Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Άτυπη μάθηση στην επιστήμη και την τεχνολογία: πτυχές ενός οικοσυστήματος
Τίτλος:Informal science learning: aspects of an ecosystem
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιαννίμπας, Διονύσης Α.
Επιβλέπων:Γκαζή, Ανδρομάχη
Θέματα:
Keywords:μαθησιακό οικοσύστημα, εξωσχολικά προγράμματα, μοντέλο «σχολικής κυψέλης»
learning ecosystem, afterschool programs, “School Hive” model
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η μάθηση είναι ταυτόχρονα η διεργασία και το προϊόν μιας διαρκούς και δυναμικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην προσωπική σκευή του μανθάνοντος και στο υλικό και κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον του, στο πλαίσιο ενός μαθησιακού οικοσυστήματος. Ειδικότερα η άτυπη μάθηση βασίζεται κατεξοχήν στην ενδογενή κινητοποίηση και την ελεύθερη επιλογή του μανθάνοντος. Μια λειτουργική σχέση του μανθάνοντος με τη διεργασία της μάθησης σημαίνει ότι οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν πρώτιστα νόημα και αξία για τον ίδιο τον μανθάνοντα και η μάθηση παρακινείται και εξελίσσεται μέσα από τη σχέση αυτή. Στην κατεύθυνση αυτή διερευνάται ποιες συνθήκες του μαθησιακού οικοσυστήματος που συνδέεται με τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση και την καλλιέργεια μιας τέτοιας λειτουργικής σχέσης, και επομένως στη βιωσιμότητα του ίδιου του οικοσυστήματος. Αναδεικνύεται ο καίριος ρόλος που διαδραματίζει το αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον του μανθάνοντος, ενώ από την πλευρά του περιβάλλοντος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά εκείνα (επιδοχές-affordances) του οικοσυστήματος που παρέχουν τις ευκαιρίες για διάδραση/μάθηση σε συντονισμό και αμοιβαία ενίσχυση με το ενδιαφέρον. Tα χαρακτηριστικά αυτά (δομικά και κοινωνικά) προσεγγίζονται μακροσκοπικά και συγκριτικά στο πλαίσιο των μεγάλων περιοχών του οικοσυστήματος (οικογένεια/καθημερινότητα, σχολείο, εκπαιδευτικοί/πολιτιστικοί οργανισμοί, εξωσχολικά προγράμματα), καθώς και μέσα από τη συμπληρωματικότητα και την ολοκλήρωσή τους (integration) στο οικοσυστημικό επίπεδο, όπου επιπρόσθετα εξετάζεται πώς οι σχέσεις και συνεργασίες μεταξύ των περιοχών φαίνεται να ενισχύουν την αποτελεσματική λειτουργία του οικοσυστήματος συνολικά. Με βάση τα συμπεράσματα από αυτή τη διερεύνηση των συνθηκών, καθώς και με τη συμβολή μιας ομάδας εστίασης που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό, επιχειρείται η αναγνώριση κρίσιμων σημείων παρέμβασης και συνακόλουθα η διαμόρφωση μιας πρακτικής πρότασης για τη στήριξη της βιωσιμότητας του οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή περιγράφεται ένα μοντέλο παρέμβασης, η «σχολική κυψέλη», που επιδιώκει να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα που θα συμβάλει στην υπέρβαση των παραδοσιακών ορίων των περιοχών του οικοσυστήματος και θα φέρει τις ευκαιρίες άτυπης μάθησης πιο κοντά στην καθημερινή ζωή των παιδιών.
Abstract:Learning is both the process and the product of a constant and dynamic interaction between a learner’s personal traits and his physical and sociocultural environment, in the context of a learning ecosystem. Informal learning, in particular, is defined by intrinsic motivation and free choice. A learner’s functional relationship with the learning process requires that learning activities and outcomes are meaningful and of value to the learner himself and that learning progresses and evolves through this very relationship. Following this statement, the study investigates which conditions of the STEM learning ecosystem contribute to the establishment and development of such a functional relationship, and therefore to the sustainability of the ecosystem itself. The critical role of the learner’s developing interest is illustrated, as are examined those characteristics (affordances) of the environment that provide opportunities for interaction/learning in coordination and mutual reinforcement with the interest. These characteristics (sructural and social) are studied comparatively within the greater areas of the ecosystem (family/everyday life, school, educational/cultural organizations, afterschool programs), as well as through their complementarity and integration at the ecosystem level, where are also examined the ways in which relations and collaborations among these areas appear to enhance the overall effectiveness of the ecosystem’s operation. Based on the findings of this investigation, as well as on the input by a focus group, the study undertakes identifying critical points and subsequently shaping a practical proposition for enhancing the ecosystem’s sustainability in Greece. Along these lines, “School Hive” is described as an intervention model aiming to act as a platform which will help transcending traditional boudaries of the ecosystem’s areas and bringing informal learning opportunities closer to children’s everyday lives.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 93-97
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_GiannibasDi.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο