Library SitePandemos Repository
Pandemos Record
 

Προβολή στοιχείων εγγραφής

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  

Μεταπτυχιακές εργασίες  

 
Τίτλος:Η περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2007-2013 και οι περιπτώσεις των δήμων Αμαρουσίου και Κορυδαλλού
Τίτλος:Regional policy in the European Union : Regional Operational Programme ATTICA 2007-2013 and cases of municipalities Amaroudiou and Korydallou
Κύρια Υπευθυνότητα:Ηλίας, Άγγελος Μ.
Επιβλέπων:Χρηστάκης, Μιχάλης
Θέματα:Περιφερειακός προγραμματισμός -- Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Regional planning -- European Union countries
Keywords:Περιφερειακή πολιτική, ΕΕ, ΕΣΠΑ, ΠΕΠ Αττικής
Regional policy in the European Union, Regional Operational Programme ATTICA, NSRF
Ημερομηνία Έκδοσης:2013
Εκδότης:Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Περίληψη:Η ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική (Ε.Π.Π.) από τη θεσμοθέτηση της έως σήμερα, αποτελούσε και αποτελεί ένα αναπόσπαστο και ζωτικό συστατικό στοιχείο της μείωσης των ανισοτήτων, της προόδου και της ανάπτυξης των περιφερειών των κρατών μελών (κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Όντας μια μεγάλη οικογένεια η Ε.Ε., με ποικίλα χαρακτηριστικά, με διαφορετικά περιφερειακά προβλήματα, ανάγκες και δυνατότητες, αντιμετωπίζει –αναμφίβολα- προβλήματα ανισοτήτων, συντονισμού και ασύμμετρης ανάπτυξης, το οποίο συνεπάγεται και ως μια ανομοιογενή «εικόνα» της ίδιας της Ε.Ε. Ασκώντας μια Π.Σ. , η οποία ανανεώνεται και αναπροσαρμόζεται σχεδόν κάθε επτά χρόνια και μέσω των χρηματοδοτικών της μέσων, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων, προσφέροντας στις περιφέρειες δυνατότητες και ευκαιρίες, τις οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και το ενωσιακό σύνολο, χωρίς όμως να υποκαθισταται η αντίστοιχη εθνική περιφερειακή πολιτική. Αντίθετα, συμπληρώνεται και ενισχύεται. Η πορεία έως σήμερα, κάθε άλλο παρά φτωχή μπορεί να χαρακτηριστεί. Από τα Μ.Ο.Π, ως προάγγελος της Ε.Π.Π., το Α’, Β’, και Γ’ ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ, και προ των πυλών την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, αποδεικνύει πως αποτελεί μια διαδραστική πολιτική, η οποία αναπροσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε περιόδου. Σε όλη την διαδρομή αυτή, η Ελλάδα δεν αποτέλεσε απλά έναν από τους κύριους αποδεκτές της ευρωπαϊκής βοήθειας, αλλά από τους πρώτους (ΜΟΠ). Η ανάπτυξη της στο πέρασμα του χρόνου –πέρα της σημερινής οικονομικής κρίσης- οφείλεται κατά κύριο λόγο, ίσως και αποκλειστικά, στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο τ’ αποτελέσματα δεν κρίνονται ανάλογα των χρηματοδοτήσεων. Πολλοί παράγοντες εθνικής προελεύσεως, καθυστερούν την απορρόφηση των κονδυλίων, αναβάλλοντας και μεταβιβάζοντας προγράμματα κάθε φορά στην επόμενη προγραμματική περίοδο, φανερώνοντας μια προβληματική εικόνα αδυναμιών και ανεπαρκειών, με αποτέλεσμα την απώλεια χρηματοδοτήσεων και της περαιτέρω ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Αττικής δεν αποτελεί εξαίρεση αυτής της κατάστασης, η οποία φιλοδόξει μέσα από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, να επιλύσει πολλά από τα διαχρονικά προβλήματα και αδυναμίες. Αν και αποτελεί τον κυριότερο εκφραστή της ελληνικής οικονομίας, υπερτερώντας σε πολλούς τομείς έναντι των υπολοίπων περιφερειών, εντούτοις υπολείπεται συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Μέσα όμως σ’ αυτές τις δύσκολιες συγκυρίες, υφίστανται Δήμοι, όπως ο Δήμος Αμαρουσίου και Κορυδαλλού, οι οποίοι αποτελούν οδοδείκτη στην ΄΄εκμετάλευση΄΄ του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του ΠΕΠ Αττικής, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της τοπική κοινωνίας αλλά και τη γενικότερη εικόνα της χώρας. Αναλυτικότερα, η εργασία δομείται ως εξής: το 1Ο κεφαλαίο αφιερώνεται κατεξοχήν στην Ε.Π.Π. (έννοια, ιστορική εξέλιξη, σκοπός, στόχοι, κ.α.) ενώ το 2Ο κεφάλαιο, στη περίπτωση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ε.Π.Π. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται το ΠΕΠ Αττικής (υφιστάμενη κατάσταση, στόχοι, πορεία υλοποίησης κ.α.) ενώ στο 4ο οι περιπτώσεις των Δήμων Αμαρουσίου και Κορυδαλλού στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής. Τέλος υφίσταταται ειδική αναφορά στα κυριότερα σημεία της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ενώ ως επιστέγασμα παρατίθενται τα συμπεράσματα.
Abstract:European regional policy has been so far an integral and necessary component of reduction of inequalities, progress and development of regions of the Member States and therefore of the Union itself. Being a large family with heterogeneous characteristics, European Union faces –undoubtedly- coordination problems and problems of asymmetrical development. Exerting a cohesion policy , which is renewed and adjusted almost every seven years , is the spearhead of facing regional disparities, by offering to regions potential and opportunities, which otherwise would not have, strengthening in this way the EU itself, as one. Although, this doesn’t mean that European regional policy substitute the national regional policy. Conversely, complements and amplifies it. The course so far, only poor can’t be characterized. From I.M.P. , as a form of regional action and precursor of European regional policy, the three C.S..F , and up to date, the N.S.R.F , and soon with the new programming period 2014-2020, proves that consist an interactive policy, which adapted to the needs of each period. Throughout this route, Greece was not simply one of the main recipients of the European aid, but from the first through IMP. The development of Greece, through the passage of time -without the current financial crisis- is mainly due to European findings. However the result doesn’t correspond to the funding. Many national difficulties delaying absorption of the funding, postponing and transferring projects each time in the next programming period, creating an image of weaknesses and inadequacy. Attica region isn’t an exception of this situation, which ambitions through ROP Attica 2007-2013 is to resolve many of its problems and weaknesses. Even Attica is the main representative of Greek economy and outmatch among Greeks regions, by presenting the highest rates in all fields, however compared with other corresponding European regions and metropolis, is beιng characterized by many disparities. Shortly before the end of the programming period 2007 – 2013, the results are not promising. That's why many programs will be extended until 2015. However, through these condiotions, there are Municipalities such as Maroussi and Korydallos, which are guide rost for the “exploitation” of NSRF and specifically through ROP Attica improving the quality of life of local communities and overall image of the country. Specifically, the whole project is structured in four chapters. The 1st chapter is devoted predominantly in European regional policy, including elements such as goals, historical evolution, purpose, structural funds, problems, etc. while the 2nd chapter refers to the case of Greece under European regional policy (A'-B’-C’ CSF, NSRF). The 3rd chapter refers to ROP Attica (objectives, priorities, current situation, implementation progress, etc.) while the 4th to the cases of Municipalities of Maroussi and Korydallos. Final, there is a small-specific report to the new programming period 2014-2020, and closing with the quote of the conclusions.
Περιγραφή:Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ, κατεύθυνση Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση, 2013
Περιγραφή:Βιβλιογραφία: σ. 122-124
 
 
Αρχεία σε Αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Τύπος
7PMS_DHM_DIO_HliasAg application/pdf
 
FedoraCommons OAI Βιβλιοθήκη - Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πάντειον Πανεπιστήμιο