Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Κοινωνιολογίας  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Αστυνόμευση και αστικοποίηση : μια εγκληματολογική προσέγγιση της αστυνομικής δράσης στον τομέα πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος κατά μέγεθος οικισμού
Τίτλος:Police enforcement and urbanization : a forensic approach to police activity in the prevention and punishment of the crime considering the size of settlement
Κύρια Υπευθυνότητα:Γεροπάνου, Ιόλη-Αικατερίνη Β.
Επιβλέπων:Ζαραφωνίτου, Χριστίνα
Θέματα:Αστικοποίηση -- Ελλάδα
Αστυνομία -- Ελλάδα
Urbanization -- Greece
Police -- Greece
Keywords:Εγκληματικότητα, αστικό περιβάλλον, αστυνομικό έργο
Crime rate, urban environment, police work
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Αναμφίβολα, το Φαινόμενο της Αστικοποίησης έχει προκαλέσει ολοκληρωτικές αλλαγές στον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και οργάνωσης των κοινωνιών. Η εγκληματικότητα ως μορφή συμπεριφοράς επηρεάστηκε και μεταλλάχθηκε σε σημαντικό βαθμό από τις ευκαιρίες διάπραξης που δημιουργήθηκαν ως συνέπεια της Αστικοποίησης. Η Αστεακή Εγκληματικότητα αποτελεί ένα οξύτατο πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, όπως και κάθε άλλης. Ο κρατικός μηχανισμός βρέθηκε ανέτοιμος μπροστά στα προβλήματα ασφάλειας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Οι συνέπειες της αστικοποίησης επηρέασαν όπως ήταν αναμενόμενο τον Αστυνομικό θεσμό. Οι αλλαγές στο κοινωνικό σύστημα και οι νέες διαστάσεις του εγκληματικού φαινομένου κυρίως στα αστικά κέντρα, οδήγησαν στην επανεξέταση των λειτουργιών των αστυνομικών συστημάτων και στην υιοθέτηση νέων στρατηγικών και πολιτικών για την πάταξη του φαινομένου αυτού, βασισμένες στη συμμετοχικότητα και στις αρχές που διαπνέει κάθε δημοκρατική και φιλελεύθερη κοινωνία. Στη μελέτη που ακολουθεί, γίνεται μια προσπάθεια εξέτασης της σχέσης του Αστικού Φαινομένου και του Επίσημου Κοινωνικού Ελέγχου. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη: στη θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος και στην εκπόνηση έρευνας σε τρεις περιοχές που έχουν επιλεγεί με βάση το οικιστικό περιβάλλον τους. Η θεωρητική προσέγγιση με τη σειρά της δομείται σε δυο μέρη: στο πρώτο θεωρητικό μέρος εξετάζουμε το ζήτημα της Αστικοποίησης, τα αίτια, τις συνέπειές της και τη σύνδεσή της με το εγκληματικό φαινόμενο και στο δεύτερο μέρος εξετάζουμε τη γέννηση και εξέλιξη του Αστυνομικού Θεσμού και των συστημάτων αστυνόμευσης που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα Το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας μας αφορά τη μελέτη και σύγκριση των στατιστικών στοιχείων των αστυνομικών τμημάτων τριών περιοχών, που όπως αναφέραμε επιλέχθηκαν με βάση το οικιστικό τους περιβάλλον. Κύρια ερευνητική μας υπόθεση είναι εάν και σε ποιό βαθμό η δόμηση (ή η αστικοποίηση) του περιβάλλοντος και γενικότερα οι συνέπειες της αστικοποίησης, επηρεάζουν το αστυνομικό έργο (των τριών περιοχών), τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες καταγραφής του εγκληματικού φαινομένου και ποιές ομοιότητες και διαφορές παρατηρούνται με βάση το μέγεθος οικισμού.
Abstract:Undoubtedly, the phenomenon of urbanization has caused a complete change in lifestyle, behaviour and organization of societies. Crime as a form of behaviour was influenced and mutated significantly from the opportunities of crime commission created as a result of urbanization. The Urban Criminality is an acute problem of contemporary greek society, like in any other society. The state mechanism was found unprepared to face the challenges of security that provoked. The effects of urbanization affected as expected the Police institution. The changes in the social system and the new dimensions of the criminal phenomenon mainly in urban centres, led to a review of the functions of the police and in the adoption of new strategies and policies to combat this phenomenon, based on inclusiveness and principles which underlie in any democratic and liberal society. The study that follows is an attempt to look at the relationship between the urban phenomenon and the official social control. This thesis is divided into two parts: the theoretical approach of our subject and a research in three areas that were chosen based on their residential environment. The theoretical approach is also structured in two parts: the first theoretical part discusses the matter of Urbanization, its causes and consequences and its connection with the criminal phenomenon while in the second part we look at the birth and evolution of the Police institution and policing systems that have been implemented in Greece. The research part of our thesis concerns the study and comparison of crime statistics from the police stations of three areas, which, as we mentioned, were selected based on their residential environment. Our main research hypothesis is whether and to what extent the construction (or urbanization) and the general environmental consequences of urbanization are affecting police work (in these three areas), the quantitative and qualitative indicators that reflect the criminal phenomenon and what similarities and differences are observed based on the size of the settlement.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Κοινωνιολογίας, ΠΜΣ “Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της”, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 169-174
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
3PMS_EGL_GeropanouIo application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο