Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Συλλογές φωτογραφιών τοπικών θεμάτων
Τίτλος:Regional photography collections
Κύρια Υπευθυνότητα:Πολίτης, Αλέξανδρος Ν.
Επιβλέπων:Σκαρπέλος, Ιωάννης Π.
Θέματα:
Keywords:συλλέκτης, συλλογή, συλλεκτικό, φωτογραφία, τοπικό
Collections, collector, regional, photography, collectible
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγισθεί θεωρητικά η συλλεκτική διαδικασία, να εντοπιστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συλλέκτες τοπικών θεμάτων φωτογραφίας και να διατυπωθούν προτάσεις ως προς τη διευκόλυνσή τους στο έργο αυτό. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, παρατίθεται η υφιστάμενη βιβλιογραφία για τις συλλογές και τη φωτογραφία, ως αντικείμενο συλλογής. Στο πρώτο μέρος, εξετάζεται η ιστορία των συλλογών από καταβολών του ανθρώπινου είδους. Για την εξέταση των θεωριών πάνω στην συλλεκτική διαδικασία, παρατίθενται ορισμοί που έχουν διατυπωθεί πάνω στη δημιουργία συλλογών και εξετάζουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας και τους διαφορετικούς τύπους των συλλεκτών. Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποια επιμέρους θέματα όπως ο ρόλος της αισθητικής, η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη δημιουργίας συλλογών, οι αρνητικές και θετικές συνέπειες που προκύπτουν από την ενασχόληση με τα συλλεκτικά και ιδιαιτέρως, τις επιπτώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον του συλλέκτη. Στο θεωρητικό κομμάτι, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο αντικείμενο της συλλογής που μας απασχολεί, για αυτό, εξετάζεται η ιστορία της φωτογραφίας ως εφεύρεση και την πορεία της στην Ελλάδα. Επίσης, εξετάσαμε τη φωτογραφία ως συλλεκτικό είδος, καθώς και δυο θεωρητικά κείμενα που έχουν γραφτεί για αυτή από την Susan Sontag και τον Roland Barthes. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, παρατίθενται οι συνεντεύξεις των τριών συλλεκτών που εξετάσαμε, ενώ στη συνέχεια αναλύσαμε τα αποτελέσματα των απαντήσεων με βάση την υφιστάμενη θεωρία. Οι βασικές δυσκολίες που συναντούν οι συλλέκτες έγκεινται στην προβολή της συλλογής, στον μετριασμό των ανησυχιών του οικογενειακού περιβάλλοντος ως προς την ενασχόληση του συλλέκτη με κάτι που τον κρατάει μακριά από τα οικογενειακά του καθήκοντα, στην βιωσιμότητα της συλλογής και στην εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα συντήρησης της συλλογής, όπως αυτό του χώρου φύλαξης. Τέλος, στα συμπεράσματα παρατίθενται προτάσεις για ζητήματα που δυσκολεύουν το έργο των συλλεκτών. Η προβολή της συλλογής, διαπιστώσαμε πως θα πρέπει να γίνεται πέραν των κλασσικών μεθόδων, όπως της έκδοσης βιβλίων, και μέσω της δημιουργίας ιστοσελίδας, κάτι που πλέον αποτελεί μια οικονομική λύση και ανοίγει νέους διαύλους στην επικοινωνία της συλλογής προς το κοινό που ενδιαφέρεται για τους συγκεκριμένους τόπους. Ως προς τις ανησυχίες του οικογενειακού περιβάλλοντος, προτάθηκε ο περιορισμός ως προς τον χρόνο ενασχόλησης του συλλέκτη με τα συλλεκτικά. Για το ζήτημα της βιωσιμότητας της συλλογής, προτείναμε την παρότρυνση των πιθανών διαδόχων να ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση της συλλογής, η οποία έχει παράλληλα οφέλη προς τους συλλέκτες, αφού αφενός εμπλέκει τους πιθανούς διαδόχους με τη διαδικασία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δείξουν κατά πόσον είναι ικανοί και έχουν τη θέληση να ασχοληθούν, αφετέρου επιλύει σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της συντήρησης και φύλαξης της συλλογής. Με την ψηφιοποίηση επίσης διευκολύνεται η αναζήτηση των εικόνων μέσα από τη δημιουργία βάσης δεδομένων και προστατεύονται καλύτερα, αφού οι πρωτότυπες δεν φθείρονται, αλλά παραμένουν στον χώρο που έχει δημιουργηθεί για την προστασία τους. Όσον αφορά στις οικονομικές δυσκολίες, προτείναμε να επανακαθορίσουν τα όρια της συλλογής και να διαθέσουν προς πώληση, το υλικό που δεν αφορά καθαυτή την τοπική συλλογή, αλλά που προορίζεται για τον ιστορικό προσδιορισμό των εικόνων.
Abstract:The purpose of the present Master thesis is to approach the theory of the collecting process, to examine the difficulties that appear to the collectors of regional photography, and to propose solutions that could make their work easier. In the first part of this research, we analyze the existing bibliography on collecting and photography as a collectible. Initially, we explore the history of collecting starting from the very beginning of human kind. Reviewing the theories on collecting process, we present some fundamental definitions and their basic characteristics regarding collecting and different types of collectors. The literature analysis continues with the presentation of further subjects that concern collecting, such as the role of aesthetics in collecting process, the psychology as a background of collector’s needs, the positive and negative aspects of collecting, and the side effects to the collector’s household. The theoretical part, photography is given particular reference and it is approached it historically as an invention, after as a collectible and in the end we examine some theories on photography, as they were stated by Susan Sontag and Roland Barthes. In the theoretical part, photography is approached as a collectible, paying particular attention to its history as an intervention in Greece. In the second part of the thesis, we present the results derived by the interviews that were personally taken by three collectors, based on the theoretical framework mentioned in the first part. According to their responses, the difficulties they face have mostly been on the exposure of their collections, on the family’s reaction to their collecting pursuit that keeps them away from their role as a family member, the longevity of the collection, and the conservation and storage of their collections. In the conclusions, we make suggestions addressed to the difficulties of the collectors. Regarding the exposure, we propose the creation of a web-page. Although being an inexpensive solution, it could help the collectors to communicate better to the people that are interested, working as a supplement to the classical methods of exposure through publications. Concerning the difficulties in the household, we propose the reduction of the time the collectors spend in the collecting pursuit; while for the longevity of the collection itself, we propose its digitalization as a way to overcome the difficulties of conservation. In this way, original photographs not only could remain non-perished and protected, but it could facilitate their future archiving on a digital database. Ultimately, with regard to economic difficulties, we propose the redefinition of the boundaries of collection, and the subsequent sale of the material that does not concern the local collection but it is intended for the identification of historic images.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", 2014
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 61-63
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_POL_DIA_PolitisAl.pdf application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο