Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δικαίου  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί εξυγίανσης των επιχειρήσεων και υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Τίτλος:Τhe suspension of individual enforcement measures of debtor’s creditors, under the pre-bankruptcy reorganization procedure of Articles 99 et seq. of the greek Bankruptcy Code and under the procedure of the Law 3869/2010 about the arrangement of debts of overdraft individuals
Κύρια Υπευθυνότητα:Γενετζάκη, Εμμανουέλα-Χριστίνα Ι.
Επιβλέπων:Δούβλης, Βασίλης Α.
Θέματα:Επιχειρήσεις -- Ελλάδα
Business enterprises -- Greece
Προστασία καταναλωτή -- Δίκαιο και νομοθεσία--Ελλάδα
Consumer protection -- Law and legislation --Greece
Keywords:αναστολή διωκτικών μέτρων προληπτικά μέτρα προπτωχευτική εξυγίανση επιχειρήσεων ΠτΚ ν. 3869/2010 προσωρινή διαταγή
suspension of individual enforcement measures provisional remedies pre-bankruptcy proceeding law 3869/2010
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Δεδομένης της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας που διανύουμε, η διάσωση και εξυγίανση των επιχειρήσεων, καθώς και η ελευθέρωση των υπερχρεωμένων ιδιωτών από το άγος των χρεών τους και η επανάκτηση της αγοραστικής τους δύναμης αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας, καθώς έχει ως απώτερα οφέλη την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία. Το παρόν πόνημα επιχειρεί να αναπτύξει την ισχύουσα νομοθεσία για την αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και των λοιπών ατομικών διώξεων των πιστωτών του οφειλέτη, στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ και της διαδικασίας του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Ειδικότερα, η σύγχρονη προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ΠτΚ, η οποία αντικατέστησε την γαλλικής προέλευσης διαδικασία συνδιαλλαγής, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ακόμη κι αν έχουν παύσει τις πληρωμές τους, να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και να διασωθούν από την πτώχευση, μέσω της σύναψης και δικαστικής επικύρωσης μιας συμφωνίας, η οποία δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών τους.\r\nΗ αναστολή των ατομικών μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και των λοιπών ατομικών διώξεων των πιστωτών κατά της περιουσίας του οφειλέτη και υπό προϋποθέσεις κατά των λοιπών συνοφειλετών του, η οποία δύναται να διαταχθεί ως προληπτικό μέτρο –μεταξύ άλλων- μετά το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, ενώ μπορεί να αποτελέσει και περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, συμβάλλει αναμφισβήτητα στην ευόδωση της εν λόγω συλλογικής διαδικασίας.\r\nΣυγκεκριμένα, προστατεύει την περιουσία του οφειλέτη από παρούσες ή μέλλουσες διώξεις των πιστωτών του, ώστε να διατηρηθούν τα στοιχεία της και να αποτραπεί εν γένει ο κατακερματισμός της και η επιδείνωση της οικονομικής θέσης του οφειλέτη, με σκοπό τη διασφάλιση της σύναψης και υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης και τη διάσωση του οφειλέτη από την πτώχευση. Το υποκειμενικό και αντικειμενικό εύρος της ως άνω αναστολής, πάντως, έχει προβληματίσει έντονα τόσο τη θεωρία όσο και τη νομολογία. Σε κάθε περίπτωση, υπό το ισχύον δίκαιο, το είδος και το εύρος των διατασσόμενων προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, ενόψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε κρινόμενης περίπτωσης. Από την άλλη πλευρά ο ν. 3869/2010, ο οποίος ρύθμισε για πρώτη φορά στη χώρα μας την αστική αφερεγγυότητα, παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών του υπερχρεωμένου -πλην όμως έντιμου- οφειλέτη, βάσει των εισοδημάτων του, υφιστάμενων και μελλοντικών, αλλά και βάσει της περιουσίας του. Περαιτέρω, προβλέπει τη δυνατότητα απαλλαγής του οφειλέτη από χρέη τα οποία αδυνατεί να αποπληρώσει, ελλείψει επαρκών εισοδημάτων. Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας του ν. 3869/2010, αναστέλλονται οι ατομικές διώξεις των πιστωτών του οφειλέτη και παράλληλα απαγορεύεται η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, κατ’ αρχάς αυτοδικαίως, από την κατάθεση της αιτήσεώς του ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και εν συνεχεία, σε περίπτωση μη επίτευξης προδικαστικού συμβιβασμού, στο πλαίσιο προσωρινής διαταγής του Ειρηνοδίκη, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεώς του. Τέλος, σε περιπτώσεις μη χορήγησης προσωρινής διαταγής, παρέχεται στον οφειλέτη η έσχατη δυνατότητα αναστολής της αρξάμενης αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον του ή λήψης προληπτικών μέτρων, στο πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 3869/2010. Σημαντική, πάντως, υπήρξε η πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3869/2010 περί υποχρέωσης μηνιαίων καταβολών του οφειλέτη ήδη από την κατάθεση της αιτήσεώς του, προς αντιστάθμισμα της μακροχρόνιας, συνήθως, αναστολής των ατομικών διώξεων των πιστωτών του εναντίον της περιουσίας του, η οποία περιόρισε σε μεγάλο βαθμό και την καταχρηστική υπαγωγή οφειλετών στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου αυτού. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η δικαιοσυγκριτική επισκόπηση αλλοδαπών εννόμων τάξεων, με έμφαση στο γαλλικό, στο γερμανικό και στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο, οι οποίες επηρέασαν και τη διαμόρφωση του ελληνικού δικαίου εμπορικής και αστικής αφερεγγυότητας. Ενόψει δε, των τρεχουσών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η προσφάτως ψηφισθείσα τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία εισάγει μια έκτακτη ειδική διαδικασία «εξυγίανσης» οφειλετών, εμπόρων και μη, υποσχόμενη τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό χιλιάδων -μικρομεσαίων ιδίως- επιχειρήσεων από μη βιώσιμα χρέη και συνακόλουθα την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της εθνικής οικονομίας.
Abstract:Given the critical economic conjuncture we live in, the rescue and restructuring of companies as well as the release of indebted individuals from their debts and the regain of their purchasing capacity is becoming increasingly important nowadays, as its ulterior benefits are the economic and social development and prosperity. This essay attempts to develop the existing legislation concerning the suspension of individual enforcement measures and other individual proceedings of debtor’s creditors, under the pre-bankruptcy reorganization procedure of Articles 99 et seq. of the greek Bankruptcy Code and under the procedure of the Law 3869/2010 about the arrangement of debts of over draft individuals. In particular, the new pre-bankruptcy proceeding of the Bankruptcy Code, that has replaced the French origin “conciliation procedure” and may be translated as “rehabilitation”, offers a number of new options and solutions to enterprises facing financial problems, even though they have already ceased their payments, to settle their debts in a short period of time and be rescued from bankruptcy, through the conclusion and judicial ratification of a legal agreement which binds all creditors. The suspension of individual enforcement actions against the debtor’s property, that may be extended to also cover guarantors or other co-obligors of the debtor, where there is a serious business or social reason, but also the additional provisional measures that may be ordered by the judge, to avoid the diminution of the value of the debtor’s property, undoubtedly contribute to the success of this collective procedure. To be exact, the above measures protect the property of the debtor by current or future prosecutions of his/her creditors, in order to prevent its fragmentation and in that way the deterioration of the financial position of the debtor, so as to ensure the conclusion and realization of the rehabilitation agreement and save the debtor from bankruptcy. However, the subjective and objective scope of suspension has been a problem to both theory and jurisprudence. In any case, under the current law, the nature and extent of the ordered provisional measures within the bounds of the rehabilitation process are dependent on the discretion of the court, in view of the particular characteristics of each individual case. On the other hand, the Law 3869/2010 is the first piece of Greek legislation dealing with the issue of over-credited individuals, providing them with the option to achieve an official judicial settlement, concerning the debts they are not able to repay. In the context of the above process, the filing of an application, results to an automatic stay of the creditors’ proceedings while the change of the factual and legal situation of the debtor’s property is prohibited. In addition, in the event of failure to reach a preliminary settlement, creditors’ proceedings are suspended under temporary order of the judge, until the final decision on debtor’s application. Furthermore, in cases of failure to issue a temporary order, the debtor or anybody else having legal interest, can apply for provisional remedies suspending any measures of procedural enforcement against the debtor, or any other provisional remedy in order to avoid any reduction of the value of the debtor’s assets. The suspension is granted until the judgment on the submitted petition is issued; provided that the petition is likely to be successful and that it is probable that the debtor will suffer substantial damage if the suspension is not granted. If a suspension is granted a simultaneous asset disposal prohibition is imposed to the debtor. Significant, however, was the recent amendment of the Law 3869/2010 concerning the debtor’s obligation of monthly payments since the filing of his/her application, to offset the long-term suspension of creditors’ legal proceedings against his/her property, which largely limited debtors’ abusive applications to come under the favorable regulations of this law. Finally, it is interesting to review foreign jurisdictions and especially french, german and common law, which influenced the formation of greek insolvency law. Furthermore, in the face of the current political and economic developments, the adoption of a special reorganization procedure of debtors, traders and non traders, promising the rescue of thousands of small and medium enterprises of non-viable debts, becomes really important, as it seeks, through its regulations, to stimulate entrepreneurship and consequently national economy.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 117-121
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Γενικό Τμήμα Δικαίου, ΠΜΣ "Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση", κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο, 2014
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
9PMS_DIK_EUR_ENO_GenetzakiEm.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο