Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Πάντειο Πανεπιστήμιο  

 
Τίτλος:Η αξιολόγηση της πορείας του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος μέσω του υποδείγματος CAMELS για την περίοδο 2005-2016
Τίτλος:The course evaluation of the Greek Banking System through the CAMELS Model for the period 2005-2016
Κύρια Υπευθυνότητα:Καϊδαντζής, Γρηγόριος Ν.
Επιβλέπων:Τσάμης, Αναστάσιος Δ.
Θέματα:
Keywords:Τραπεζικό Σύστημα, Τραπεζικοί Κίνδυνοι, Κρίση Χρέους, Εποπτικοί Φορείς, Επιτροπή της Βασιλείας για την Εποπτεία των Τραπεζών, Υπόδειγμα CAMELS
Bank System, Banking Risks, Debt Crisis, Supervisory Βodies, Basel Committee on Bank Supervision, CAMELS Model
Ημερομηνία Έκδοσης:2018
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα έπειτα από την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και με την πλέον ενσωμάτωσή του στο ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο, γνώρισε ιδιαίτερη οικονομική άνθηση και υπερμεγέθη για τα δεδομένα της εποχής ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα την περίοδο εκείνη η οικονομία δεχόταν ανεπανόρθωτα πλήγματα από τις συστημικές υπερβάσεις δαπανών, την υπέρμετρη φοροδιαφυγή και τις αδικαιολόγητα υπεραισιόδοξες προβλέψεις γνωρίζοντας μια πλασματική ανάπτυξη , ενώ την ίδια στιγμή οι συνεχιζόμενες δημοσιονομικές και εξωτερικές ανισορροπίες οδηγούσαν σε σημαντική αύξηση όχι μόνο του δημόσιου αλλά και του εξωτερικού χρέους. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε τα τρωτά σημεία της οικονομίας στην Ελλάδα ,αναγκάζοντάς την από την απαρχή της κρίσης να καταφύγει σε τρία συνολικά προγράμματα προσαρμογής . Η κρίση εμπιστοσύνης ως άμεση απόρροια της γενική αυτής δυσάρεστης κατάστασης, άσκησε δριμύτατες πιέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, του οποίου τα βασικότερα χρηματοοικονομικά μεγέθη παρουσίασαν σημαντικές αποκλείσεις. Ιδιαίτερα παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και σταδιακή μείωση της συνολικής ρευστότητας, παρά την κεφαλαιακή ενίσχυση κατά τα τελευταία έτη. Όλα βέβαια τα μεγέθη των τραπεζών δεν κινήθηκαν αρνητικά, καθώς παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει το τραπεζικό μας σύστημα, οι ελληνικές τράπεζες ακόμα εμφανίζουν την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες( Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank), καθώς επίσης και η Attica bank ,που ξεπερνούν πλέον αθροιστικά το 95% του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δε θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από την ελληνική κρίση χρέους που δημιούργησε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, οι συνέπειες της οποίας αποτυπώνονται πλήρως μέσα από την ανάλυση των βασικών οικονομικών μεγεθών και των χρηματοοικονομικών δεικτών τους, για την περίοδο από το 2005 έως το 2016. Η ανάλυση αυτή είναι και ο αντικειμενικός σκοπός της μελέτης μας, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος ,για την περίοδο πριν και μετά την κρίση, τη μεθοδολογία CAMELS, τα συμπεράσματα της οποίας στηρίζονται σε ένα σύστημα αξιολόγησης των σημαντικότερων κινδύνων που απειλούν την οικονομία μας. Βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των πέντε ελληνικών τραπεζών, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολλές διαρθρωτικές και διορθωτικές κινήσεις δίνοντας έμφαση κυρίως σε δύο τομείς. Ο πρώτος είναι η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης δημιουργίας επισφαλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα και ο δεύτερος η βελτίωση της ιδιαίτερα αργής επιστροφής των καταθέσεων στην Ελλάδα, δηλαδή των καταθέσεων που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό από τα χρόνια της κρίσης μέχρι και τα μέσα του έτους 2016. Με δεδομένες τις ανωτέρω μη ευνοϊκές συνθήκες στο τραπεζικό σύστημα, είναι αναπόφευκτο ότι οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν σε νέο στάδιο ανακεφαλαιοποίησης των ισολογισμών τους στο απώτερο μέλλον.
Abstract:The Greek Banking System following the accession of Greece to Economic and Monetary Union and its most recent integration into the single European area, has experienced a particular economic boom and an unprecedented for the current development data rate of growth. In fact at that time, the economy suffered irreparable shocks from systemic expenditure overruns, excessive tax evasion and unjustifiably over-optimistic predictions, experiencing a fictitious development, while at the same time the continuous fiscal and external imbalances led to a significant increase not only in public but also in external debt. The global financial crisis of 2007-2009 highlighted the vulnerabilities of the economy in Greece, forcing it from the beginning of the crisis, to resort to three overall adjustment programs. The crisis of confidence, as a direct consequence of this general crisis, has exerted severe pressure on the Greek Banking System, whose major financial figures have shown significant deviations. In particular, there has been a rapid increase in non-performing loans and a gradual decline in overall liquidity, despite capital inflows in recent years. Of course, all the major financial ratios of the banks did not follow a negative course, as, despite all the difficulties that our banking system faced and still does, the Greek banking institutions show the highest capital adequacy among the European banks. The four systemic banks (National Bank, Piraeus Bank, Alpha Bank and Eurobank) as well as Attica bank, which now exceed 95% of the Greek banking system, could not remain unaffected by the Greek debt crisis created by the global financial crisis, the consequences of which are fully reflected through the analysis of their most important economic data and financial ratios, for the period of 2005 to 2016. This analysis is also the objective of our study, using the CAMELS methodology as a basic tool for monitoring and evaluating the total course of the Greek financial system, before and after the crisis, the conclusions of which are based on a system of assessing the most important risks that threaten our economy. Based on the results of the assessment of the five Greek banks, the banking sector in Greece needs to take structural and corrective action, putting particular emphasis on how to deal with the continual creation of doubtful and non-performing loans in the domestic banking system and how to improve the extremely slow return of deposits in Greece, which are deposits that have drained abroad from the crisis years to the mid-year 2016. Given the above unfavorable conditions in the banking system, it is inevitable that Greek banks will move to a new stage of recapitalization of their balance sheets in the distant future.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ελεγκτική και Φορολογία, 2018
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 180-187
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_KaidantzisGr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο