Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η διάδοση του ακροδεξιού λόγου στο σχολείο σε εποχή κρίσης: αν και πώς ενσωματώνεται στο λόγο των μαθητών
Τίτλος:The spread of far-right discourse in school at times of crisis: if and how integrated the ratio of students
Κύρια Υπευθυνότητα:Μακαντάση, Άννα Κ.
Επιβλέπων:Καντζάρα, Βασιλική
Θέματα:Χρυσή Αυγή (Πολιτικό κόμμα)
Golden Dawn (Political party)
Fascism and education
Ρατσισμός -- Ελλάδα
Racism -- Greece
Οικονομική ύφεση -- 2010 -- Ελλάδα
Keywords:ακροδεξιός λόγος, Χρυσή Αυγή, μαθητές, σχολείο
far right reason, Golden Dawn, students, school
Economic depressions -- 2010 -- Greece
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται απόπειρα να διερευνηθεί εάν, και πώς, διαδίδεται ο ακροδεξιός λόγος στο λόγο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περίοδο οικονομικής κρίσης (και συγκεκριμένα στην διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων). Αρχικά, επιχειρείται μία παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων του εθνικισμού της δράσης του ελληνικού ακροδεξιού χώρου από το 1980 και έπειτα της σχέσης του σχολείου με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Οι άξονες γύρω απ' τους οποίους γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθεί ο ακροδεξιός λόγος στο λόγο των μαθητών/τριων είναι τα ιδανικά σε σχέση με την πατρίδα και τη θρησκεία, η στάση τους σε σχέση με τους μετανάστες, η εκδήλωση βίας στο λόγο τους, καθώς επίσης και η τοποθέτησή τους απέναντι στο κόμμα της Χρυσής Αυγής. Για την ανάλυση αυτή εξετάζονται οι απόψεις των μαθητών/τριων και των εκπαιδευτικών που αντλούνται από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις που έχουν προηγηθεί μαζί τους, καθώς επίσης και με συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές μέσα σε σχολικά τμήματα. Τα πιο βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η παρούσα έρευνα αναφέρονται παρακάτω. Αυτό που σίγουρα μπορεί κανείς να ισχυριστεί είναι ότι οι μαθητές είναι ενήμεροι για τις πρακτικές και τις απόψεις της ακροδεξιάς ιδεολογίας. Εξ αυτού δεν συνεπάγεται όμως ότι η πλειοψηφία τις επικροτεί, τις ασπάζεται, ή τις ανέχεται. Από το δείγμα της παρούσας έρευνας [95 μαθητές], διαφαίνεται μια διαφοροποίηση. Μια κατηγορία μαθητών και μαθητριών είναι μέλη, μία άλλη επικροτεί τις θέσεις και τη δράση της Χρυσής Αυγής, μια άλλη ασπάζεται μόνο ορισμένες θέσεις, ενώ μια άλλη κρατά ξεκάθαρη θέση ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Ένα επιπλέον βασικό συμπέρασμα της παρούσας έρευνας, είναι ότι ο ακροδεξιός λόγος βρίσκει απήχηση σε μία μεγάλη μερίδα των μαθητών, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν στους μετανάστες. Ο λόγος των μαθητών και των μαθητριών είναι αρκετά ρατσιστικός και βρίθει από ξενοφοβικά αστεία. Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες που υποστηρίζουν με θέρμη τη Χρυσή Αυγή ή είναι μέλη της, αποτελούν μία μικρή μειοψηφία. Παρόλα αυτά, η αποδοχή ενός μέρους της ακροδεξιάς ιδεολογίας και της ρατσιστικής βίας που ασκείται από τη Χρυσή Αυγή, φαίνεται να υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των μαθητών.
Abstract:In this paper an attempt is made to investigate whether, and how, spread right-wing ground in the ratio of pupils in primary and secondary education, in times of economic crisis (in particular in the last three years). Initially, attempts a presentation of theoretical approaches ethnikismou the action of the Greek far-right area since 1980 epeita of the school's relationship with nationalism and the extreme right. The axes around of whom is trying to detect far-right ratio to the ratio of students / three is ideal in connection with the homeland and religion, the attitude with respect to migrants, the manifestation of violence in their place, as well and their attitude towards the party of Golden Dawn. For this analysis examined the views of pupils / three and teachers drawn from semistructured interviews that have preceded them, as well as discussions with students in school divisions. The most basic conclusions to which this research has indicated below. It certainly can be argued is that students are aware of the practices and the views of the extreme right ideology. It does not however imply that the majority welcomes the embrace, or tolerate. From the sample of this research [95 students], suggest a differentiation. A class male and female students are members, another welcomes the positions and actions of the Golden Dawn, another embraces only certain positions, while another holds a clear position against the Golden Dawn. Another key finding of this research is that the extreme right reason resonates in a large proportion of students, especially on issues relating to immigrants. The ratio of students and female students are quite full of racist and xenophobic jokes. Finally, the pupils who support strongly the Golden Dawn or are members of, are a small minority. However, the acceptance of a party of the extreme right ideology and racist violence from the Golden Dawn, appears to be supported by the majority of students.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ "Κοινωνιολογία", κατεύθυνση Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 170-178
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_KOI_MakantasiAn.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο