκερασμός όλων των παραπάνω θα μας οδηγήσει σε μία εκτίμηση κινδύνου ενός τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα και στην διατύπωση ορισμένων δράσεων που μπορεί να αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο μίας ακτινωτής διπλωματίας
Abstract:With this study we will try to understand the threat that raises the Islamic State for Greece, in the light of terrorism emanating from fundamentalism. To do this we will refer to the first perceived birth and in difficulty framing the concept of terrorism, in a common definition that includes the main components. Then we will examine the social causes which may radicalize a person and lead to violent extremism. Then we will study the strategies undertaken by terrorist organizations and where they originate, as well as the technological methods used to implement attacks. The relationship with Media is symbiotic and plays an important role in spreading the message of a terrorist organization and recruiting young fighters, along with the means of social networking and the Internet, which are distorting more our perspective. Examining these new dimensions will give us the opportunity to clarify the problem. Religion is not a problem but in the hands of certain people can prove to be problematic and may lead to the radicalization of a person according to the metaphysical searches. So we will study the religion from the dark one track that leads to violent extremism rather than its transcendent side. Then we will deal with the birth of Al Qaeda and the Islamic State, and the relationship between them, goals and aspirations, as elaborated in the light of the ambitions of leading personalities and how they affect our country. Finally we\'ll look at the Muslim minority who lives in the EU and in Greece, the will of integration into local communities and the acceptance of Western institutions and legislation, as well as any other social problems. The approach will be made in the light of the continuing influx of refugees and immigrants from North Africa and Turkey. Combining all of this will lead us to a risk assessment of a terrorist attack in Greece and in the formulation of certain actions that can be undertaken by the country in a radial diplomacy.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας, 2016
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-104
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_RigopoulosSo.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο