Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Μέτρα φορολογικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2008-2012)
Τίτλος:Tax policy measures to tackle economic crisis in Greece for the period 2008–2012
Κύρια Υπευθυνότητα:Γιαννοπούλου, Ελένη Κ.
Επιβλέπων:Τάτσος, Νικός
Θέματα:Φορολογία
Δημοσιονομική πολιτική
Taxation
Fiscal policy
Keywords:φορολογικό βάρος, φορολογική δικαιοσύνη, συντελεστής GINI, καμπύλη Lorenz, εισοδηματικές ανισότητες
tax burden, tax justice, GINI coefficient, Lorenz curve, income inequality
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Την τελευταία πενταετία η ελληνική οικονομία έχει εγκλωβιστεί σε μια τροχιά ύφεσης χωρίς άμεσα ορατή δυνατότητα διεξόδου. Η χωρίς προηγούμενο πολιτική δημοσιονομικής επέκτασης που εφαρμόστηκε κατά τα αρχικά στάδια της κρίσης και ειδικότερα το σημαντικό μέγεθος των δημόσιων δαπανών για τη διάσωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιδείνωσαν τις δημοσιονομικές ανισορροπίες, από τις οποίες πολλά κράτη υπέφεραν ακόμη και πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι περισσότερες χώρες, και οι νοτιοευρωπαϊκές οικονομίες ακόμη περισσότερο, βρέθηκαν στη δίνη μιας κρίσης με τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις όπως στην Ελλάδα, αυτή η δημοσιονομική κρίση τείνει να επισκιάσει την υποκείμενη οικονομική κρίση. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση σε επίπεδο επιπτώσεων των μέτρων φορολογικής πολιτικής που ελήφθησαν στην Ελλάδα με στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης την χρονική περίοδο 2008 – 2012. Στη θεωρητική επισκόπηση του θέματος παρουσιάζονται οι βασικές παράμετροι που διέπουν το ελληνικό φορολογικό σύστημα σε σχέση με διεθνή συστήματα διοίκησης και η επίδραση της κρίσης σε αυτές. Παράλληλα, γίνεται λόγος για το σύνολο των μέτρων ανα κατηγορία φόρου που έχουν ληφθεί την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας αποτελεί εμπειρική μελέτη αποτίμησης των επιπτώσεων των σημαντικότερων εκ των μέτρων που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στο εισόδημα των καταναλωτών, με τη χρήση δεδομένων τα οποία διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και εκδίδονται στα Στατιστικά Δελτία Φορολογικών Δεδομένων για τη χρονική περίοδο 2008 – 2012 αλλά και από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Από την έρευνα προέκυψε ότι με τα μέτρα που λαμβάνονται την πενταετία της κρίσης επιδιώκεται αύξηση των φορολογικών εσόδων η οποία όμως δεν αυξάνει ομοιόμορφα τη φορολογική επιβάρυνση όλων των φορολογουμένων, επιβαρύνει περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα και ειδικότερα τα εισοδήματα που προέρχονται από γεωργικές και εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες ενώ ακόμη ευνοεί τη συσσώρευση πλούτου στα πολύ υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια. Ο στόχος επομένως της ισότητας ως προς την κατανομή του φορολογικού βάρους επιτυγχάνεται σε μερικό βαθμό. Σε επάλληλο επίπεδο, επιδιώκεται η δίκαιη διανομή του εισοδήματος. Ο στόχος της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, φαίνεται να ικανοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό αλλά όχι απόλυτα εφόσον το οικονομικό έτος 2011 παρατηρείται μεν μικρότερη ανισοκατανομή του εισοδήματος συγκριτικά με το 2008 τα χαμηλά δε εισοδήματα απέχουν πολύ από την τέλεια κατανομή. Η εργασία κλείνει με την παράθεση των συμπερασμάτων της προηγηθείσας ανάλυσης (θεωρητικής και εμπειρικής) καθώς και με κάποιες ενδεικτικές προτάσεις αναμόρφωσης του ελληνικού φορολογικού συστήματος.
Abstract:The last five years, Greek economy is stuck in a recession orbit without immediately visible outlet. The unprecedented fiscal expansion policy applied during the early stages of crisis, in particular the substantial size of public spending in order to save financial institutions exacerbated the fiscal imbalances, of which many states suffered even before the outbreak of the crisis. In this way, most countries and southern European economies even more, became embroiled in a crisis with huge budget deficits, and in several cases, as in Greece, this financial crisis tends to obscure the underlying economic crisis. The purpose of this work is to record and evaluate in terms of impacts the fiscal (tax) policy measures taken in Greece in order to tackle the economic crisis in the period 2008 – 2012. In the theoretical overview of the subject are presented the main parameters governing the Greek tax system in relation to international management systems and the effect of crisis on them. Also, all measures taken the period of economic crisis in our country are analysed per tax category. The research part of this paper is an empirical valuation study over the impact assessment of the most important of the measures relating to personal income tax on the income of consumers, using data available from the General Secretariat of Information Systems issued to the Statistical Bulletins of Tax Data for the period 2008 – 2012 and data from other official websites. The research revealed that with the measures taken the last five years of crisis is seeking an increase in tax revenue which do not increase uniformly taxation of all taxpayers, creates greater burden on lower incomes in particular the income derived from agricultural and trading firms as well as investment income, while favoring accumulation of wealth at the very high income levels. The aim therefore of equity in the distribution of the tax burden is achieved at some point. Parallel, it is sought equitable income distribution. The aim of justice according to the results of research seems to be satisfied to a greater point but not absolutely, since the financial year 2011 is observed, on the one hand, less balanced distribution compared to the year 2008, and on the other hand, low incomes are far from perfect distribution. The paper ends by citing the conclusions of the foregoing analysis (theoretical and empirical) and with some indicative suggestions for reform of the Greek tax system.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΠΜΣ, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 167-170
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
8PMS_OIK_PER_ANA_GiannopoulouEl application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο