Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Οι μεταβολές στην εξέλιξη και στην κατανόηση της σταδιοδρομίας από τις Ρουμάνες μετανάστριες: από τις εργασίες στη Ρουμανία στις υπηρεσίες καθαρισμού στην Ελλάδα.
Τίτλος:Changes in the evolution and perceptions of Romanian immigrants’ career: from work in Romania to cleaning services in Greece.
Κύρια Υπευθυνότητα:Lazarescu, Daria Ioana Maria
Επιβλέπων:Ψημμένος, Ιορδάνης
Θέματα:Εργαζόμενες γυναίκες αλλοδαπές -- Ελλάδα
Γυναίκες μετανάστες -- Ελλάδα
Ρουμάνοι -- Ελλάδα
Women foreign workers -- Greece
Women immigrants -- Greece
Romanians -- Greece
Keywords:Κοινωνική στρωμάτωση και κινητικότητα, Σταδιοδρομία, Υπηρεσίες καθαρισμού, Ρουμάνες Μετανάστριες, Κοινωνιολογία της Εργασίας
Social stratification and mobility, Career, Cleaning Services, Romanian Migrant Women, Sociology of Work
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τις μεταβολές στην πορεία εργασιακής εξέλιξης και πώς αυτή κατανοείται από τις Ρουμάνες μετανάστριες, οι οποίες εργάζονται στις υπηρεσίες καθαρισμού στην Ελλάδα. Η έρευνα εστιάζει στην εργασία και στον τύπο απασχόλησης και πως αυτές οι δύο παράμετροι επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη σταδιοδρομία των εργαζομένων στις υπηρεσίες όπως επίσης και τις αξίες που προκύπτουν από αυτήν. Συγκεκριμένα, διερευνάται εάν και κατά πόσον η παραμονή των μεταναστριών στις υπηρεσίες καθαρισμού και σε συγκεκριμένους τύπους απασχόλησης συνδέεται πρώτον, με την πρότερη εργασιακή τους πορεία. Δεύτερον, οφείλεται στην οργάνωση και στη λειτουργία των υπηρεσιών καθαρισμού και τρίτον, στα νοήματα που οι εργαζόμενες διαμορφώνουν σταδιακά για την ανέλιξή τους.Έναυσμα για τη διερεύνηση των παραπάνω αποτέλεσαν οι διαπιστώσεις των κοινωνιολογικών μελετών που αναδεικνύουν ότι η εργασία σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας (αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, υπηρεσίες) διαμορφώνει και μεταβάλλει τους εργασιακούς προσανατολισμούς των ανθρώπων και επηρεάζει τις προσλήψεις τους. Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι τα παραπάνω είναι σημαντικά για τη μελέτη της πορείας εξέλιξης και την κατανόηση της κινητικότητας μεταξύ διαφόρων επαγγελμάτων. Ωστόσο, ο τύπος απασχόλησης και η ιεραρχία μέσα σε ένα επάγγελμα παίζουν επιπρόσθετο ρόλο για την παραμονή των εργαζομένων μέσα σε αυτό, καθώς και για την ερμηνεία από τους ίδιους για τη θέση τους στην οικονομία και την κοινωνία. Η διδακτορική διατριβή μελετά τα παραπάνω μέσα από το παράδειγμα των Ρουμάνων μεταναστριών οικιακών εργατριών σε συνεργεία καθαρισμού και σε διάφορα νοικοκυριά. Εξετάζονται και συγκρίνονται οι αντικειμενικές και οι υποκειμενικές διαδρομές κινητικότητας από τη Ρουμανία στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ανάλυση επικεντρώνεται στις εργασιακές μεταβολές και στις συνέπειες τους για την πρόσληψη της σταδιοδρομίας μέσα στο επάγγελμα. Η έρευνα καταλήγει στη διαπίστωση ότι στη Ρουμανία οι συνθήκες εργασίας και οι μεταβολές που αυτές υπέστησαν, μεταβάλλουν τον εργασιακό προσανατολισμό και τις αξίες των εργαζομένων, οδηγώντας τες στην διαμόρφωση μιας αντίληψης της εργασίας που δεν έχει να κάνει τόσο με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, αλλά με την αντιμετώπισή της περισσότερο ως δουλειά που εξασφαλίζει την οικονομική επιβίωση της οικογένειας. Με αυτή την έννοια, η εξέταση της σταδιοδρομίας στη Ρουμανία αναδείχθηκε ως κομβικό στοιχείο για την κατανόηση της προετοιμασίας των γυναικών σε πρόσκαιρα και χαμηλού κύρους επαγγέλματα.Στην Ελλάδα, παρατηρείται ότι αυτό το στάδιο της προετοιμασίας δεν είναι ικανό από μόνο του για να σταθεροποιηθούν οι Ρουμάνες μετανάστριες στις διάφορες μορφές οικιακής εργασίας που αναλαμβάνουν. Για τη σταθεροποίηση στο επάγγελμα, είναι απαραίτητο το πέρασμα από διαφοροποιημένες, από εκείνες της Ρουμανίας, μορφές απασχόλησης καθώς και συνήθειες και αντιλήψεις που προκύπτουν σε αυτές. Μέσα στην οικιακή εργασία δεν αναπτύσσονται γενικά κίνητρα, ιδέες και αξίες που σταθεροποιούν τη γυναίκα στο επάγγελμα. Αυτό που η μελέτη αναδεικνύει είναι ότι: α) η μορφή απασχόλησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατανόηση της σταδιοδρομίας ως ανοδική ή καθοδική, β) οι συνθήκες και οι αξίες που αναπτύσσονται στα συνεργεία καθαρισμού διαφέρουν από εκείνα στην αυτοαπασχολούμενη οικιακή εργασία σε διάφορα νοικοκυριά, γ) η κινητικότητα των μεταναστριών στα συνεργεία καθαρισμού ακολουθεί διαδρομές και αντιλήψεις που σταθεροποιούν τις γυναίκες μέσα σε αυτά, ανάλογα με την σταθερότητα του μισθού και την αυτονομία ως προς τον ρυθμό εκτέλεσης των καθηκόντων, δ) για τις αυτοαπασχολούμενες οικιακές εργάτριες σε διάφορα νοικοκυριά, η πορεία εξέλιξης και η κατανόηση αυτής εξαρτάται από την αυτονομία στην επιτέλεση των καθηκόντων, τους δεσμούς με τους εργοδότες και το κύρος που αντλούν από τη σχέση με αυτούς.
Abstract:The thesis examines the changes that occur in the evolution of work and how Romanian immigrants employed in cleaning services in Greece perceive it. The research focuses on the importance of the type of work and employment and how these parameters positively or negatively affect workers’ career. Similarly it looks at the role that work and employment play in the emergence of new work values. More precisely, it firstly explores whether and how migrants’ stay in both housecleaning agencies and in domestic work in various households is related to their previous working lives. Secondly, if this is due to cleaning services’ organization and structure and thirdly, is influenced by the meanings workers gradually shape about their evolution. The main incentive for this research were the findings of sociological studies showing that work in different sectors of economic activity (agriculture, industry, services) creates and modifies people’s work orientation and affects their perceptions. Literature emphasises that the above parameters are crucially important for the analysis of inter-occupational mobility’s paths and perceptions. However, the type of employment and intra-occupational hierarchy play an additional role in prolonging people’s stay within a particular job, as well as in shaping perceptions of their own position in economy and society.The thesis explores the above through the example of Romanian migrant domestic workers employed in housecleaning agencies or in various private households. It analyses and compares objective and subjective mobility pathways from Romania to Greece. Furthermore, the analysis focuses on work changes and their consequences on the perceptions of career within domestic work.The research concludes that in Romania the conditions of work and changes occurred within them modify workers’ orientations to work and their work values, leading them to develop a culture of work that is not so much connected with a particular profession. Instead, they perceive work performed more as a job that ensures family’s economic survival. In this sense, the analysis of work career in Romania emerges as a key element in preparing women for casual and low-status jobs.In Greece, this stage of preparation seems not to be sufficient by itself to stabilize Romanian immigrants in the various forms of domestic work undertaken. What seems to sustain these workers in these particular jobs generally involves the adoption of a marginal work culture, with its related habits, values and perceptions. However, work and employment in domestic work does not lead to the development of motivations, ideas and values that stabilize women into this occupation at large. Instead, what this study shows is that: a) the type of employment largely determines the understanding career as upward or downward, b) the conditions and values developed in housecleaning agencies differ from those of self-employed in domestic work in different households, c) the work paths and perceptions of mobility stabilizing immigrants employed in housecleaning agencies are related to stability of wages and autonomy in respect to sequence of tasks performed, d) for the self-employed domestic workers in different households, the evolution of work and its understanding depend on the level of autonomy in the accomplishment of tasks, the relationship with employers as well as on prestige deriving from this relationship.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική). Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 585-595
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
51_DID_Lazarescu_Da.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο