Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η διασφάλιση της προστασίας του πολίτη έναντι της δημόσιας διοίκησης και οι μηχανισμοί ελέγχου αυτής
Τίτλος:The assurance of citizen protection against public administration and its auditing mechanisms
Κύρια Υπευθυνότητα:Σωτηροπούλου, Εμμανουέλα Δ.
Επιβλέπων:Μαρκαντωνάτου- Σκαλτσά, Ανδρομάχη
Θέματα:Δημόσια διοίκηση -- Ελλάδα
Public administration -- Greece
Προστασία δεδομένων -- Δίκαιο και νομοθεσία -- Ελλάδα
Data protection -- Law and legislation -- Greece
Keywords:Δημόσια Διοίκηση, Διοικητικό Δίκαιο, Έλεγχος, Πολίτης, Διασφάλιση, Δικαιώματα, Γενικές Αρχές, Μηχανισμοί, Προστασία, Συνήγορος του Πολίτη, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Ανεξάρτητες Αρχές, Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Public Administration, Administrative Law, Control, Citizen, Assurance, Rights, General Principles, Mechanisms, Ombudsman, Supreme Council for Civil Personnel Selection, General Inspector of Public Administration, Inspectors-Controllers Body for Public Administration, European Ombudsman, Independent Authorities, European Law
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στο σύγχρονο συνεχές μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να παρακολουθεί τα νέα δεδομένα, να είναι ευέλικτη, να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στις απαιτήσεις της κοινωνίας, να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό; Με τον επανακαθορισμό του ρόλου της και του είδους των υπηρεσιών που προσφέρει στους πολίτες, με την χρήση νέων τεχνολογιών, με τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών. Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση, από τη μια των μέσων που διαθέτει ο πολίτης για την διασφάλιση της προστασίας του έναντι των αυθαιρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης και από την άλλη των υφιστάμενων ελεγκτικών μηχανισμών της δράσης της. Βασικός της στόχος είναι να διεισδύσει στα αίτια που προκαλούν την δυσπιστία του πολίτη αναφορικά με την δράση της Δημόσιας Διοίκησης, να ανιχνεύσει τα φαινόμενα εκείνα τα οποία προκαλούν την αναποτελεσματικότητα της και να προτείνει τη λήψη άμεσων μέτρων με κύριο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Μέσα από την παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου, την ανάλυση των αρχών του Διοικητικού Δικαίου, των θεσμοθετημένων δικαιωμάτων των πολιτών στην ελληνική και ενωσιακή έννομη τάξη, ως παράμετροι οριοθέτησης της προστασίας τους, καθώς επίσης και την κριτική παρουσίαση των τρόπων ελέγχου της διοικητικής δράσης, παραδοσιακών και νέας μορφής, σε συνάρτηση με την επεξεργασία της πλούσιας νομολογίας, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις στο ερώτημα αν ο πολίτης προστατεύεται αποτελεσματικά έναντι της Δημόσιας Διοίκησης. Ταυτόχρονα, θα επιχειρηθεί να αναζητηθούν νέοι τρόποι εκσυγχρονισμού της για την ριζική αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της, ώστε ο πολίτης να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην Δημόσια Διοίκηση.
Abstract:In the current ever-changing financial environment, Public Administration must observe new trends, must be flexible and adjust to change and to the requirements of the society, while coping with the expectations and the needs of citizens. But, how could it achieve this? By redefining its part and the type of services offered to citizens, through the use of new technologies, modernization, and the simplification of procedures. The subject of this Doctoral Dissertation is the presentation and analysis of the means available to citizens in order to ensure their protection against Public Administration on the one hand, and the existing auditing mechanisms of its actions, on the other. Its basic objective is to look into the causes that render citizens distrustful towards the actions of Public Administration, locate the phenomena behind its insufficiency, and suggest immediate measures aiming to upgrade the quality of the services rendered. Through the presentation of the legislative framework, the analysis of the principles of the Administrative Law, of the institutionalized rights of citizens in the Greek and European law order, which serve as parameters specifying their protection, as well as through a critical presentation of the means of control for administrative actions, both traditional and new ones, in combination with the processing of the rich jurisprudence available, an effort shall be made to provide answers to the question whether or not citizens are effectively protected against Public Administration. At the same time, new methods for modernizing it shall be examined, aiming to the radical reformation of its modus operandi, so that Public Administration can regain the trust of citizens.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 587-626
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7DID_Sotiropoulou_Em.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο