Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Διδακτορικές διατριβές  

 
Τίτλος:Η διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης: η περίπτωση των Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)
Τίτλος:The formulation of the european higher education area: the case of the Greek Technological Educational Institutes (TEI)
Κύρια Υπευθυνότητα:Σταμούλης, Σπυρίδων Π.
Επιβλέπων:Πασσάς, Αργύρης Γ.
Θέματα:Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Εκπαίδευση, Ανώτατη -- Ελλάδα
Education, Higher -- Greece
Keywords:Εκπαιδευτική πολιτική, Μπολόνια, ΤΕΙ
Education policy, Bologna, TEI
Ημερομηνία Έκδοσης:01/12/2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Ζητούμενο για την παρούσα διατριβή αποτελεί η κατανόηση της ενοποιητικής διαδικασίας στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αυτή η διαδικασία δεν εξελίσσεται αυτόνομα από τα κράτη-μέλη, αφού η ΕΕ επιφυλάσσει για αυτά κεντρική θέση στο ενωσιακό οικοδόμημα. Για το λόγο αυτό στα ερωτήματα συμπεριλαμβάνονται και οι πολιτικές που αναπτύσσονται στην Ελλάδα για τα ελληνικά Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Στο ευρωπαϊκό επίπεδο η εκπαιδευτική πολιτική εξελίσσεται ιστορικά μέσα από τον προωθητικό ρόλο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διαχρονικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξέλιξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, όπως και η διαδικασία της Μπολόνιας, επιβεβαιώνουν την ιστορική νεο-θεσμική προσέγγιση. Πολλές φορές τα κράτη-μέλη, παρά το γεγονός ότι αποφασίζουν με κύριο γνώμονα τα συμφέροντά τους, υφίστανται τις συνέπειες της αυτόνομης δράσης των ευρωπαϊκών θεσμών, την οποία δεν μπορούν να απομονώσουν ούτε να περιορίσουν. Άρα οι ευρωπαϊκές πολιτικές, ανεξάρτητα αν έχουν αφετηρία το ενωσιακό σύστημα ή δανείζονται ένα μέρος του, διαμορφώνουν την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων των κρατών-μελών στον τομέα της εκπαίδευσης και ειδικά στην ελληνική περίπτωση στα ΤΕΙ. Από τη συλλογή και μελέτη του πραγματολογικού υλικού της παρούσας διατριβής προκύπτει ότι αυτές οι επιδράσεις αποκάλυψαν τις αδυναμίες των ΤΕΙ και δημιούργησαν ερεθίσματα και πιέσεις για αλλαγές με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του θεσμού, που τελικά οδήγησαν στην ένταξή τους στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Αυτό ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι μεταβάλλεται ο τρόπος παραγωγής των πολιτικών. Το ελληνικό κράτος ακόμη και σήμερα αδυνατεί να κατανοήσει τις επιδράσεις και λειτουργίες του ευρωπαϊκού θεσμικού και πολιτικού συστήματος σε όλες του τις διαστάσεις. Ως εκ τούτου παράγει πολιτικές με ένα αντιδραστικό τρόπο (reactive policy style), χωρίς να διαβουλεύεται (consensus relationship) επαρκώς με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους φορείς της. Ταυτόχρονα εμφανίζεται να είναι και ανίσχυρο (weak state), αφού πρώτον δεν καταφέρνει να επιβάλει τη θέλησή του (imposition relationship) στα οργανωμένα συμφέροντα και δεύτερον να υλοποιήσει τις πολιτικές του στην πράξη μέσα από την καθημερινή λειτουργία των ιδρυμάτων. Τα ΤΕΙ, παρά τη θετική τους συνεισφορά στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακόμη και σήμερα αποτελούν εναλλακτική μόνο επιλογή για σπουδές στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη έχει το ελληνικό πολιτικό σύστημα και ειδικότερα τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, που χρησιμοποίησαν τα ΤΕΙ για να συντηρήσουν και να ενισχύσουν τις «οριζόντιες» και «κάθετες» πελατειακές σχέσεις. Το ελληνικό κράτος θεωρεί το θεσμό των ΤΕΙ υποδεέστερο αυτών των Πανεπιστημίων και είναι αμφίβολο αν δέχεται τη χρησιμότητα του. Ωστόσο εξαιτίας του βραχυπρόθεσμου τρόπου που λειτουργεί, αδυνατεί να υπολογίσει τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια δραστική αλλαγή και για το λόγο αυτό επιλέγει εμβαλωματικές λύσεις.
Abstract:The challenge for this PhD thesis is the understanding of the integration process in the field of educational policy. This process does not take place separated from the member states as the EU reserves for them a central place in the Union building. This is the reason why our research also raises a question about policies which concern the Greek Technological Educational Institutes (TEI). At the European level, education policy has been developed historically through the promotional role of the European Court of Justice and the European Commission over time. The evolution of EU policies on education and training, as well as the Bologna process, confirm the historical neo-institutional approach. Despite the fact that the member states decide on the basis of their interests, they suffer the consequences of self-action of the European institutions, which can not isolated or limited. Therefore European policies, regardless if they originate from the EU system or borrow and use a part of it, arrange the reform agenda of the Member States in the field of education. The same occurs in the case of the TEI. The study of the factual material of the present PhD thesis suggests that these effects revealed the weaknesses of TEI and created pressures for change and renovation of the institution, which ultimately led to their integration in the Greek Higher Education. This however, has not resulted in the change of the way that policies are performed. The Greek state still fails to understand the effects and functions of the EU institutional and political system in all its dimensions. Hence the Greek state produces policies in a reactive manner (reactive policy style) without having consulted (consensus relationship) sufficiently with the academic community and its representatives. At the same time, it appears to be a weak state, failing to impose its will (imposition relationship) on organized interests and to implement its policies in practice through the daily functioning of institutions. The TEI, despite their positive contribution to the advancement of science and technology, still represent an alternative choice for studies in Greek Higher Education. The Greek political system and particularly the traditional ruling parties, which used the TEI to preserve and enhance the 'horizontal' and 'vertical' cliental relations, have had the responsibility for this development. The Greek state considers the institution of TEI inferior to that of the Universities and it is doubtful whether its usefulness is accepted. Nevertheless due to the short-term of its function, it is unable to calculate the consequences, which may have a drastic change, and thus selects patchy solutions.
Περιγραφή:Διατριβή (διδακτορική) - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 408-456
Περιγραφή:Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο σε έντυπη μορφή.
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12DID_Stamoulis_Sp.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο