Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ψευδείς ειδήσεις: μια έρευνα αναφορικά με την κατασκευή τους καθώς και με τον τρόπο πρόσληψής τους από τους νέους
Τίτλος:Fake news: a survey on how fake news is produced and the way it is received by young people
Κύρια Υπευθυνότητα:Νικολάου, Πέτρος Π.
Επιβλέπων:Ζέρη, Περσεφόνη
Θέματα:
Keywords:Ψευδείς ειδήσεις, μετά-αλήθεια, πρόσληψη γεγονότος, κατασκευή πραγματικότητας
False news, post-truth, fact reception, reality construction
Ημερομηνία Έκδοσης:2020
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Tην σημερινή, διαμεσολαβημένη, εποχή χρειάζεται πολύς χρόνος για να μένουμε ενήμεροι λόγω της αφθονίας πληροφοριών, γεγονός που μεγιστοποιείται αν αναλογιστεί κανείς πως ο άνθρωπος δεν κάνει παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών. Μέσω των μεταμοντέρνων κοινωνικών δικτύων η γνωσιακή βάση της κοινωνίας έχει αλλάξει, καθιστώντας πιο επίφοβο τον χρήστη στο να παρασυρθεί (Bolz, 2008). Είναι απαραίτητο να γίνει μια προσπάθεια περιορισμού της μετά-αλήθειας, όπου τα αντικειμενικά γεγονότα μετράνε λιγότερο από το συναίσθημα και την συγκίνηση. Με την εφαρμογή των τεχνολογιών του Web 2.0 και πιο συγκεκριμένα με την εμφάνιση UGC (user generated content) πλατφόρμων, μεταβάλλεται ο τρόπος που παράγεται και κυκλοφορεί το περιεχόμενο των μέσων ενημέρωσης (Gillespie, 2010). Οι χρήστες γίνονται παραγωγοί (producers) και συνδημιουργοί (co-creators) περιεχομένου στο διαδίκτυο, δεν διαβάζουν και δεν ενδιαφέρονται αν αυτό που προσλαμβάνουν είναι πραγματικό ή όχι. Το facebook, που προβάλλεται ως ένα δημοκρατικό μέσο, το οποίο έχει αλλάξει την κοινωνική τάξη των πραγμάτων, δημιουργώντας ευκαιρίες για τις πιο αδύναμες ομάδες να σταθούν επί ίσοις όροις με τις φαινομενικά πιο δυνατές, ξέρει με απόλυτη λεπτομέρεια τις ιδέες, τις προτιμήσεις και τις απόψεις μας, ενώ αυτή η κατάσταση αιχμαλωσίας ευνοεί την συντήρηση του συστήματος των παραπλανητικών ειδήσεων. Στην παρούσα εργασία θα γίνει προσπάθεια να διασαφηνιστούν οι αιτίες (πως, ποιός και γιατί τις κατασκευάζει) και οι συνέπειες της παραπάνω διαπίστωσης. Αναφορικά με το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας, μέσω συνεντεύξεων θα σχολιαστούν η χρήση των μέσων από τους νέους, καθώς και οι στάσεις τους σχετικά με την δομή των ειδήσεων. Θα διερευνηθεί επίσης ο τρόπος πρόσληψης αυτής της πραγματικότητας από νέους χρήστες ηλικίας 18-35 ετών. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί εάν αφομοιώνουν με ευκολία τις παραπλανητικές ειδήσεις. Έτσι, αφού παρουσιαστεί στην αρχική της μορφή μια ψευδής είδηση θα ζητηθεί στην συνέχεια από τους συμμετέχοντες η κρίση τους σχετικά με το θέμα.
Abstract:Today's medieval era calls for people to devote a lot of time in order to stay informed due to the abundance of information, an issue which is magnified if one considers that people do not process such information at the same time. Through the postmodern social networks, society's knowledge base has changed, making it more likely for the user to get carried away (Bolz, 2008). It is necessary to make an effort to limit post-truth, where objective facts count less than emotion and the thrill. With the application of Web 2.0 technologies and more specifically with the introduction of UGC (user generated content) platforms, the way in which the content of media is generated and circulated changes (Gillespie, 2010). Users become producers and co-creators of Internet content, they do not actually read and do not care whether the information they are receiving is real or not. Facebook, which is projected as a democratic medium, and which has changed the social order of things, creating opportunities for the weaker social groups to stand on equal terms with the seemingly stronger ones, knows in great detail our ideas, our preferences and views, favoring through this state of captivity the preservation of a misleading news system. In the present essay, focus will be placed on clarifying what are the causes (how, who and why constructs them) and the consequences of the above finding. With reference to the empirical part, through interviews the use of media by young people as well as their attitude towards the structure of the news will be analysed and commented upon. It will also be assessed how this reality is perceived by young users of 18-35 years old. More specifically, it will be examined whether these users assimilate misleading news quite easily. Thus, after presenting false news in its original form, participants will be asked to provide their view on the subject.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ, κατεύθυνση Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων, 2020
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 64-70
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_NikolaouPe_4118M004.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο