Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Προληπτική διπλωματία και το Κυπριακό Ζήτημα : η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών
Τίτλος:Preventive diplomacy and the Cyprus Issue : the contribution of the United Nations
Κύρια Υπευθυνότητα:Βαμβακούση, Aικατερίνη Α.
Επιβλέπων:Περράκης, Στέλιος Ε.
Θέματα:Κυπριακό ζήτημα
Διπλωματία
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών -- Κύπρος
Cyprus -- History -- Cyprus Crisis, 1963
Cyprus -- History -- Cyprus Crisis, 1974-
Diplomacy
United Nations -- Cyprus
Keywords:Μεσολάβηση, Ειρηνευτική Δύναμη, Γενικός Γραμματέας, Συμβούλιο Ασφαλείας, Σχέδιο Ανάν
Mediation,UNFICYP, Secretary General, Security Council, Annan Plan
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το θέμα της έρευνάς μου έχει ως τίτλο «Προληπτική Διπλωματία και το Κυπριακό Ζήτημα- Η Συμβολή των Ηνωμένων Εθνών». Στο πρώτο μέρος της εργασίας μου αναφέρομαι στην έννοια της προληπτικής Διπλωματίας, τα είδη, τα μέσα και τα εργαλεία άσκησής της, καθώς και στο πώς έχει εξελιχθεί ιστορικά έως σήμερα και τη θέση που κατέχει στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται: 1. στον Dag Hammarskjold, πρώην Γεν Γραμ. του ΟΗΕ και πρώτο που άρθρωσε τον όρο της προληπτικής διπλωματίας 2. στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι "Οδηγός για την Ειρήνη" που εγκρίθηκε από την Γεν. Συνέλευση τον Οκτώβριο του 1992 και στην οποία περιέχεται ειδικό κεφάλαιο όσον αφορά την προληπτική διπλωματία 3. και τέλος στην πρόσφατη έκθεση του Γεν. Γραμματέα των Ην. Εθνών Μπαν Κι Μουν για την προληπτική διπλωματία της 26.08.2011. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται oι χρονικές εκείνες περίοδοι κατά την πορεία και εξέλιξη του κυπριακού ζητήματος στις οποίες διαφαίνεται ο ρόλος της προληπτικής διπλωματίας του ΟΗΕ κυρίως, αλλά και άλλων διεθνών δρώντων, όπως μεμονωμένων Κρατών- Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα- καθώς και διεθνών οργανισμών, Ενώσεων, ή Κινημάτων -όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κοινοπολιτεία, το Κίνημα των Αδεσμεύτων. Η διάκριση των χρονικών περιόδων μελέτης της προληπτικής διπλωματίας στο κυπριακό έχει γίνει ως εξής: α΄περίοδος: 1960-1974 -από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960) και την πρώτη μεγάλη διακοινοτική κρίση του 1963 έως την τουρκική εισβολή του 1974. β΄περίοδος: 1974-1983 -από τη de facto διχοτόμηση της νήσου έως την ανακήρυξη του ψευδοκράτους της Β.Κύπρου το 1983. γ΄περίοδος: 1983-1999 -από το 1983 έως τη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι το 1999, όταν αποφασίσθηκε η αποδέσμευση της επίλυσης του Κυπριακού από την ένταξη της νήσου στην ΕΕ. δ΄περίοδος: 1999-2004 -από το 1999 έως το 2004, οπότε και απερρίφθη το Σχέδιο Ανάν από την ελληνοκυπριακή πλευρά με τη διενέργεια δημοψηφίσματος. ε΄περίοδος: 2004-σήμερα-από το 2004 έως σήμερα με τα νέα δεδομένα διεθνών ισορροπιών και συμμαχιών λόγω των ενεργειακών κοιτασμάτων που ανακαλύφθησαν στην περιοχή, σε συνάρτηση και με την οικονομική κρίση που διέρχεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Εν κατακλείδι, στο τρίτος μέρος της εργασίας αποτιμάται η άσκηση προληπτικής διπλωματίας της Διεθνούς Κοινότητας στο ζήτημα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ΓΓ του ΟΗΕ. Συμπεράσματα εξάγονται ως προς το εάν τελικά οι προληπτικές αυτές προσπάθειες λειτούργησαν θετικά και ουσιαστικά στο ζήτημα προς την κατεύθυνση αποσόβησης έκρηξης μιας νέας σύγκρουσης μεταξύ των μερών- μέσω και της εξέυρεσης τελικής λύσης- και σε ποιές χρονικές στιγμές συγκεκριμένα επιτεύχθηκε αυτό. Σκοπός της έρευνας είναι, συνεπώς, να καταδειχθεί η σημασία, η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα των προληπτικών προσπαθειών της Διεθνούς Κοινότητας σε ένα τόσο σύνθετο και μακροχρόνιο ζήτημα, όπως είναι αυτό του Κυπριακού.
Abstract:My thesis’ subject is “Preventive Diplomacy and the Cyprus Issue – The Contribution of the United Nations”. The first part refers to the meaning of Preventive Diplomacy, its means and tools, its historical evolution as well as its role in current international relations. Mention goes : 1. To Dag Hammarskjold, Secretary General of the UN and the first to utter the term of Preventive Diplomacy. 2. To the Secretary General Boutros Boutros Ghali’s report “Agenda for Peace” which was approved by the General Assembly on October 1992 and which has a specific chapter regarding Preventive Diplomacy. 3. And finally to the recent report of the Secretary General of the UN Ban Ki Moon for Preventive Diplomacy of 26.08.2011. The second part analyses the time periods in the evolution of the Cyprus Issue during which the role of the UN’s Preventive Diplomacy, as well as other international actors and organizations, such as the USA, the United Kingdom, Turkey, Greece, the European Union, Commonwealth and the Non-aligned, comes into focus. The examination of Preventive Diplomacy in the Cyprus Issue is divided in the following time periods: a. 1960-1974 -from the establishment of the Republic of Cyprus and the first important intrastate crisis to the Turkish invasion b. 1974-1983 -from the de facto partition of the island to the declaration of independence of the puppet state of Northern Cyprus in 1983. c. 1983-1999 -from 1983 to the Helsinki Summit of 1999 where it was decided that the resolution of the Cyprus issue would be separated from the island’s adhesion to the EU. d. 1999-2004 -from 1999 to 2004 when the Annan plan was rejected by the Greek-Cyprus community by referendum. e. 2004-today -from 2004 to the present juncture when energy deposits discovered in the south eastern Mediterranean region and Cyprus’s current financial crisis form new international interests and alliances. Finally, the third part of my thesis assesses the International Community’s Preventive Diplomacy on the issue with emphasis on the contribution of the UN Secretary Generals. Additionally, it is examined if the efforts of the International Community had a positive effect towards the prevention of a new conflict between the two communities, as well as when and by which means this was achieved. Hence, this thesis’ objective is to point out the meaning, the function and the effectiveness of the International Community’s preventive efforts on such a complex and long-term matter.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 130-139
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_BambakousiAi application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο