Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 
Τίτλος:Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη
Τίτλος:The directive 2008/50/EC on ambient air quality and its incorporation into Greek law
Κύρια Υπευθυνότητα:Τζώτζου, Χαρίκλεια Χ.
Επιβλέπων:Καραγεώργου, Βασιλική Ι.
Θέματα:
Keywords:Οδηγία 2008/50/ΕΚ, περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση, δημόσια υγεία, δικαίωμα στον καθαρό αέρα
Directive 2008/50/EC, environment, air pollution, public health, right to clean air
Ημερομηνία Έκδοσης:2021
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και την ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξη. Η Οδηγία 2008/50/ΕΚ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για έναν καθαρό αέρα. Θέτει τα πρότυπα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, με βάση τα οποία καθορίζονται τα όρια συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων που αναπνέουμε. Έχοντας περάσει πάνω από δέκα έτη από τη θέσπισή της έχουν ανακύψει πολλά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητά της και την ανάγκη επικαιροποίησής της. Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει αν τα πρότυπα που τίθενται από την Οδηγία 2008/50/ΕΚ έχουν αποδειχτεί επαρκή για τη μείωση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων και κατ’ επέκταση των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Επίσης, αν τα κράτη μέλη συμμορφώνονται επαρκώς με τις ρυθμίσεις της Οδηγίας και αν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των τυχόν υπερβάσεων των προτύπων της. Λόγω της στενής σύνδεσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η διερεύνηση του βαθμού διασφάλισης των διαδικαστικών περιβαλλοντικών δικαιωμάτων των πολιτών σε θέματα που άπτονται της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Η δομή της παρούσας εργασίας είναι τριμερής. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη των πηγών και των επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και του θεσμικού πλαισίου που έχει υιοθετηθεί σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπισή της. Έπειτα, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται λεπτομερώς η Οδηγία 2008/50/ΕΚ. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζεται η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη, ενώ στο τέλος επιχειρείται η εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων και μια κριτική αντιμετώπιση του ζητήματος.
Abstract:The object of the present thesis is the Directive 2008/50/EC for the ambient air quality and its incorporation into Greek national law. The Directive 2008/50/EC is the cornerstone of Europe’s politics for cleaner air. Sets the standards for the quality of the ambient air, based on which the limits of the concentration of the air pollutants that we breath are defined. With more than 10 years passed since its enactment, many questions arise according to its effectiveness and the need of updating it. The goal of this thesis is to examine if the quality standards that are set by the Directive 2008/50/EC are proven to be sufficient for the reduction of the air pollution’s emission and by extension their impact in human’s health and in the environment. Furthermore, if the member-states comply enough with the arrangements of the directive and if they take the proper measures to address any possible disregards of its prototypes. Due to the link between the air pollutant and the public health, it is considered very important to ensure the level of the procedural environmental rights in terms of the quality of the ambient air. The structure of the present thesis is a tripartite. The first chapter tries to enhance the sources and the impacts of the air pollution, as well as the institutional framework that has been adopted to remedy it in international, European and national level. In the second chapter the Directive 2008/50/EC is analyzed in details. In the third chapter, the implementation of the Directive 2008/50/EC in the Greek national law is examined. In the end of the thesis, meaningful conclusions are drawn as well as a critical appreciation of the issue.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση του Περιβάλλοντος, 2021
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 66-75
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_TzotzouCh_1219M047.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο