Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η εργασιακή ικανοποίηση ως παράγοντας οργανωσιακής δέσμευσης σε περίοδο κρίσης: η περίπτωση των δημόσιων πολιτιστικών οργανισμών
Τίτλος:Job satisfaction as a factor of organizational commitment in a period of crisis: The case of public cultural organizations
Κύρια Υπευθυνότητα:Καμηλάκη, Μαρία Π.
Επιβλέπων:Ιορδάνογλου, Δήμητρα
Θέματα:Εργασιακή ικανοποίηση -- Ελλάδα
Οργανωσιακή δέσμευση -- Ελλάδα
Job satisfaction -- Greece
Organizational commitment -- Greece
Keywords:δημόσιος τομέας, πολιτιστικοί οργανισμοί, εργασιακή ικανοποίηση, οργανωσιακή δέσμευση, οργανωσιακή αλλαγή, θετικές/αρνητικές στάσεις, δημοσιονομική κρίση.
public sector, cultural organizations, job satisfaction, organizational commitment, organizational change, positive/negative attitudes, fiscal crisis
Ημερομηνία Έκδοσης:2014
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η εργασιακή ικανοποίηση (job satisfaction) και η δέσμευση προς τον οργανισμό (organizational commitment) συνιστούν δύο από τις κυριότερες μεταβλητές της οργανωσιακής συμπεριφοράς, των οποίων η αλληλεπίδραση έχει εκτενώς διερευνηθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το να εξετάσει κανείς, περαιτέρω, πώς διαμεσολαβείται η σχέση των δύο αυτών παραμέτρων υπό το πρίσμα μιας άλλης «δημοφιλούς» στην οργανωσιακή βιβλιογραφία μεταβλητής, της οργανωσιακής αλλαγής (organizational change), και των συνακόλουθων θετικών ή και αρνητικών στάσεων, που αυτή πυροδοτεί, ιδίως μάλιστα σε περιόδους εκτεταμένων αλλαγών, όταν η εργασιακή καθημερινότητα του ανθρώπινου δυναμικού μεταβάλλεται άρδην. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας μεταιχμιακής περίπτωσης αποτελούν οι σαρωτικές οργανωσιακές αλλαγές, οι οποίες έχουν λάβει χώρα στον δημόσιο τομέα, και δη σε ό,τι αφορά τα θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, μετά την προσφυγή της Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (πρώτο Μνημόνιο, Απρίλιος 2010). Σε αυτό το πνεύμα και με πεδίο εφαρμογής τους εγχώριους δημόσιους πολιτιστικούς οργανισμούς, για τους οποίους υπάρχουν ούτως ή άλλως ελάχιστες εμπειρικές έρευνες, η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στη συγχρονική αποτύπωση της σχέσης ανάμεσα στην εργασιακή ικανοποίηση και τη δέσμευση προς τον οργανισμό, υπό το φως των πρόσφατων, διευρυμένων οργανωσιακών αλλαγών στον δημόσιο τομέα, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η γενικά διαπιστούμενη στη βιβλιογραφία θετική συσχέτιση ικανοποίησης-δέσμευσης επιβεβαιώνεται και σε συνθήκες κρίσης ή αν, αντιθέτως, οι πρόσφατες μεταδομήσεις την έχουν τροποποιήσει, δημιουργώντας νέους συσχετισμούς και δυναμικές – και, αν ναι, σε ποιον βαθμό.
Abstract:Job satisfaction and organizational commitment constitute two of the most fundamental variables of organizational behavior, whose interaction has been thoroughly explored in relevant literature. What is further interesting is to examine the ways in which the relationship between the two is mediated through another “popular” organizational variable, i.e. organizational change, and the positive or and negative attitudes triggered off particularly in a period of large-scale changes, when the everyday working conditions of the human capital are radically transformed. The pervasive organizational changes that have taken place in the Greek public sector, especially where issues of Human Resource Management are concerned, since the country has had to resort to the I.M.F., E.U. and European Central Bank support mechanism (1st Memorandum, April 2010), form a typical example of such a borderline case. In this light and taking Greek public cultural organizations as a field of application, given the scarcity of relevant empirical studies, the present dissertation focuses on synchronically capturing the relationship between job satisfaction and organizational commitment within the framework of the recent, extensive transformations in the public sector, with an aim to examine if the generally observed positive correlation between the two variables also holds under crisis, or if, on the contrary, the undergone restructuring has modified it, creating new interactions and dynamics – and, if so, to what extent.
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ.156-174
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, ΠΜΣ "Πολιτιστική Διαχείριση", Έτος 2014
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
41PMS_DIA_POL_KamilakiMa application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο