Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:“Η έννοια της 'διακινδύνευσης' στην εγκληματολογία: θεωρητικά προτάγματα και επιχειρησιακές παραδοχές”
Τίτλος:“The concept of 'risk' in criminology: theoretical imperatives and operational assumptions”
Κύρια Υπευθυνότητα:Σοφιανοπούλου, Δήμητρα Κ.
Επιβλέπων:Τσίγκανου, Ιωάννα Γ.
Θέματα:
Keywords:Διακινδύνευση, κοινωνία της διακινδύνευσης, κίνδυνος, ρίσκο, ανασφάλεια
Risk, risk society, danger, lack of security
Ημερομηνία Έκδοσης:2019
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία καταπιάνεται με ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών, με μία από τις ψυχρότερες μορφές βίας, που είναι «ψυχρή» ακριβώς γιατί ως μη απτή καθίσταται δυσκολά αντιληπτή από όσους έρχονται αντιμέτωποι μαζί της. Πρόκειται για την κοινωνία της διακινδύνευσης, εντός της οποίας διαβιούμε, τη σύγχρονη φοβική κοινωνία που διαμορφώνεται μέσα από το πρίσμα και την επίδραση ποικίλων τομέων όπως του πολιτικού, του κοινωνικού, του οικονομικού, του πολιτισμικού αλλά και του τεχνολογικού, οι οποίοι άλλοτε συμπράττουν μεταξύ τους και λειτουργούν αφανώς και άλλοτε αναλαμβάνουν τον κυρίαρχο ρόλο για τον καθορισμό και τη διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας. Οι κοινωνίες της διακινδύνευσης αναμφίβολα σηματοδοτούν τη μετάβαση από την κοινωνία της βιομηχανικής εποχής και της πρώιμης νεωτερικότητας στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας, όπου τα κεντρικά ιδεώδη μεταβάλλονται, όπου η έννοια της ισότητας παραχωρεί τη θέση της στην έννοια της ασφάλειας, όπου η συλλογικότητα αντικαθίσταται από την ατομικότητα, όπου η επίδραση του κινδύνου, του φόβου και της ανασφάλειας γενικεύονται και απευθύνονται σε όλους υπό το φάσμα της καθολικότητας, πέρα από την ταξική και κοινωνική διαστρωμάτωση, που ωστόσο εξακολουθούν να υφίστανται. Είναι οι κοινωνίες της τεχνολογίας, της ατέρμονης και συχνά ανεξέλεκτης εξέλιξης, που συχνά επιβάλλονται στον άνθρωπο και στη φύση και δύναται να ελοχεύουν κινδύνους που επιδρούν και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις έννοιες της ελευθερίας, της ασφάλειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, πέραν των στενών γεωγραφικών ορίων. Υπό αυτό το καθεστώς αξίζει να διερωτηθούμε ποιος είναι και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος που το κράτος και το δίκαιο θα επωμιστούν προκειμένου να αποτελέσουν έναν μηχανισμό αντιμετώπισης των παρόντων διακινδυνεύσεων, αλλά και των πιθανών διακινδυνεύσεων που έπονται μελλοντικά, ώστε να επαναφέρουν με τη συμβολή τους την ασφάλεια που διακυβεύεται και παράλληλα να ενδυναμώσουν έννοιες, όπως η ελευθερία, ο ατομικός αυτοκαθορισμός και η ασφάλεια των δικαιωμάτων, που στις κοινωνίες της διακινδύνευσης έχουν κλονιστεί.
Abstract:This thesis dives into one of the main characteristics of modern societies, with one of the most cold-blooded forms of violence, which is cold-blooded exactly because it is not tangible, thus it is not easily conceived by those who are faced with it. It concerns the risk society, which we live in, the modern phobic society which is comprised by the point of view and influence of multiple domains, such as the political, the societal, the economical, the cultural, as well as the technological, which on occasion collaborate and operate covertly, while in other occasions they carry on the major role in determining and shaping the new reality. The risk societies undoubtedly signal the transition from the society of the industrial age and the early modern period to the age of the late modern period and the postmodern era, where the central ideals are changing, the concept of equality gives its place to the concept of security, where the collective identity is replaced by individuality, where the effects of danger, fear and insecurity are generalized and are oriented towards everyone under a universal spectrum, beyond their class and social status, which nevertheless continue to exist. It is the societies of technology, of the constant and often uncontrollable evolution, which are frequently imposed upon humans and nature and could present dangers that affect and question the concepts of freedom, security, human rights and the rule of law, in a global scale, beyond the strict geographical boundaries. Under this regime, it is worth to examine what is and what ought to be the role that the state and the law should take on, in order to constitute a mechanism that combats the current, as well as the possible future risks, so as to contribute in restoring the security that is in risk, while at the same time strengthening concepts, such as freedom, self-determination and the preservation of rights, which have been unsettled in the risk societies.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Εγκληματολογία”, 2019
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 82-86
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_SofianopoulouDi_3216M012.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο