Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Τρομοκρατία, παραστάσεις απειλής και οι επιπτώσεις στον τουρισμό
Τίτλος:Terrorism, threat perceptions and effects on tourism
Κύρια Υπευθυνότητα:Καβουκλή, Μελίνα Μ.
Επιβλέπων:Γκόφας, Ανδρέας
Θέματα:Τρομοκρατία
Τουρισμός
Terrorism
Tourism
Keywords:11η Σεπτεμβρίου, ασφαλειοποίηση, αντίληψη κινδύνου, υπαρξιακή απειλή, τουριστική ζήτηση
September 11th, securitization, risk perception, existential threat, tourist demand
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Το φαινόμενο της τρομοκρατίας αν και δεν είναι καινοφανές, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της σύγχρονης πολιτικής ατζέντας και της ακαδημαϊκής κοινότητας μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο τουρισμός, από την άλλη πλευρά, ένας από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας, γίνεται αποδέκτης των αρνητικών επιδράσεων της τρομοκρατίας. Η παρούσα διπλωματική επιδιώκει να καταδείξει ότι η Τρομοκρατία επιδρά στον τουρισμό με τους εξής τρόπους: α). Ο κίνδυνος της τρομοκρατίας επιδρά στην τουριστική ζήτηση επηρεάζοντας καταλυτικά τη διαδικασία λήψης απόφασης των δυνητικών τουριστών καθώς δημιουργεί αίσθημα ελλείμματος ασφαλείας, η οποία είναι conditio sine qua non για την ανάπτυξη του τουρισμού. β). Οι τρομοκρατικές ενέργειες συχνά πλήττουν άμεσα τον τουρισμό καθώς επιλέγονται τουριστικοί στόχοι προκειμένου να εξυπηρετηθεί πλήθος επιδιώξεων των τρομοκρατών. γ). Η σύγχρονη μορφή της Τρομοκρατίας πήρε νέες διαστάσεις μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου. Η τρομοκρατία έχει πλέον αναχθεί σε κύρια υπαρξιακή απειλή. Ο Πόλεμος κατά της Τρομοκρατίας, που κήρυξαν οι ΗΠΑ την επομένη των επιθέσεων, γιγάντωσε τις παραστάσεις απειλής που με τη σειρά τους είχαν ως αποτέλεσμα την έντονη πρόσληψη κινδύνου και την πρόκληση ανασφάλειας στο δυτικό κόσμο. Αυτό μοιραία οδήγησε στην ασφαλειοποίηση του τουρισμού… Αρχικά, μέσω της ανάδειξης της διαφορετικής προσέγγισης της τρομοκρατίας από τα δίπολα, αφενός των ΗΠΑ και της Ε.Ε. και αφετέρου των Ορθόδοξων και των Κριτικών Σπουδών της Τρομοκρατίας επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου δεν προκάλεσαν ούτε την αλλαγή Παραδείγματος στις σπουδές της Τρομοκρατίας ούτε την ανάδυση μίας νέας μορφής τρομοκρατίας. Υπήρξαν, όμως το εφαλτήριο για τη διαμόρφωση μίας νέας αντίληψης περί των θεμάτων ασφαλείας που μεγέθυνε τις παραστάσεις απειλής. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη «βαριά βιομηχανία του τουρισμού» και τη συμβολή της στην παγκόσμια οικονομία υπογραμμίζοντας το σημαίνοντα ρόλο της, ιδίως στην τρέχουσα οικονομική και πολιτική πραγματικότητα…Μικρή ιστορική αναδρομή καθιστά σαφές ότι το τουριστικό μοντέλο άλλαξε ραγδαία μεταπολεμικά και αναπτύχθηκε όταν η πλειοψηφία των ανθρώπων άρχισε να απολαμβάνει ευημερία και ασφάλεια. Οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί περί της Τουριστικής Ζήτησης και της Τουριστικής Ασφάλειας επιβεβαιώνουν τόσο τον καθοριστικό ρόλο της ασφάλειας στην ανάπτυξη του τουριστικού φαινομένου όσο και το ότι ο κίνδυνος της τρομοκρατίας κατατάσσεται υψηλά στην ιεράρχηση των κινδύνων των δυνητικών τουριστών και αποδεικνύεται ιδιαιτέρως βαρύνων στη διαδικασία λήψης απόφασης για την τουριστική κατανάλωση. Επιπλέον, ο τουρισμός συχνά πλήττεται άμεσα καθώς επιλέγεται ως στόχος των τρομοκρατικών ενεργειών. Τα εννοιολογικά στοιχεία που προσδιορίζουν την έννοια της τρομοκρατίας, σε συνδυασμό με τους παράγοντες και τις συνθήκες που δημιουργούν ένα πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή της παρέχουν το απαιτούμενο πλαίσιο για την κατανόηση του τρόπου επιλογής των στόχων των τρομοκρατικών ενεργειών και των λόγων που καθιστούν τον τουρισμό προτιμητέο στόχο. Τέλος, ενώ δεν αμφισβητείται η ύπαρξη της τρομοκρατικής απειλής, μετά την 11η Σεπτεμβρίου η ανάδειξή της μέσω της διαδικασίας ασφαλειοποίησης σε κύρια υπαρξιακή απειλή γιγάντωσε τις παραστάσεις απειλής στο δυτικό κόσμο και αυτή η τάση ως spillover effect επέδρασε και στον Τουρισμό, με αποτέλεσμα την ασφαλειοποίησή του. Η τρομοκρατία, εξάλλου, ως αντικειμενική απειλή υπήρξε και προ της 11ης Σεπτεμβρίου.
Abstract:Although terrorism as a phenomenon has always been present, it has come to the forefront of the contemporary political agenda and of the academic community following the terrorist attacks of 9/11. Tourism, on the other hand, one of the most important moving forces of the economy, is a recipient of the negative effects of terrorism. The present thesis aims to demonstrate that terrorism affects tourism on the following ways: a).The danger of terrorism affects tourist demand by catalytically influencing the decision making process of potential tourists, since it affects the perceptions of security, conditio sine qua non for the development of tourism. b).Terrorist acts often have a direct effect on tourism, when tourist targets are chosen in order to serve a multitude of terrorist objectives. c). The contemporary form of terrorism acquired new dimensions after the attacks of 9/11. Nowadays, terrorism has come to be considered a principal existential threat. The War against Terrorism, that USA declared one day after the attacks, magnified the perceptions of threat causing insecurity to the Western world. This inevitably led to the securitization of tourism… At first, through the demonstration of the different approach to terrorism from the dipoles, i.e the U.S. and the E.U on one hand and the Orthodox and the Critical Terrorism Studies on the other, it is attempted to clarify that the terrorist attacks of September 11th did not cause neither a paradigm shift in the study of terrorism nor the emergence of a new form of terrorism. They were, however, the starting point for the formation of a new concept on security issues that magnified threat perceptions. Subsequently, reference to tourism as “heavy industry” and its contribution to the world economy is made, underlining its key role, especially in the current economic and political circumstances. A short historical review elucidates that the tourist model changed radically and developed rapidly after World War II, when the majority of people began to enjoy prosperity and security. The theories on Tourism Demand and on Tourism Security both confirm the key role of security in the development of the tourist phenomenon and that terrorism ranks high in the hierarchy of risks of potential tourists and proves particularly “weighty” in the decision making process for tourist consumption. In addition, tourism often suffers directly since it is selected as a target of terrorist attacks. The conceptual elements that define terrorism, coupled with the factors and circumstances that create a breeding ground for its emergence, provide the required context in order to understand the target selection mechanism of terrorist acts as well as the reasons that tourism constitutes a preferred target. Finally, although the existence of the terrorist threat is not questioned, after September 11th its designation as a main existential threat through the securitization process magnified threat perceptions in the Western world and this trend affected tourism in a spillover effect, resulting in its securitization as well. Terrorism, after all, as an objective threat existed well before September 11th.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 104-121
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_KaboukliMe application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο