Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εφαρμοσιμότητα των θεωριών της ναυτικής στρατηγικής στο σύγχρονο περιβάλλον Θαλάσσιας ασφάλειας
Τίτλος:The applicability of the naval strategy theories in the contemporary environment of maritime security
Κύρια Υπευθυνότητα:Μαζαράκης, Σπυρίδων Π.
Επιβλέπων:Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος
Θέματα:
Keywords:Θαλάσσια aσφάλεια, ναυτική στρατηγική, ναυτική ισχύς, πόλεμος στην Θάλασσα, απειλές στην Θάλασσα, Mahan, Corbett.
Maritime security, naval strategy, naval power, naval warfare, Threats at Sea, Mahan, Corbett.
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Τα τελευταία χρόνια η έννοια της θαλάσσιας ασφάλειας έχει ενταχθεί στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου αποτελώντας βασικό θέμα διαπραγματεύσεων τόσο εντός των κρατικών θεσμών όσο εντός των οργάνων των διεθνών οργανισμών. Ο λόγος έγκειται σε μια πληθώρα γεγονότων που ανέδειξαν σε διεθνές επίπεδο την τρωτότητα του θαλασσίου περιβάλλοντος. Η ύπαρξη απειλών που εκτείνονται από την απλή ληστεία στην θάλασσα μέχρι και την διενέργεια τρομοκρατικών επιθέσεων που προέρχονται ή στοχεύουν τις δραστηριότητες που συσχετίζονται με το θαλάσσιο στοιχείο, εμφανίζουν την ανάγκη για προστασία της θαλάσσιας επικράτειας ενός κράτους. Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα με το 70% του διεθνούς εμπορίου να διεξάγεται μέσω θαλασσίων μεταφορών, η επίτευξη της προστασίας των θαλασσών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την διατήρηση της παγκόσμιας και εθνικής ειρήνης και ευημερίας. Η σχεδίαση μιας συναφούς και συνεκτικής ναυτικής στρατηγικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι επιβεβλημένο βήμα με σκοπό την ανάληψη κατάλληλων δράσεων για την επίτευξη της προστασίας των θαλασσών από τις υφιστάμενες απειλές. Οι δύο κλασσικοί θεωρητικοί της ναυτικής στρατηγικής και ισχύος, o Alfred Thayer Mahan και ο Julian Corbett έχουν αναλύσει στο έργο τους τις ιδιαιτερότητες του θαλασσίου περιβάλλοντος και έχουν προτείνει διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης για την σχεδίαση μιας ναυτικής στρατηγικής που να επιτυγχάνει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ή μελλοντικών δυνατοτήτων και μέσων για την εξασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας των κατά θάλασσα εθνικών συμφερόντων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας των βασικών θεωριών της στρατηγικής σκέψης των Mahan και Corbett καθώς και ο προσδιορισμός των ορίων εφαρμογής αυτών των θεωριών στο μεταβαλλόμενο σύγχρονο περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας. Ο σπουδαστής υποστηρίζει ότι οι κλασσικές θεωρίες περί ναυτικής ισχύος και ναυτικής στρατηγικής παρότι αναπτύχθηκαν για να αποκωδικοποιήσουν και να επιλύσουν τους προβληματισμούς σε μια περίοδο έντονου διακρατικού ανταγωνισμού, διατηρούν την εφαρμοσιμότητα τους στο υφιστάμενο συνεργατικό αλλά μελλοντικά απρόβλεπτο περιβάλλον θαλάσσιας ασφάλειας καθώς παρουσιάζουν την διαχρονική επίδραση της ναυτικής ισχύος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό ισχύος και τις ιδιαίτερες αρχές που διέπουν την διεξαγωγή επιχειρήσεων στην θάλασσα
Abstract:In recent years the concept of maritime security has been entered in the agenda of public debate becoming a key issue of negotiation both within state institutions as within the bodies of international organizations. The reason lies in the multitude of events that highlighted the vulnerability of the maritime environment in international and national context. The existence of threats ranging from simple robbery at sea to terrorist attacks targeting those activities associated with the maritime environment, show the need for protection of the seas of a state. In today's globalized economic system with 70% of international trade taking place via maritime transport, to achieve the protection of the seas constitutes the cornerstone for maintaining global and national peace and prosperity. The design of a coherent and comprehensive maritime strategy at national and international level is an essential step in taking appropriate actions to achieve protection of the marititme environmet from existing threats. The two classical theorists of naval strategy and power, Alfred Thayer Mahan and Julian Corbett have analyzed in their work the special features of the naval warfare and have proposed different approaches to designing a maritime strategy that achieves the efficient use of existing or future capabilities and capacities to ensure the protection and safety of the seaward national interests. The purpose of this study is to investigate the applicability of the basic theories of strategic thinking of Mahan and Corbett and determine the limits of application of these theories to the changing contemporary maritime security environment. The student claims that the classic theories on naval power and maritime strategy although developed to decode and resolve concerns in a period of intense interstate competition, retain their applicability to existing collaborative but unpredictable future maritime security environment and present the timeless influence of naval force in global power competition and the special principles for conducting operations at sea.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 79-83
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_MazarakisSp.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο