Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το Κέρας της ανασφάλειας και η μετανάστευση πληθυσμών προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια ποιοτική έρευνα για τους σομαλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα
Τίτλος:The Horn of insecurity and the immigration to european countries. A qualitative research of somali refugees in Greece.
Κύρια Υπευθυνότητα:Κατωπόδη, Κωνσταντίνα Ε.
Επιβλέπων:Τσοτσορός,Ευστάθιος
Θέματα:Σομαλοί - Ελλάδα - Αθήνα
Πρόσφυγες - Ελλάδα - Αθήνα
Somalis - Greece - Athens
Refugees - Greece - Athens
Keywords:Μετανάστευση, Σομαλία, ανασφάλεια, πολεμικές συγκρούσεις, βία, ποιοτική έρευνα.
Immigration, Somalia, insecurity, conflicts, violence, qualitative research.
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Στη παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το θέμα των Σομαλών προσφύγων στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Κέρατος της Αφρικής και ιδιαιτέρα στη Σομαλία. Επιχειρούμε να κατανοήσουμε την υπάρχουσα κοινωνικό-πολιτική κατάσταση και να διερευνήσουμε τους λόγους που ώθησαν τα άτομα αυτά στη μετανάστευση. Αναλυτικότερα εστιάσαμε στο περιβάλλον βίας, ανασφάλειας και πολεμικών συγκρούσεων των τελευταίων ετών στην ευρύτερη περιοχή της Σομαλίας, που διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στην αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες της Ε.Ε και κυρίως προς τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Επιπλέον προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τη διαδικασία και τις δυσκολίες του ταξιδίου προς τη χώρα μας, καθώς τους λόγους που τους ώθησαν στο να επιλέξουν την Ελλάδα ως χώρα προορισμού ή ως χώρας ενδιάμεσου σταθμού, με την προσδοκία προώθησης τους σε άλλες Δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις συνθήκες διαβίωσης τους στη χώρα μας και τα μελλοντικά τους σχέδια αναφορικά με τον επαναπατρισμό τους και την επιθυμία φυγής από την Ελλάδα. \r\n Ο τρόπος για να αναδειχθούν αυτά, ήταν η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε τρία σημεία συγκέντρωσης των Σομαλών προσφύγων, στο κέντρο της Αθήνας από τον Μάιο του 2013 έως και τον Οκτώβριο του 2013 στα πλαίσια της οποίας προβήκαμε στη λήψη 18 ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Το δείγμα μας επιλέχθηκε βάσει της διαθεσιμότητας του και τα ευρήματα της έρευνας προέκυψαν μέσω της παρατήρησης και των συνεντεύξεων. Η βιβλιογραφική έρευνα που προηγήθηκε γύρω από τα θέματα της μετανάστευσης και της γενικότερης κατάστασης στη Σομαλία, μας βοήθησε στο να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε καλύτερα το υπό έρευνα υποκείμενο. \r\n
Abstract:Τhis thesis examines the issue of Somali refugees in Athens. More specifically, based on the events taking place in Horn of Africa and especially in Somalia. We are trying to understand the current socio-political situation and to investigate the reasons why these people migrate. Analytically focused on the environment of violence, insecurity and armed conflicts of recent years in the region of Somalia, which played an essential role in increasing migratory flows to EU countries and particular to southern Europeans countries. Furthermore we tried to understand the process and the difficulties during their “trip” to Greece, and the reasons that led them to choose Greece as a destination or as a stopover country, with the expectation of promotion in other Western European countries. Finally, we attempted to investigate the living conditions in our country and their future plans regarding their repatriation and the desire to escape from Greece.\r\nIn order to achieve all above, we performed a qualitative research, specifically a field area research, which took place in three assembly points of Somali refugees in the center of Athens, accomplishing 18 semi-structured interviews, from May 2013 to October 2013. Our sample was selected based on the availability and the findings obtained through observation and interviews. The literature research, which was preceded around immigration issues and the overall situation in Somalia, helped us to accomplish a better understanding the subject of research. \r\n
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ, κατεύθυνση Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας, 2013
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_KOI_KatopodiKo application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο