Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ευρωπαϊκή τραπεζική κρίση και η πρόκληση της τραπεζικής ένωσης
Τίτλος:The european banking crisis and the challenge of the banking union
Κύρια Υπευθυνότητα:Περεπή, Στυλιανή Θ.
Επιβλέπων:Ρουμελιώτης, Παναγιώτης Β., 1947-
Θέματα:
Keywords:Banking Crisis, Banking Union, Single Supervisory Mechanism, Single Resolution Mechanism, Single Resolution Fund, Deposit Guarantee Schemes
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι «Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Κρίση και η Πρόκληση της Τραπεζικής Ένωσης». Το έναυσμα για την έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα ήταν η πρόσφατη τραπεζική κρίση στην Ευρώπη και η απόφαση της Ευρώπης να προχωρήσει προς την Τραπεζική Ένωση με βάση τρεις πυλώνες α) έναν Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, β) έναν Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και γ) έναν Ενιαίο Μηχανισμό Προστασίας Καταθέσεων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να γίνει μια κριτική προσέγγιση στην απόφαση επιτάχυνσης της τραπεζικής ένωσης, να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η επάρκεια των ληφθέντων μέτρων ως απάντηση τόσο στην πρόσφατη κρίση όσο και σε μελλοντικές κρίσεις, καθώς και να προταθούν τυχόν άλλα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Για να επιτευχθεί αυτό, διεξήχθη ποιοτική έρευνα μέσω της οποίας ο ερευνητής παρατηρεί, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι τα ληφθέντα μέτρα, μεταξύ των οποίων και η υιοθέτηση της Τραπεζικής Ένωσης αμβλύνουν το πρόβλημα αλλά δεν το επιλύουν. Οι κύριες αιτίες της πρόσφατης τραπεζικής κρίσης ήταν κατά κύριο λόγο διαρθρωτικές και σχετίζονταν με την εμφάνιση αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών που διευκολύνθηκαν από το δόγμα της απελευθέρωσης των αγορών. Όσο συνεχίζουν να υφίστανται αυτές οι αποκλίσεις, ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικών κρίσεων είναι περισσότερο πιθανός. Για το λόγο αυτό, έχει ιδιαίτερη σημασία ο ρόλος της υιοθέτησης ενεργών μακροοικονομικών πολιτικών και πολιτικών αποφάσεων που οδηγούν στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Συμπληρωματικά μέτρα και πολιτικές αποφάσεις όπως η υιοθέτηση κοινού ταμείου ασφάλισης καταθέσεων, η ύπαρξη ενός ορθά σχεδιασμένου κοινού ρυθμιστικού πλαισίου, η δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η αμοιβαιοποίηση του χρέους, η ύπαρξη κοινού πλαισίου σταθερότητας, η υιοθέτηση πολιτικών που οδηγούν σε μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, η εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων και η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προστασία της Ευρώπης από μελλοντικές κρίσεις. Η επιλογή για «περισσότερη Ευρώπη» σε νομισματικό, δημοσιονομικό και πολιτικό επίπεδο αποτελεί μονόδρομο για την αντιμετώπιση των όλο και πιο έντονων προκλήσεων του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος.
Abstract:The subject of this thesis is "The European Banking Crisis and the Challenge of the Banking Union". The trigger for research in this particular subject was the recent banking crisis in Europe and the decision of moving toward a Banking Union which has three basic pillars a) a Single Supervisory Mechanism; b) a Single Resolution Mechanism; and c) a European Deposit Insurance Scheme. The aim of this research was to make a critical approach to the decision of accelerating the banking union and to assess the effectiveness, the efficiency and the adequacy of taken measures as a response both to the recent crisis and to the future ones, as well as to propose other measures which should be taken. In order to succeed this, qualitative research was conducted through which the researcher observes, describes and interprets the phenomena with the help of the literature. The main conclusion of the research was that the taken measures, among which was also the adoption of the Banking Union, mitigate the problem but do not resolve it. The main causes of the recent banking crisis were mostly structural and related to the emergence of divergences among Member States facilitated by the global market liberalization dogma. As far as these divergences exist, the risk of future crises is more than possible. For this reason, the role of active macroeconomic policies and political decisions leading to greater solidarity between Member States is of particular importance. Additional measures and political decisions such as the adoption of a common deposit guarantee fund, the existence of a well-designed common regulatory framework, the creation of a Capital Market Union, debt redistribution, a common stability framework, the harmonization of tax systems and the adoption of a common European budget could help protect Europe from future crises. The choice for "more Europe" at monetary, fiscal and political level is a one-way choice in order to address the ever-increasing challenges of the global financial environment.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 84-89
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_PerepiSt.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο