Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Το νέο πλαίσιο που εισάγει η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Σύμβαση για την καθιέρωση συστημάτων διευθέτησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: ειδικά ζητήματα που ανακύπτουν υπό διασυνοριακές συνθήκες
Τίτλος:The new European framework concerning the recovery and resolution of credit institutions: specific issues arising under cross border circumstances
Κύρια Υπευθυνότητα:Δαβόρα, Μαρία Β.
Επιβλέπων:Γκόρτσος, Χρήστος Β.
Θέματα:Χρηματοοικονομικά ιδρύματα -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Financial institutions -- European Union countries
Keywords:Διευθέτηση πιστωτικών ιδρυμάτων, Πρόταση Οδηγίας για τη διευθέτηση πιστωτικών ιδρυμάτων, εργαλεία διευθέτησης, ζητήματα διασυνοριακής διευθέτησης πιστωτικών ιδρυμάτων
Credit institutions resolution, EU Proposal Directive on credit institutions resolution, resolution tools, cross border issues arising from multinational credit institutions resolution
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Οι αστοχίες τραπεζών που δραστηριοποιούνται διεθνώς επεσήμανε πριν από μερικά χρόνια τις ελλείψεις σε συστήματα ιδιωτικής και δημόσιας διακυβέρνησης για τις εν λόγω τράπεζες, όπως Banco Ambrosiano , BCCI και Barings . Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει σημαντική πρόοδο προς την ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος εντός της διευρυμένης ΕΕ , το δίκτυ ασφαλείας του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει γίνει και πάλι θέμα εκτεταμένης συζήτησης. Τα πλαίσια χρηματοπιστωτικής σταθερότητας ανά τον κόσμο δεν διασφάλισαν ισχυρές εγγυήσεις ενάντια στην υλοποίηση των συστημικών διαταραχών και αστοχιών για τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα εύρωστα πλαίσια χρηματοπιστωτικής σταθερότητας απαιτούν ισχυρή ρύθμιση και εποπτεία και επαρκείς ρυθμίσεις για την ασφάλιση των καταθέσεων . Προκειμένου το πλαίσιο να καταστεί αποτελεσματικό, τα εργαλεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά καθεστώτα εξυγίανσης για τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο των συστημικών επιπτώσεων τυχόν αποτυχίας κάποιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος . Από την έναρξη της κρίσης, η απουσία ή η περιορισμένη έκταση των εν λόγω καθεστώτων έχει καταδειχθεί τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ ) . Λόγω της απουσίας εύρωστων καθεστώτων εξυγίανσης , το δημοσιονομικό κόστος της στήριξης μεμονωμένων τραπεζών έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς και οι προσδοκίες διάσωσης (bail out) για την πλέον μακροπρόθεσμη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. . Σκοπός. Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως απάντηση στα μαθήματα που διδάσκονται από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που επιχειρούνται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλισθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των εποπτικών / ρυθμιστικών αρχών, της ασφάλισης των καταθέσεων και της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. . Κίνητρα προς τις ρυμιστικες αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές συνθήκες των τραπεζών, αλλά και η συντονισμένη δράση στο πλαίσιο της ασύμμετρης πληροφόρησης χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η παρούσα εργασία εστιάζει τελικά σε μια εκτεταμένη παρουσίαση και ανάλυση των βασικών πυλώνων της πλήρους ευρωπαΪκής ολοκλήρωσης (ήτοι δημοσιονομικής, οικονομικής, τραπεζικής και πολιτικής ένωσης ), διαδικασία η οποία, παρά τις εξελίξεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, είναι ακόμη σε εξέλιξη και απαιτεί ισχυρή πολιτική ηγεσία.
Abstract:Failures of internationally active banks some years ago pointed to deficiencies in private and public governance for such banks as Banco Ambrosiano, BCCI, and Barings. As the European Union makes progress toward integrating the financial system within the enlarged EU, the financial safety net has again become a topic of prominent discussion. Financial stability frameworks around the world have not provided sufficiently strong safeguards against the realization of systemic disruptions and failures for major financial institutions. Robust financial stability frameworks require strong regulation and supervision and adequate deposit insurance arrangements. For the overall framework to be effective, these tools need to be complemented by dedicated resolution regimes to stabilize and control the systemic impact of a failing financial institution. Since the onset of the crisis the absence or limited scope of such regimes has been evidently demonstrated globally, including within the European Union (EU). In the absence of robust resolution regimes, the fiscal cost of supporting individual banks has surged and bail – out expectations increased with attendant costs for the longer – term stability of the financial system. Purpose. The current essay negotiates the latest developments within the European Union as response to the lessons taught from the recent financial crisis and the corresponding initiatives attempted by the EU Institutions and national regulators to preserve financial stability and foster the coordination among prudential regulators/supervisors, deposit insurance and resolution authorities between EU countries. Regulators incentives to share information on banks financial conditions and coordinated action in a context of asymmetric information deserve special attention. The paper finally focuses on an extended presentation and analysis of the block buildings of the EU full - fledged integration (i.e. fiscal, economic, banking and political); process that despite the developments already achieved, is still ongoing and requires strong political leadership.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΠΜΣ, κατεύθυνση Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 88-92
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
12PMS_DIE_EUR_SPO_DavoraMa application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο