Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Ψυχολογίας  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Ομάδες γονέων - νηπίων (parent - toddler groups) και προαγωγή της ψυχικής υγείας στην οικογένεια: πρόληψη και πρώιμη παρέμβαση στην κοινότητα
Τίτλος:Parent - Toddler groups and the promotion of mental health in the family: prevention and primary intervention in the community.
Κύρια Υπευθυνότητα:Ναυρίδη, Ευανθία
Επιβλέπων:Στυλιανίδης, Στέλιος
Θέματα:Νήπια -- Ψυχολογία
Toddlers -- Psychology
Γονέας και παιδί
Parent and child
Παιδιά -- Ψυχική υγεία
Children -- Mental health
Keywords:Ομάδες γονέων - νηπίων, πρώιμη παρέμβαση
Parent - toddler group, early intervention programmes
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αφορά στις ομάδες γονέων-νηπίων (parent-toddler groups), ένα πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης, που στόχο έχει την υποστήριξη της σχέσης μεταξύ γονιού και νηπίου κατά την κρίσιμη αναπτυξιακή φάση της πρώτης νηπιακής ηλικίας. Είναι ένα πρόγραμμα που υπάγεται στην κοινοτική ψυχιατρική, της οποίας κύριο μέλημα αποτελεί η ανίχνευση, πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση μέσα στην κοινότητα. Μέσα από την εξέταση και διεξοδική ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου που περιλαμβάνει, την περιγραφή της αναπτυξιακής φάσης της πρώτης νηπιακής ηλικίας, τη διαδικασία του αποχωρισμού-εξατομίκευσης, τη δημιουργία αίσθησης εαυτού, την ανάπτυξη της ικανότητας για συμβολοποίηση και τη σημασία των πρωταρχικών σχέσεων, η συγγραφέας συνδέει το θεωρητικό αυτό πλαίσιο με τη δυνατότητα εφαρμογής του στα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία αφορούν στην πρώιμη παρέμβαση και την υποστήριξη της οικογένειας. Οι Ομάδες Γονέων – Νηπίων που είναι και το αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελούν μια μορφή πρώιμης παρέμβασης που ακολουθεί ένα ψυχοδυναμικό πρότυπο και πραγματοποιείται στο Anna Freud Centre του Λονδίνου εδώ και πολλές δεκαετίες. Σαν στόχο έχουν το να υποστηριχθούν τα νήπια, οι γονείς τους αλλά και η μεταξύ τους σχέση κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής φάσης, μέσω της συμβουλευτικής και του παιχνιδιού.\r\nΗ έρευνα της εργασίας αυτής επικεντρώνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά στη μελέτη των τρόπων παρέμβασης στο εσωτερικό των ομάδων και ο δεύτερος στην αξιολόγηση, (evaluation), της κλινικής εργασίας που πραγματοποιείται στις ομάδες αυτές, ενώ τα πρωτογενή δεδομένα, προέκυψαν μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις (semi-structured interviews) με τους θεραπευτές ομάδων γονέων – νηπίων του Anna Freud Centre. Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ένα συνδυασμό Θεματικής Ανάλυσης (thematic analysis) και Ανάλυσης Περιεχομένου μαζί με κάποια στοιχεία, όσον αφορά κυρίως στις τεχνικές, από την Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση. Συμπερασματικά λοιπόν, η κλινική εργασία στις ομάδες αυτές είναι συνδυασμός μιας θεραπευτικής εφαρμογής της ψυχαναλυτικής παρατήρησης με την αναπτυξιακή θεραπεία, έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ικανότητας για εν-νόηση (mentalization) και αναστοχασμό (reflective function) και την αποκατάσταση τυχόν διαστρεβλώσεων στη σχέση γονιού – νηπίου, ενώ ενίοτε μπορεί να συνοδεύεται και από κάποια ψυχοθεραπευτικά αποτελέσματα.
Abstract:The present study refers to parent-toddler groups, a program of prevention and primary intervention aiming to support the relationship between the parents and their children during toddlerhood. Research focuses in two keystones: The first has to do with the investigation of the ways of intervention that are used in parent –toddler groups and the second has to do with the evaluation of the clinical work in this program. The research tool is the semi-structured interviews and the sample was the parent – toddler group leaders of the Anna Freud Centre. The data analysis is qualitative. More specifically, it is a combination of Thematic Analysis and Content Analysis with some techniques of Interpretative Phenomenological Analysis. The conclusion is that the clinical work in parent – toddler groups is a combination of a therapeutic application of psychoanalytic observation , with developmental therapy. It promotes and improves mentalization and reflective function as well as it aims to functionally reconnect the representations in the parent – child relationship whereas often it could be suited by psychotherapeutic results.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 248-278
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
6DID_Nauridi_Eu.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο