Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Ο ρόλος του θύματος στην ποινική δίκη: συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και της διεθνούς πραγματικότητας
Τίτλος:The role of the victim in criminal proceedings: a comparative approach of Greek and international reality
Κύρια Υπευθυνότητα:Σιακαβάρας, Αριστοτέλης Γ.
Επιβλέπων:Βλάχου, Βασιλική
Θέματα:
Keywords:θύμα, ποινική δίκη, ποινική δικαιοσύνη
Victim, criminal proceedings, criminal justice
Ημερομηνία Έκδοσης:2015
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο ρόλο του θύματος στην ποινική δίκη και ειδικότερα προσεγγίζεται η ελληνική πραγματικότητα συγκριτικά με τη διεθνή. Κατά την αρχαιότητα, η συμμετοχή του θύματος στην ποινική δίκη ήταν ιδιαίτερα ενεργή. Από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, το θύμα περιορίστηκε σε έναν εντελώς παθητικό ρόλο στη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, κατά την οποία ο δράστης μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Με την ανάπτυξη του κλάδου της Θυματολογίας και του θυματολογικού κινήματος, το θύμα επανήλθε στο προσκήνιο και άρχισε να ανακτά ορισμένα από τα αρχικά του προνόμια. Βελτιώθηκε η συμμετοχή του στην ποινική διαδικασία και μέσα από τις πρωτοβουλίες των διεθνών οργανισμών, κατοχυρώθηκαν και θεσμοθετήθηκαν στις περισσότερες χώρες διεθνώς, δικαιώματα στα πρόσωπα που θυματοποιούνται. Η απόφαση για καταγγελία του εγκλήματος στις Αρχές καθιστά τα θύματα «τροφοδότες» του συστήματος απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Ο βαθμός συμμετοχής τους, εξαρτάται από τον τρόπο οργάνωσης της δίκης σε κάθε χώρα. Κατά κύριο λόγο τα θύματα είναι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας ή πολιτικώς ενάγοντες. Στην Ελλάδα, εφόσον το θύμα καταθέτει ως μάρτυρας, δεσμεύεται με υποχρεώσεις, γεγονός που δεν συνάδει με τις επιταγές του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν συμπεριλάβει στις διακηρύξεις τους βασικά δικαιώματα για τα θύματα, ακόμη και όταν δεν έχει συλληφθεί ή είναι άγνωστος ο δράστης. Με την άσκηση πολιτικής αγωγής ο παθών αποκτά δικαιώματα ισότιμα με εκείνα του δράστη και συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Αντίθετα, σε άλλες χώρες όπως στις Η.Π.Α. και την Αγγλία, δεν προβλέπεται η αξίωση αποζημίωσης στην ποινική δίκη, όμως το θύμα ως μάρτυρας έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα. Συγκρίνοντας το ρόλο του θύματος στην ποινική δίκη ανάμεσα στο εθνικό και το διεθνές πεδίο, διαπιστώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν και στην χώρα μας, ρυθμίσεις προς όφελος των θυμάτων.
Abstract:This paper addresses the role of the victim in criminal proceedings and in particular the greek reality compared to the international. In antiquity, the participation of victims in criminal proceedings was particularly active. From the late Middle Ages to the mid 19th century, the victim fell to an entirely passive role in the penal justice process in which the perpetrator monopolized interest. With the development of Victimology and the victim’s movement the victim resurfaced and began to regain some of its initial privileges. Victim’s participation improved in criminal proceedings and through the initiatives of international organizations, patented and legislated in most countries worldwide, rights to persons who victimized. The decision to terminate the crime to authorities turns victims to "feeders" of the criminal justice system. The degree of victims participation depends on the organization of the proceedings in each country. Primarily victims are key witnesses or civil parties. In Greece, in cases which victim testify as a witness binding obligations, which is incompatible with the requirements of the UN and the Council of Europe, which have included in their declarations basic rights for victims, even when the perpetrator has not been arrested or is unknown. By exercising the passions of part civil rights are equal to those of the offender and actively participate throughout the trial. In contrast, in other countries like the US and England, the claim for compensation is not provided in criminal proceedings but the victim as a witness has registered rights. Comparing the role of the victim in the criminal proceedings between the national and the international field, it is found that it’s possible to apply in our country, arrangements for the benefit of victims
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2015
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 105-109
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_SiakavarasAr.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο