Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εξωτερική πολιτική της Συρίας από το 1970 έως το 2000: παράγοντας σταθερότητας ή αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή;
Τίτλος:The foreign policy of Syria from 1970 to 2000: stability factor or uncertainty in the Middle East?
Κύρια Υπευθυνότητα:Κουκιώτης, Γεώργιος Μ.
Επιβλέπων:Καιρίδης, Δημήτρης
Θέματα:Συρία -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1971-2000
Συρία -- Διπλωματικές σχέσεις
Syria -- Politics and government -- 1971-2000
Syria--Foreign relations
Syria -- Foreign relations -- Lebanon
Keywords:Δίλημμα ασφαλείας, επιβίωση, Μέση Ανατολή, Άσσαντ, Σοβιετική Ένωση, ΗΠΑ, Συρία
Security dilemma, survival, Middle East, Assad, USSR, USA, Syria
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασία αυτή φιλοδοξεί ν’ απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο η Συρία την περίοδο 1970-2000 αποτέλεσε παράγοντα σταθερότητας στην Μέση Ανατολή, μια περιοχή στην οποία τα κράτη που την αποτελούσαν επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές τους με συνεχόμενους πολέμους. Με την εργασία αυτή θα υποστηριχθεί ότι στην χάραξη εξωτερικής πολιτικής παράγοντες όπως η εθνική συνείδηση, οι κυρίαρχες εθνικές αξίες, η ιδεολογία, η θρησκεία και η κοινή γνώμη δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο καθώς τα κυρίαρχα εθνικά κράτη χαράσσουν και αναπτύσσουν πολιτικές με γνώμονα την προαγωγή του εθνικού συμφέροντος και μόνο. Καθοριστικός παράγων για την επίτευξη των στόχων κάθε κράτους και εν προκειμένω για την Συρία, είναι η ισχύς και συγκεκριμένα υλικές δυνατότητες και η ικανότητα διεξαγωγής πολέμου. Μια ανεπτυγμένη και εύρωστη οικονομία μαζί με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις αυξάνουν το ειδικό βάρος της κάθε χώρας στην διεθνή πολιτική. Επιπλέον θα αναδειχθεί το γεγονός ότι τα κράτη υιοθετούν παρόμοιους στόχους, ο πιο σημαντικός των οποίων είναι η επιβίωση και ότι εξασφαλίζουν αυτήν μεγιστοποιώντας την ασφάλειά τους. Κεντρική παράμετρος των Διεθνών Σχέσεων είναι η ισορροπία ισχύος καθώς αυτή τις περισσότερες φορές καθορίζει την συμπεριφορά των κρατών. Τέλος πέρα από το διεθνές σύστημα, την δομή που κινούνται τα κράτη ανάλογα με την σχετική ισχύ τους, θα αναδειχθούν πόσο κρίσιμα στοιχεία είναι μερικές φορές για την χάραξη εξωτερικής πολιτικής οι πολιτικές διεργασίες και αναζωπυρώσεις στο εσωτερικό των κρατών αλλά και οι πολιτικές επιλογές του εκάστοτε κυβερνήτη.
Abstract:This work aims to answer the question whether Syria the period 1970-2000 was a factor of stability or uncertainly in the Middle East, an area in which the states choose to settle their differences by consecutive wars. With this work will be support that in foreign policy formulation factors such as national consciousness, the dominant national values, ideology, religion and opinion are irrelevant as sovereign nation states define and develop policies oriented to promote national interest. The determining factor for achieving the objectives of each state and in this regard to Syria, it is the strength and specific physical features and the warfare capability. A developed and robust economy with strong armed forces increases the weight of each country in international politics. It will also highlight the fact that states adopt similar goals, the most important of which is the survival and ensure that it maximizes safety. Central parameter of International Relations is the balance of power as it is most often determines the behavior of states. Finally over the international system, will highlight how crucial elements are sometimes in drawing foreign political processes and revivals within member and political choices of each governor.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 59-62
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_KoukiotisGe.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο