Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (Ν.4308/2014): εμπειρική έρευνα επί των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται - μελέτη των επιδράσεων από τις τροποποιήσεις στο προσάρτημα
Τίτλος:The Greek accounting standards (L.4308 / 2014): empirical research on the reforms introduced - study of the effects of the amendments in appendix
Κύρια Υπευθυνότητα:Ζερβακάκη, Μαίρη Δ.
Επιβλέπων:Φίλος, Γιάννης Λ.
Θέματα:
Keywords:Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Νόμος 4308/2014, Γνωστοποιήσεις, Προσάρτημα, Μεταρρυθμίσεις
Greek Accounting Standards, Law 4308/2014, Disclosures, Appendix, Reforms
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα και αποτέλεσμα της οποίας είναι η δραματική κρίση χρέους που βιώνει τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σημαντικές μεταβολές και ανακατατάξεις σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της οικονομικής ζωής. Η νέα αυτή πραγματικότητα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ουσιαστικά καταργηθεί τα σύνορα στις διεθνείς συναλλαγές κεφαλαίου και αγαθών έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές σε όλα σχεδόν τα επίπεδα της οικονομικής ζωής. Οι επιχειρήσεις πλέον αναζητούν κεφάλαια και επενδυτές μέσα από αυτό το διεθνοποιημένο περιβάλλον, ενώ αντίστοιχα οι επενδυτές αναζητούν επικερδείς και ασφαλείς επενδύσεις προκειμένου να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους. Με βάση το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί η ανάγκη για υιοθέτηση κοινών λογιστικών κανόνων και αρχών για την συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων διεθνώς έγινε πιο έντονη από ποτέ. Δεδομένου ότι τα Δ.Λ.Π. απαιτούν υψηλό επίπεδο λογιστικής οργάνωσης, κατέστη φανερό ότι δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πλήρως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο η Ε.Ε. ήδη με την οδηγία 2013/34 έδωσε την ευχέρεια στα κράτη-μέλη να προσαρμόσουν τις γενικές κατευθύνσεις στις ειδικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες της κάθε χώρας. Η Ελλάδα είναι μικρή για να ξοδεύει πόρους στη διατήρηση λογιστικών αρχών και κανόνων, ειδικά σε ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που έχει όλο και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες λογιστικής επικοινωνίας. Ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο λογιστικό πλαίσιο ελάχιστα αφορά το σχέδιο λογαριασμών, αλλά τους λογιστικούς κανόνες αναγνώρισης και επιμέτρησης καθώς και σύγχρονα υποδείγματα λογιστικών καταστάσεων (παράρτημα Β). Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, η Ελλάδα πλέον εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες εγκαταλείποντας τους εγχώριους λογιστικούς αυτοσχεδιασμούς. Μέχρι σήμερα μία επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους έπρεπε να εφαρμόζει ταυτόχρονα το Ε.Γ.Λ.Σ., τον Κ.Φ.Α.Σ. Ο νόμος 4308/2014 Ε.Λ.Π. δημιουργεί ομαλή διαβάθμιση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους, με κλιμακούμενες απαιτήσεις για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (αρχή think small first). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Ε.Γ.Λ.Σ. θεωρήθηκε ξεπερασμένο καθώς η Ελλάδα είχε δημιουργήσει λογιστικούς και φορολογικούς κανόνες τήρησης βιβλίων που ήταν μοναδικοί παγκοσμίως και σταδιακά οι οικονομικές καταστάσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων θεωρήθηκε αναγκαίο να καταρτιστούν βάσει των διεθνών κανόνων στηριζόμενες στον κανόνα της ουσίας πάνω από τον τύπο. Ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» με την εφαρμογή του από 01/01/2015 έρχεται και αλλάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους λογιστικούς κανόνες, αλλά και τις διαδικασίες με τις οποίες πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών. Με το νόμο αυτό ενσωματώνεται στο Ελληνικό δίκαιο το λογιστικό σκέλος της νέας κωδικοποιημένης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013/34, καθώς επίσης και οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Με τον Ν.4308/2014 εισήχθη ένα νέο λογιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.). Με την εισαγωγή των Ε.Λ.Π. περιλαμβάνεται σε ένα ενιαίο νομοθέτημα τόσο ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, όσο και η διατύπωση γενικώς αποδεκτών λογιστικών κανόνων για τις επιχειρήσεις. Με υπόβαθρο σκέψεων όλα τα παραπάνω, στη μελέτη αυτή επιχειρείται να καταδειχτούν οι μεταρρυθμίσεις και οι καινοτομίες που εισάγονται με την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.), αλλά και να διερευνηθούν - καταγραφούν οι απόψεις για την ωφέλεια και τη χρησιμότητα που προσδοκάται να έχουν οι επιχειρήσεις και οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. Σημαντικό εργαλείο στην συγκεκριμένη εργασία αποτελούν οι δύο εμπειρικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν. Στην πρώτη αρχικά ερευνήθηκε η συμμόρφωση των εταιρειών με τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων που προβλέπονταν από τον Κ.Ν. 2190/1920 και ακολούθως οι διαφορές στην απαιτούμενη από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) πληροφόρηση σε σχέση με τις προϊσχύουσες διατάξεις (Κ.Ν. 2190/1920). Στόχος της δεύτερης έρευνας η οποία διενεργήθηκε μέσω ερωτηματολόγιου, αποτέλεσε η αποτύπωση των απόψεων των χρηστών για τις ωφέλειες, που ενδεχομένως θα υπάρξουν από την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και τον βαθμό ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων για την εφαρμογή τους. Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για αναζήτηση ευκαιριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αλλαγή αυτή δεν αρκεί από μόνη της ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να προσελκύσουμε ως χώρα ξένες επενδύσεις και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης. Αποτελεί, όμως, ένα σημαντικό βήμα προς τον εξορθολογισμό των λογιστικών κανόνων που σε συνδυασμό με ένα σταθερό και κατανοητό φορολογικό σύστημα θα μπορούσαν να συνδράμουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας.
Abstract:The global financial crisis that hit the country and the result of which is the dramatic debt crisis experienced in recent years has brought about major changes and upheavals in almost all levels of economic life. This new reality combined with the fact that in recent years have been virtually eliminated borders to international capital and goods transactions have brought about significant changes in almost all levels of economic life. Businesses now seeking capital and investors through this globalized environment, while the respective investors seeking profitable and safe investments in order to place their funds. Based on the economic environment that has developed the need for adoption of common accounting rules and principles for comparability of financial statements internationally has become more intense than ever. Since IAS require a high level of accounting organization, it became obvious that they could not be fully implemented by small and medium enterprises. For this reason the EU already with Directive 2013/34 gave the possibility to Member States to adapt the guidelines to the specific economic and business conditions of each country. Greece is small to spend resources on maintaining the accounting principles and rules, especially in a global economic environment that is increasingly growing communication needs accounting. An integrated and modern accounting framework little on draft bills, but the accounting rules for recognition and measurement as well as modern models accounting statements (Annex B). Following international trends, Greece has now implemented the European directives abandoning domestic accounting improvisations. To date a company regardless of size should simultaneously apply GAAP and K.F.A.S. Law 4308/2014 (GAS) creates smooth gradation liabilities of enterprises depending on their size, with escalating demands for larger businesses (principle think small first). Within this framework GAAP was considered outdated because Greece had created accounting and tax bookkeeping rules that were unique in the world and gradually the financial statements of Greek companies was considered necessary to establish the basis of international rules supported the rule of substance over form. Law 4308/2014 "Greek GAAP, related regulations and other provisions”, applicable from 01/01/2015, comes and changes to a very large extent the accounting rules, and the procedures by which transactions take place between companies. This law incorporated into Greek law the accounting part of the new codified the European Union Directive 2013/34, as well as international best practices. With the L.4308/2014 introduced a new accounting and regulatory framework for businesses and other entities subject, the Greek Accounting Standards (GAS). With the introduction of GAS included in a single piece of legislation as the way of keeping records and issuing of data, and the formulation of generally accepted accounting rules for companies. Against the background all the above considerations, in this study attempted to revealing the reforms and innovations introduced by the implementation of the Greek Accounting Standards (GAS), but also to explore - record the views on the benefits and usefulness designed to have businesses and users of financial statements. An important tool in this work is the two empirical studies conducted. In the first initially investigated the companies' compliance with the disclosure requirements stipulated by the L.2190/1920 and then the differences in required by the Greek Accounting Standards (GAS) information compared to previous versions (Law 2190/1920). The objective of the second survey conducted by questionnaire was to capture the views of users on the benefits that might result from an adoption of the Greek Accounting Standards (GAS) and the degree of preparedness of stakeholders for implementation them. The application of GAS can be an essential tool for companies in their effort to seek opportunities both nationally and internationally. This change does not in itself sufficient to improve the competitiveness of the Greek economy, as a country to attract foreign investment and to leverage growth. Also it is an important step in streamlining the accounting rules in combination with a stable and understandable tax system could help to stimulate entrepreneurship and develop the Greek economy.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Φορολογία και Ελεγκτική, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 216-218
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_ZervakakiMa.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο