Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η ελευθερία της έκφρασης κατά την ΕΣΔΑ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στη σημερινή ελληνική συγκυρία
Τίτλος:Freedom of expression according to the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights of the European Union in relation to Greece’s current predicament
Κύρια Υπευθυνότητα:Καζούκας, Δημήτριος Γ.
Επιβλέπων:Ταγαράς, Χάρης Ν.
Θέματα:
Keywords:Ελευθερία του λόγου, Δημοκρατία, κατάσταση εξαίρεσης, ΜΜΕ, Εκκλησία
Freedom of speech, Democracy, state of exception, Mass Media, The Church
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε εάν η ελευθερία της έκφρασης επηρεάστηκε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τη θέση της χώρας μας υπό επιτήρηση, λόγω της αδυναμίας δανεισμού της από τις αγορές, και την επιβολή επώδυνων δημοσιονομικών μέτρων που προκάλεσαν πρωτοφανή ύφεση και ανεργία αλλά και περαιτέρω εκτίναξη του δημοσίου χρέους. Μετά την περιγραφή του θεσμικού πλαισίου του ανωτέρω αναφερθέντος δικαιώματος, που προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγμα, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ελευθερία της έκφρασης των δρώντων του πολιτικού συστήματος (βουλευτές, πολιτικοί, κόμματα) αλλά και στο ρόλο φορέων με ισχύ και επιρροή στην ελληνική κοινωνία, όπως τα ΜΜΕ και η Εκκλησία, στην άσκηση του δικαιώματος. Κρίθηκε, επίσης, σκόπιμη η διερεύνηση του αν η θεσμική κατοχύρωση ενός δικαιώματος είναι αρκετή για την ουσιαστική του άσκηση. Εντέλει, με παράθεση γεγονότων των τελευταίων ετών, που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την ελευθερία της έκφρασης, και της σχετικής νομολογίας του ΕΔΔΑ αλλά και πρόσφατων εκθέσεων διεθνών οργανισμών για την κατάσταση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης στην χώρα μας, κατεδείχθη πως μια αγωνιώδης προσπάθεια της πολιτικής εξουσίας, ευρωπαϊκής και εγχώριας, με κύριο συνεργό τους τα ΜΜΕ, να μην υπάρξει αντίδραση των πολιτών στην πολιτική που υιοθετήθηκε στην Ευρωζώνη για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης - προσπάθεια που εκδηλώθηκε αφενός με τη ρητορική περί έλλειψης εναλλακτικής λύσης, την εκμετάλλευση του ηθικού βάρους του χρέους, τη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής και την καλλιέργεια αισθημάτων φόβου, απογοήτευσης και ενοχής αφετέρου δια της απονομιμοποίησης της αντίστασης στις κυβερνητικές επιλογές, που επιχειρήθηκε, inter alia, με συνεχείς εκκλήσεις για πολιτική σταθερότητα και παράλληλη στοχοποίηση των διαφωνούντων ως εθνικά επιζήμιων, με αποκορύφωμα τη θεωρία των δύο άκρων - αποτέλεσαν το όχημα χειραγώγησης της σκέψης των πολιτών και, περαιτέρω, της έκφρασής τους. Τα ανωτέρω περιγραφέντα καθώς και μια σειρά από φαινόμενα, όπως η απαξίωση του Κοινοβουλίου και της δικαιοσύνης εκ μέρους της Κυβέρνησης και ένας ακραίος πολιτικός λόγος, που συχνά διολίσθησε στη βία, δημιούργησαν συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της κατάστασης εξαίρεσης, κατάστασης ασύμβατης με την ελευθερία της έκφρασης. Διεπιστώθη, εξάλλου, πως από μόνη της η θεσμική κατοχύρωση ενός δικαιώματος σε ένα προαντιπροσωπευτικό, κατ’ ουσίαν ολιγαρχικό πολιτικό σύστημα, καθόσον απουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της σχέσης εντολέα - εντολοδόχου μεταξύ πολίτη και πολιτικού, δηλαδή, η εκ μέρους του πρώτου δυνατότητα ελέγχου ή ακόμη και ανάκλησης του δεύτερου, δεν είναι αρκετή για την ουσιαστική του άσκηση και πως σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τη μετατόπιση της λήψης των κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων από τη δημόσια σφαίρα στην ιδιωτική, η μόνη προοπτική για την ουσιαστική πραγμάτωση της ελευθερίας της έκφρασης είναι η εκ μέρους του πολίτη διεκδίκηση και απόκτηση ενεργότερου ρόλου στη διάπλαση του πολιτικού συστήματος και στη διακυβέρνηση της χώρας.
Abstract:In this paper was examined whether freedom of expression was affected by the state of emergency created by the economic surveillance of our country, as private capital markets were practically no longer available for Greece as a funding source, and the imposition of adverse fiscal measures that provoked unprecedented recession and unemployment, along with the continuous rise in public debt. After the delineation of the institutional framework of the above mentioned right, which lies under the protection of the European Convention on Human Rights, the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Constitution, was brought into focus the freedom of expression of the actors of the political system (members of the Parliament, politicians and political parties), as well as the role of the Mass Media and the Church, as they exert influence and power on the Greek society, to the exercise of the right. Furthermore, it was considered helpful to determine whether the right’s institutional validation is sufficient in order to be exercised effectively. Finally, by quoting incidents of the past few years that related, either directly or indirectly, with freedom of expression as well as relevant case-law of the European Court of Human Rights and recent reports from international organizations regarding the right to freedom of expression, was demonstrated an anguished effort on behalf of the political powers, both domestic and European, and the Mass Media, acting as their main accessory, to prevent people’s reaction to the policy that there has been adopted in the Eurozone for dealing with the financial crisis. This effort –manifested on the one hand by a rhetoric based on the lack of alternative solutions, the exploitation of the debt’s moral burden, the undermining of social cohesion and the diffusion of feelings of fear, disappointment and guilt among people, declaring on the other hand every resistance to government’s decisions as illegal, which was attempted, inter alia, by constantly appealing for political stability and accusing those opposed of causing harm to the common interest and welfare and, finally, even by making references to the horseshoe theory – aimed at the manipulation of citizens’ thought and expression. The above mentioned along with a series of political incidents, such as government’s disdain for the institution of the Parliament and the Judiciary, the appearance of an extreme political discourse, which has often resulted into violence, led to conditions resembling to the state of exception, a state incompatible with freedom of expression. Besides, it became obvious that the institutional validation of a fundamental right is not sufficient so as to be fully exercised within a pre-representative political system, essentially oligarchic, due to the fact that the relationship between electorate and politicians cannot be regarded as an assignor and assignee relationship, as it is impossible for people to inspect, control or revoke politicians. Therefore, living in an international environment shaped by economical globalization in which critical political decisions are made privately rather than publicly, fulfilment of the right of freedom of expression can be achieved only by individual’s claiming and acquiring to play a more active role in the political system’s formation and in the governance of his country.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet), 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 107-109
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_KazoukasDi.pdf application/force-download
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο